WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - Курсова робота

Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові - Курсова робота

ВИСНОВКИ

Комплімент – важлива складова мовленнєвої поведінки представників англомовної та української культури. Комплімент впливає як на характер міжособистісних стосунків комунікантів, так і на успішність комунікації в цілому. Здійснюючи мовленнєвий вчинок – комплімент, мовець виконує три різних дії, які втілюються в одному висловлюванні: іллокутивний акт, перлокутивний акт і соціальну дію. Суть іллокутивного акту компліменту полягає у вираженні (а) позитивного психологічного стану мовця, що виник як результат позитивної оцінки адресата чи об'єкта, що має безпосереднє відношення до адресата, (б) наміру (бажання) зробити приємність адресату, (в) позитивного ставлення до адресата. Перлокутивний акт компліменту спрямований на стимуляцію позитивної емоційної реакції адресата, яка повинна виникнути внаслідок задоволення його потреби бути визнаним і високо оціненим оточуючими його людьми.

Компліменти як соціальні дії відносяться до сфери управління поведінкою комунікативного партнера. Зміст соціальних цілей варіюється, у зв'язку з чим виділяються різні класи компліментів. Компліменти, сказані мовцем згідно прийнятих у даному соціумі правил етикету, відносяться до класу етикетних. Їхню ціль в узагальненому вигляді можна визначити як підтримку неантагоністичних стосунків з адресатом. Компліменти, метою яких є зміна поведінки комунікативного партнера, утворюють клас інструментальних соціальних дій.

Класифікація етикетних компліментів здійснюється відповідно до типу стандартної ситуації, в якій ці компліменти вживаються. Критерієм виділення різних типів інструментальних компліментів є типізовані варіанти зміни поведінки комунікативного партнера.

Етнокультурна специфіка компліменту дозволяє охарактеризувати певні особливості утворення та використання компліменту в англо-американському і українському культурному просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія", 2004. – 344 с.

 2. Бєляєва І.А. Комунікативно-функціональні особливості неповних речень, які передають зміст суб'єктивної оцінки мовця в ситуації безпосереднього спілкування (на матеріалі англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1996. – 16 с.

 3. Вежбицкая А. Семантические примитивы // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 225-252.

 4. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Пер. с англ. А.Д. Шмелева. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.

 5. Голубнича О.І. Семантико-функціональні особливості висловлювань, спрямованих на підтримку адресата (на матеріалі англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1994. – 24 с.

 6. Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: История, психология, политика. – М.: Наука, 1991. – 306 с.

 7. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: ИТДГК „Гнозис", 2002. – 333 с.

 8. Клочко Л.И. Похвала в ряду родственных речевых актов в английском языке. – Харьков: Константа. – 2001. – С. 47-57.

 9. Кокойло Л.О. Компліментарні висловлювання в сучасній англійській мові (структура, семантика, вживання). Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1996. – 24 с.

 10. Мищенко В.Я. Классификация речевых актов комплимента // Вісник Харківського державного університету: № 390. Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. – Харків: Константа, 1997. – С. 107-111.

 11. Мищенко В.Я. Косвенные способы реализации иллокуции комплимента // Вісник Харківського державного університету: № 430. Романо-германська філологія. – Харків: Константа, 1999. – С. 101-107.

 12. Петелина Е.С. Некоторые особенности речевых актов похвалы и лести //Синтагматический аспект коммуникативной семантики: Сб. науч. тр. - Нальчик: Изд-во Кабардино-Балкарск. ун-та, 1985. – С. 150-154.

 13. Покровский Н.Е. Добрые советы для господ русских, не намеревающихся оставаться в Америке // Социологические исследования. – 1994. - №1. – С. 74-79.

 14. Почепцов Г.Г. Прагматика предложения // И.П.Иванова, В.В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов. Теоретическая грамматика современного английского языка. - М.: Прогресс, 1981. - С. 257-281.

 15. Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. – Киев: Выща школа. Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1986. – 115 с.

 16. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во „СПОЛОМ", 2001. – 223 с.

 17. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов: Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 170-194.

 18. Серль Дж. Р. Природа интециональных состояний: Пер. с англ. // Философия. Логика. Язык. М.: "Прогресс", 1987. – С. 96-126.

 19. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Европейцы и американцы глазами психолога. – Минск: Беларусь, 2000. – 366 с.

 20. Янова О.А. Номінативно-комунікативний аспект позначення усмішки як компонента невербальної поведінки (на матеріалі сучасної англійської мови). Автореф. дис...канд. філол. наук. 10.02.04. / Київськ. держ. лінгв. ун-т. – Київ, 2002. – 20 с.

 21. Яшенкова О.В. Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні. Автореф. дис... канд. філол. наук. 10.02.04. – Київ: Націон. ун-т ім. Т. Шевченка, 1995. – 23 с.

 22. Manes J. Compliments: A Mirror of Cultural Values // Sociolinguistics and Language Acquisition. N. Wolfson, E. Judd (Eds.) – Rowley: Newbury, 1983. – P. 96-102.

 23. Wolfson N. An Empirically Based Analysis of Complimenting in American English // Sociolinguistics and Language Acquisition. N. Wolfson, E. Judd (Eds.) – Rowley: Newbury, 1983. – P. 82-95.

 24. http://carla.acad.umn.edu/speechacts/compliments/lessonplan.html

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 • Cooper J. Love and Other Heartaches. – London: Corgi Books, 1983. – 552 p.

 • Cooper W. Immorality at Any Price. – New York: Sinclair-Stevenson Ltd., 1991. – 234 p.

 • Dahl R. Kiss, Kiss. – New York: Penguin Books, 1962. – 240 p.

 • Dunne D. The Two Mrs Grenvilles. – New York: Bantam Books, 1987. – 374 p.

 • Hailey A. The Money Changers. – London: Corgi Books, 1991. – 544 p.

 • Hemingway E. The Killers // McConochie J. A. 20-th century American Short Stories. – Москва: Высшая школа, 1979. – P. 18-43.

 • Krantz J. Mistral's Daughter. – New York: Bantam Books, 1985. – 564 p.

 • Ludlum R. The Holcroft Covenant. – New York: Grafton Books, 1979. – 608 p.

 • McCullers C. The Sojourner // Still Life. – Ленинград: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1975. – P. 95-105.

 • Murdoch I. The Book and the Brotherhood. – New York: Penguin Books, 1988. – 601 p.

 • Murdoch I. The Message to the Planet. – New York: Penguin Books, 1990. – 563 p.

 • Murdoch I. The Sandcastle. – Ленинград: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1975. – 216 p.

 • Pascal F. Slam Book Fever. – New York: Bantam Books, 1988. – 475 p.

 • Pinter H. Plays: Four. – New York: Faber and Faber, 1991. – 406 p.

 • Pinter H. Plays: One. – New York: Faber and Faber, 1991. – 375 p.

 • Shannon D. Family Money. – New York: Bantam Books, 1984. – 547 p.

 • Suckow R. A Start in Life // Eleven American Stories. – Moscow: Progress, 1978. – P. 98-112.

 • Thurber J. The Secret Life of Walter Mitty // McConochie J.A. 20-th century American Short Stories.- Москва: Высшая школа, 1979. – P. 97-118.

 • Tushnet L. The Klausners // Eleven American Stories. – Moscow: Progress, 1978. – P. 5-32.

 • Updike J. Couples. – New York: Penguin Books, 1968. – 506 p.

 • Updike J. Rabbit at Rest. – New York: Penguin Books, 1991. – 512 p.

 • Updike J. Rabbit, Run. – New York: Penguin Books, 1964. – 249 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...