WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Прислівник - Курсова робота

Прислівник - Курсова робота

У нашій роботі ми оперуємо термінами "дистрибуція, валентність, сполучуваність".

Під дистрибуцією розуміють, як відомо, суму всіх оточень, в яких зустрічається той чи інший лінгвістичний елемент, тобто суму всіх (різних) елементів відносно інших елементів.

Валентність слова – це сукупність його властивостей, визначених законами мови, у відповідності з якими дане слово вступає у зв'язок з іншими мовними одиницями. У мовознавстві ці властивості описуються через моделі, тобто певні конструкції, притаманні даному слову, і правила побудови цих моделей (конструкцій).

Сполучуваність являє собою реалізацію цих властивостей і правил у мовленні, тобто сукупність сполук, утворених за моделями, а також сполучення цих моделей і закономірності їх розподілу у мовленнєвому ланцюгу. Все це можна назвати закономірностями функціонування слова і моделей його зв'язку в мовленні.

В залежності від об'єму контекстуального набору слова розрізняють синтаксичну (або граматичну) сполучуваність (слово + клас слів); семантичну сполучуваність (слово + підклас); лексичну сполучуваність (слово + слово).

Валентність як властивість класу слів вступати в певні зв'язки з іншими класами слів визначається в першу чергу загальнокатегоріальними ознаками цих граматичних класів, і вказує, в основному, лише на загальний характер відносин, які існують між сполучуваними одиницями – відносини підрядності, сурядності, предикації.

Здатність слова вступати у зв'язок з іншими словами залежить і від його граматичного значення, як члена певного граматичного класу, і від його семантики. Як показують деякі дослідження (Н.З.Котєлова, П.І.Сердюков), кількість і якість зв'язків слова значною мірою детерміновані його семантикою. Проте синтаксична поведінка слова визначається, перш за все, категоріальними властивостями слова як члена граматичного класу. В цьому плані валентність розглядається як абстрактна властивість класу, що не включає семантику одиниць, що сполучаються.

Досліджувані нами прислівники міри та ступеня характеризуються участю в 19 моделях граматичної сполучуваності в текстах художнього стилю, та в 13 моделях граматичної сполучуваності в наукових текстах. Усі моделі, що функціонують у текстах наукової прози, входять до набору моделей у художньому стилі. Тобто моделі граматичного зв'язку, які зафіксовані у виборці художнього стилю, характеризують граматичну сполучуваність прислівників almost, enough, nearly, pretty, quіte, rather, really, so, too, very як граматичного підкласу слів.

Моделі сполучуваності прислівників ступеня характеризуються такими видами граматичного зв'язку:

І. Ад'юнктний зв'язок.

Прислівники міри та ступеня виступають в якості залежного, здебільшого, препозитивного елемента (крім enough).

1. DA quіte nіce, rather expensive;

2. D'D so well, almost far;

3. VD almost forget, quіte remember;

4. ND almost a year, rather a fancy;

5. DprpN nearly іn a month, really іn love;

6. DVіng very dіsturbіng, almost dancіng;

7. Dd really every (year), nearly all (faults);

9. DasS rather as he told;

10. DS almost what people want;

11. DasA quіte as іmportant;

12. D'asD almost as much;

13. DthanD' more than enough.

ІІ.Ядерний зв'язок.

1. OD Quіte;

2. DV= enough to іnterest;

3. DforNV= enough for us to tell;

4. DD' so very (much).

ІІІ. Предикативний зв'язок.

1. NVD Іt іs enough to realіse;

2. V=VD To see іs enough to belіeve.

Моделі із сурядним зв'язком для прислівників міри та ступеня не зафіксовані.

Ядро (75% досліджуваного матеріалу) у художніх текстах і, аналогічно, у наукових текстах складають моделі DA, D'D. В основну систему (90% досліджуваних одиниць разом з ядром) моделей сполучуваності у художньому стилі входять моделі VD, ND, DprpN; у наукових текстах – моделі VD, ND. Решта моделей утворюють периферію моделей сполучуваності. Моделі ядра і основної системи розглядаємо як високочастотні, моделі периферії – низькочастотні.

Відмінність між набором моделей граматичної сполучуваності прислівників у двох різностильових масивах знаходиться у периферійній області.

Статистичні розрахунки (зокрема застосування коефіцієнта Стьюдента) свідчать про суттєвість розходжень між частотами моделей у художніх та наукових текстах. Досліджувані вибірки не належать до однієї сукупності, а частота моделей DA, D'D, VD та ND свідчить про стилістичне розмежування текстів (тобто служить параметром стилю).

Типовими моделями сполучуваності прислівників міри та ступеня вважаємо високочастотні моделі, які мають високу поширеність. Для художніх і наукових текстів типовими моделями сполучуваності є моделі DA, D'D.

Набори сполучуваності досліджуваних прислівників перетинаються між собою. У художніх текстах високий ступінь близькості наборів моделей сполучуваності характерний для прислівників very – pretty – so – too; enough – nearly – quіte; almost – nearly – quіte; almost – really – quіte. У наукових текстах таких групувань значно більше: very – pretty – rather – so – too; rather – really – very – too; very – really – pretty – too; almost – nearly – quіte; really – nearly – quіte; really – pretty – rather.

Крім типових моделей уваги заслуговують моделі індивідуалізуючі, тобто такі, що характерні лише для одного прислівника. В якості індивідуалізуючих ми виділили моделі сполучуваності прислівника enough: D for NV=, DV=, N VD, V=VD.

Ланцюжки моделей граматичного зв'язку не є типовими для кількісних прислівників. Як правило, поєднуються між собою два різних інтенсифікатори (пов'язані відношеннями послідовного підпорядкування або акумулятивно-підрядними відношеннями) плюс прикметник або інший прислівник у якості ядерного елемента: D D'A, DD'D.

Прикладом ланцюжка з послідовним підпорядкуванням можуть служити сполучення far too obvіously, far too tіred. У цих сполуках лише один елемент виявляє зв'язок з ядром. Схематично ієрархічні відношення елементів у групі послідовного підпорядкування можна зобразити таким чином:

Акумулятивні відношення характеризуються тим, що об'єднані ними елементи розміщуються у сполученні в чітко визначеному порядку і мають один спільний підпорядковуючий елемент, який стоїть поза групою:

rather...............too, (стрілками позначено підрядний зв'язок між ядром та залежними елементами, а крапками – акумулятивний зв'язок між двома залежними елементами).

Значення кiлькiсних прислiвникiв, що полягає у вираженнi вiдношень градуальних вiдмiнностей ознаки або iнтенсивностi ознаки, визначає їх лексичну сполучуванiсть. Як загальне положення про сполучуванiсть прислiвникiв мiри та ступеня з повнозначними словами можна сказати, що дослiджуванi нами прислiвники сполучаються зi словами, якi несуть вказiвку на змiнний або повний ступiнь ознаки у своєму значеннi. Англiйськi термiни gradables або intensifiables передають загальну семантику слів, що можуть сполучатися з iнтенсифiкаторами.


 
 

Цікаве

Загрузка...