WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Композити як вираження текстової модальності - Курсова робота

Композити як вираження текстової модальності - Курсова робота

Текст – є цілісна номінативна система, що служить реалізації

авторської ідеї, і виступає цілісною номінативною організацією, що знаходиться у взаємодії з номінатемами. Це є взаємообумовленим процесом: авторський задум здійснює підбір номінатем, які потім стають важливим засобом для передавання і зберігання інформації.

Номінативна організація визначає структурування тексту макрознаку та реалізацію текстових категорій через ономасіологічну структуру та узгодження номінатем меншого порядку. Вона відображає у собі семантичний, смисловий, граматичний, концептуальний, дискурсивний, коммунікативний аспекти тексту.

Текстові категорії збирають різні аспекти тексту у цілісне утворення. Спосіб прояву текстових категорій номінативними одиницями можна визначити як їх макрофункції текстова модальність цілісність, цілісність, зв'язність, концептуальність, інтертекстуальність, інформативність, хронотоп, континуум, а також мініфункції, які поділені на дві основні групи :

функції економії синтаксичних засобів

функції стилістичного характеру, що забезпечують виразність та художню цінність розповіді

Текстова модальність розглядається як функціонально-семантична категорія; мовна універсалія, що проявляється в основних категоріях мови. Модальність виступає важливим елементом комунікації виражаючи відношення того, хто говорить до висловлювання і є невід'ємною властивістю тексту, що вміщує відношення автора до дійсності, основна складова прагматичного компоненту тексту; одне з основних властивостей психіки і здатність протиставити „Я" – „не Я" у рамках висловлювання.

Зв'язок композиту з текстовим оточенням відображається у феномені ономасіологічного узгодження - дублювання лінгво-ментального механізму творення номінативної одиниці в тексті. Ономасіологічне узгодження має декілька аспектів репрезентації в тексті, що доповнюють один одного:

Семантичний аспект виявляє себе в сукупності значення номінативно-співвіднесених одиниць

Смисловий аспект детермінує загальний фон реалізації змістовно-фактуальної інформації Номінативний аспект реалізується у різноманітних повторах.

Ономасіологічна структура складного слова виконує різноманітні функції, серед яких важливою є об'єктивація текстової модальності, що проявляє себе як:

а) відображення реальності/ірреальності створюваного текстового світу;

б) відтворення емотивно-оцінного відношення автора до персонажів;в) відтворення емотивно-оцінних відносин між персонажами;г) передбачення оцінки гіпотетичного читача.

Бібліографія

    1. Воробйова О.П. О коммуникативно-функциональной гомогенности выска-зыаваний в монологическом тексте //Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте / Под ред. Г.Г. Почепцова. -- Сб.науч.тр. - К: КГПИИЯ, 1989. - С. 22 -30.

    2. Гак В.Г. К проблеме соотношения языка и действительности //Вопросы языкознания. – 1972. - №5. - С. 12 - 22.

    3. Гак В.Г.Структурна та семантична деривація конструкцій з предикантними актантами.-Л.:Наука,-1985. - 67с.

    4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистических исследований. - М.: Наука, 1981.-87 с.

    5. Гальперин И. Р. Информативность единиц языка. - М.: Высш.шк., 1974. – 175с.

    6. Гладьо С.В. Семантико - когнітивний аспект показників емотивості англомовного художнього тексту . – К.:Вісник КЛУ .- Серія Філологія. - 2000. – Т.3,- N 1. – С. 72-81.

    7. Гладьо С.В. Эмотивность художественного текста: Автореф. Дис... канд. филол. наук:10.02.04/ К. - 2000. – 20 с.

    8. Гоменюк Н.Г. Місце оцінки в структурі мовленнєвого акту.

    9. Вісник КЛУ 1998 Том № 1

    10. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. - М.: Наука, 1980.-61 с.

    11. Кресан Е.Я. Концепт в тексте: номинативные ракурсы в свете функционализма //Вісник Черкаського університету. - Серія Філол.науки. - Черкаси, 1999. - Вип.ЛІ.- С. 76-82.

    12. Кубрякова Е.С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики //Теоретические вопросы словосложения и вопросы создания лексических единиц.. - Пятигорск, 1988. - С. 3 - 23.

    13. Кубрякова Е.С.Части речи с когнитивной точки зрения. - М.., 1977. - 194 с.

