WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Українська спеціальна лексика - Курсова робота

Українська спеціальна лексика - Курсова робота

Текст написаний в науковому стилі, тому містить науково-термінологічну лексику, тобто в тексті присутня значна кількість наукових термінів. Кожна галузь науки має свої терміни, які в сукупності складають термінологію конкретної науки. В даному тексті присутня переважно фінансова термінологія (банк, моніторинг, рейтингові оцінки, банкрутство).

Терміни бувають загальнонауковими та вузькоспеціальними. До загальнонаукових термінів, присутніх в даному тексті, можемо віднести: клієнт, управління, функції, процес, діяльність тощо. До вузькоспеціальних віднесемо такі, що визначають специфіку економічної галузі: банківський нагляд, моніторинг, оцінка ризиків.

За структурними моделями терміни поділяють на однокомпонентні терміни, двокомпонентні терміни, трикомпонентні конструкції та багатокомпонентні аналітичні терміни. До однокомпонентних термінів, використаних в даному тексті, відносяться: інвестор, банкрутство, рейтинг. Двокомпонентні терміни – банківський нагляд, дистанційний моніторинг, банківська діяльність. Трикомпонентні конструкції – оперативне виявлення проблем, розробка теоретичних положень. Багатокомпонентні аналітичні терміни – підвищення ефективності роботи банківських установ, система комплексного моніторингу банківського сектору економіки.

До спеціальних наукових термінів, використаних в даному тексті належать: банківська система, інвестор, Національний банк України, банківський нагляд, дистанційний моніторинг, рейтинг, рейтингові оцінки, банківська діяльність, банкрутство, банк та деякі інші.

З'ясуємо значення цих термінів.

Банківська система - організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період.

Інвестор - людина яка вкладає гроші в щось з метою їх збереження та примноження.

Націона́льний банк Украї́ни - це особливий центральний орган державного управління, її емісійний центр, що проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн.

Банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими фінансово-кредитними установами у процесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.

Дистанційний моніторинг - методика, при якій дані гарантій, що зібрані автономною системою збереження/спостереження, моніторингом та системою вимірювань передаються за межі площадки для розгляду та оцінки.

Ре́йтинг — це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища; показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням та ін. і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних; відносний показник надійності ділового партнера, банку, страхової компанії тощо.

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банкру́тство — пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги чи виконати зобов'язання перед бюджетом.

Банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Даний список можна доповнити також іншими спеціальними термінами банківської діяльності, зокрема:

Кредитний портфель – сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання доходу.

Кредитні гроші – сучасні гроші, які виражають рух позичкового капіталу, форма грошей, породжена розвитком кредитних відносин.

Ломбард – кредитна установа, що надає позичку за певний процент під заставу рухомого майна, цінних речей, які легко реалізувати.

Страхування - особлива система захисту фінансово-економічних інтересів фізичних і юридичних осіб, згідно з якою страхувальник сплатою страхових внесків забезпечує собі чи третій особі певне відшкодування втрат від об'єктивно існуючих ризиків.

Активи – сукупність майнових прав, економічні об'єкти, від володіння якими або їх використання отримується економічна вигода.

Завдання 5

Як скласти протокол професійних зборів працівників банку? Оформити витяг із цього протоколу.

Протокол професійних зборів працівників банку – це документ, у якому фіксуються хід і результати таких зборів. У ньому відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, прийняті в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша призначена особа. Протокол підписує голова і секретар.

Текст протоколу професійних зборів працівників банку складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. При великій кількості присутніх на засіданні професійних зборів їх список складається окремо і додається, а в протоколі зазначається лише загальна кількість присутніх. У цій частині подається також порядок денний зборів з переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини:

  • слухали;

  • виступили;

  • ухвалили

Слово СЛУХАЛИ, як правило друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказуються ініціали й прізвище доповідача, тема доповіді. Далі викладається основний зміст доповіді або вказується, що текст додається.

Так само оформляється розділ ВИСТУПИЛИ.

У розділі УХВАЛИЛИ повністю записується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої і резолюційної частин.

Реквізитами протоколу професійних зборів працівників банку є його назва (протокол), заголовок, де вказується структурний підрозділ або колегіальний орган (в нашому випадку – професійні збори працівників банку), дата засідання (наприклад, 4 травня 2008 року), номер протоколу (наприклад, № 12/09), текст, підписи голови і секретаря.

Оформимо витяг із протоколу.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12/09

Засідання професійних зборів працівників банку

04 травня 2008 року

Присутні – 50 працівників банку (список додається).

СЛУХАЛИ:

Доповідь Сидоренка М.Ю., який обгрунтовував необхідність виділення коштів на оплату путівок до лікувально-профілактичних санаторіїв працівникам банку.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Звернутися до керівництва банку з проханням виділити кошти на оплату восьми путівок до лікувально-профілактичних санаторіїв для працівників банку, які найбільше того потребують і заслуговують.

1.2. Доручити здійснення контролю за виділенням коштів і розподілом путівок між працівниками банку голові професійних зборів працівників банку Передерію Д.М.

Голова засідання (підпис) Передерій Д.М.

Секретар (підпис) Славко О.Д.

1 Зубков М. Сучасне ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2001. – С.281

2 Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова в професійному спілкуванні. – К.:2004. – С.190

3 Зоряна Мацюк. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2006. – С.132-133

3


 
 

Цікаве

Загрузка...