    14. Кухаренко Інтерпретація тексту.-Ленінград , 1979.-С.321

    15. Лотман Ю.М. Избранные статьи III.- Таллин :"Александра", 1993

    16. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М.: Искусство, 1970. -- 384 с. ,

    17. Лотман Ю.М. Текст у тексті //Слово Знак Дискурс / За ред. М. Зубрицької.-Львів, 1996. – С . 428 - 441.

    18. Dmytro Pavkin. Conference and Summer School(Cognative/Communicative Aspects of English).-Cherkassy State University, Cherkassy, Ukraine. 25-29 May 1999,Abstracts Cherkassy,1999.

    19. Пазухин Р.В. Язык, функция, коммуникация //Вопросы языкознания. -1979. - №6.-С. 42-50.

    20. Селиванова Е.А. Матасова Я.Р. Композитная эквивалентность и проблема ономасиологической импликации //Вісник Черкаського університету. - Серія Філас. науки. - Черкаси, 1997. - Вип.З - С. 74-80.

    21. Селиванова_Е.А. Кресан Е.Я. Ономасиологическо согласование как текстовая категория //Придніпровський науковий вісник. - 1998. - №91. – С.16-23.

    22. Селіванова О.О. Актуальні напрямки сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). - К. : Видавницво Українського фітосоціологічного центру, 1999. - 111с.

    23. Селіванова О.О. Когнітивна ономасіологія .- Київ: Фотосоціоцентр,2000.-С.200.

    24. Селіванова О.О. Принципи сучасних лінгвістичних досліджень //Лінгвогеографія Черкащини. - К. : Знання, 2000. – С.39-41.

    25. Селіванова О.О. Складне слово: Мовні моделі світу:Монографія. –Черкаси,1996. – 297с.

    26. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. - М. : Наука Ї986. - 168с.

    27. Тураєва З.Я. Лингвистика текста і категорія модальності// Вопросы языкознания , 1994ю-№2ю- С.4

    28. Тураєва З.Я. Лингвистика текста, - М. 1986. - 127 с.

    29. Тураєва З.Я. Лингвистика текста на исходе второго тысячелетия //Вісник -Київського лінгвістичного ун-ту - Сер.Філологія - Т.2. - №2. - 1999. – С.17-25

    30. Chung J.,Timberlake D.,Givon S., Palmer J. and others. Linguistic Glossary. - Dallas,USA,1986.- P. 241-272.

    31. Harris R:Glossary of Literary Terms. – Sourthern California College in Casta Mesa,1997. – 221p.

    32. Encarta World English Dictionary.- North American Edition, 2001. - 734p.

    33. Перелік художньої літератури

    34. Berry Dave"Big Trouble" New York Jason Aranson,1990-150p.

    35. Byron Gordon "Beppo" Moscow Foreign Languages Publishing House 1982 – 209p.

    36. Christie Agatha "Selected Stories" – Penguin Popular Classics. Penguin Books Ltd.,45Wrights Lane, London w85tz,England 1997-156p.

    37. Crichton Michael "Jurassic Park" Newbury House,1980-160p

    38. Dennis Wheatley" They Used Dark Forces" Cox & Wyman Ltd. Reading, Berks. London-1999-409p.

    39. John Galthworthy "The Forsyte Saga" – Moscow: Foreign Languages Publishing House,-1959- 802p

    40. John Grisham "The Runaway Jury"-Longman Group UK Limited, Longman House,Burnt Mill , Harlow Essex CM20 2JE England-1998-278p.

    41. John Grisham "The Lawer"- Longman Group UK Limited, Longman House,Burnt Mill , Harlow Essex C56 2JL England-1997-204p.

    42. John Grisham " The Pelican Brief"-Dell Publishing Co.,Inc 1 DagHammarskjold Plaza New York 1998-198p.

    43. Leacock Stewen "Perfect Lovers' Guide and others stories "-London: Pitman,1980.-180p.

    44. John Sandford "Mind Prey" Turners' Publishing House, Turners' Ltd Chicago-2001-195p

    45. Stewart Sean "The Night Watch"New York:Putman,1999-200p

    46. Swift John."Gulliver's Travels""-Penguin Popular Classics. Penguin Books Ltd.,45 Wrights Lane, London w85tz,England 1994-342p.

    47. Tushnet Leonard "Klausners"-New York:Hart 1989-200p.

    48. Wilde Oscar "Fairly Tales" Moscow:Foreign Languages Publishing House,-1987- 105p

* приклади наші

* приклади наші


 
 

Цікаве

Загрузка...