WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Композити як вираження текстової модальності - Курсова робота

Композити як вираження текстової модальності - Курсова робота

Miss Marple that sweet-faced elderly spinster, who lived in the house next to the rectory was interviewed very early. ( Christie, p.27).

ОС композитів забезпечує економію синтаксичних засобів без втрати первинного смислу завдяки різноманітності мисленнєвих операцій, що передують її творенню зокрема: ототожнювання (walky-talky), підсумування (McLaren-Mercedes), синтаксування (schoolrooms), варіювання (Marie-Rose).Композитна ОС у ряді випадків бере участь у створенні стилістичних фігур тексту.Серед них:

Оксюморон, що є презентацією двох ідей, що суперечать одна одній: /He entered the low skyscraper and saw her. (Grisham 1 p.28)

Метонімія – перенесення назви від одного об'єкта чи персонажу до іншого відповідно до відношень між ними:The waiting-room aplauded. (Grisham 3 p. 57)

Метафора – перенесення назви від одного об'єкта чи персонажу до іншого на основі подібності деяких ознак: Man-Mountain (Swift p. 52.)

Персоніфікація – присвоєння людських рис абстрактним поняттям

The apple-tree smiled softly at me (Sandford , p. 56)

Перифраз – словосполучення що замінює описом слово, який означає той самий референт: Ninety-first moon of their reign was about to start.( Wilde, p 45)

Порівняння – порівняння слів, що належать до різних сфер, але представлені як ті що мають певні спільні риси:

Emily Barton was very pink ,very Dresden-china-shepherdess like. (Galswarthy, p.35)

Іронія – протиставлення значень, які маються на увазі та тих, що означаються:

I like the taxes,when there are not too many;

I like sea-coal fire,when not too dear ;

I like beef-steak,too, as well as any;

Have no objectoin to a pot of beer;

I like the weather ,when it is not rainy;

That is two months of every year.

( Byron, p.23)

Гіпербола – навмисне перебільшення:

He got two-million-dollars job. (Grisham 2 p.123)

3.3 Композити як вираження текстової модальності

Текстова модальність, відображаючи найбільш загальні та суттєві ознаки тексту, а саме відношення того, хто говорить чи пише до дійсності, може проявлятись на поверхню лексичними засобами. Композити, займаючи проміжне місце між простими словами, похідними одиницями, абревіатурами та ідіомами, вважаються одним із найбільш перспективних способів експлікації.

Таким чином, існує прямий зв'язок між ономасіологічною структурою композита та його оточенням у тексті, цей зв'язок відображається у феномені ономасіологічного узгодження – дублювання лінгво-ментального механізму творення композита у тексті. Ономасіологічне узгодження має у тексті кілька аспектів, що доповнюють, одне одного у досягнені прагматичної здатності:

1. семантичний аспект

2. смисловий аспект

3. номінативний аспект

Ономасіологічне узгодження композита з контекстом відбувається в рамках текстових фрагментів різноманітної довжини та конфігурації, що називаються композитними рамками. [6, 27]

Отже, композити є одним із засобів вираження модальності у тексті, яка існує у чотирьох аспектах:[10, 76]

1. Реальність/ірреальність текстового світу. Категорія модальності поділяється два види:

а) атрибутивно-модальне значення;

б) суб'єктивно-модальне значення.

Н.Ю.Шведова вважає, що модальність не може обмежуватись лише вказівкою на відношення того, хто говорить з точки зору реальності/ірреальності. У значній мірі в цій категорії виявляє себе суб'єктивно-оцінне відношення. Крім закладеного в системі форм пропозиції об'єктивно-модального значення, що відносить повідомлення в план реальності/ірреальності, – пише Шведова - кожне висловлювання, побудоване на основі тієї чи іншої схеми пропозиції, включає суб'єктивно-модальне значення і виражає відношення того хто говорить до сказаного":[див 10:80]

As he entered the suburbs of the bomb-stricken town he put out a hand to switch on his head-lights. (Wheatley, p.301).

Композит bomb-stricken узагальнює побачену автором реальну картину життя та вигляду міст Центральної Європи на завершальному етапі Другої світової війни. Даний композит узгоджується зі складним словом head-lights за смисловим аспектом:по зруйнованому нічному

Місту неможливо безпечно пересуватися без джерела світла. Таким чином, ономасіологічне узгодження двох композитів сприяє цілісному відтворенню воєнної реальності.

У прикладі:Every hour of every day the Natzis were doing far worse things than rob old men of the last years of their lives and he felt that it was not for him to call in question any act that might help to strangle the hydra-headed Monster that Hitler had created.(Wheatley. p.114),- композит hydra-headed змальовує могутню силу зла, створену фашизмом, асоціативно співвідносячи її з міфічною (ірреальною) гідрою.

Genetic material had already been extracted from Egiptian mummies from the hide of guagga, a zebra-like African mummies and from animal that had become extinct in the 1980s.(Crichton, p. 67) Композит zebra-like вжито для опису тварини guagga , яка ніби то існувала в Африці в далекому минулому як такої , що нагадує цілком реальну та всім відому зебру. Смислове узгодження данних номінатем призводить до ефекту створення псевдо-археологічної реальності.

Unlike the larger competitors in the arms trade, particularly the American government, Ivan and Leonid didn't put you thruogh a lot of red-tape and they would go extra mile to locate that hard-to-find item.(Barry, p.103) Композитну номінатему hard-to-find вжито для досягнення ефекту невизначенності. Вигадана, фіктивна ситуація вимагає щоб події розвивалися на тлі невідомого засекреченого топосу.

It was six in the morning, March 21, 2074.Not yet dawn .Snowflakes drifted Down out of a dark sky into the lamp-light beyond Emily's window.Magic comes like this , she realised.(Stewart, p.1) Котпозит .Snowflakes несе в собі ірреальне навантаження, оскілки наспраді це не звичайні сніжинки, а магія яка опускається на землю.

2.Оцінно-емотивне відношення автора до персонажів, змальованих ситуацій, тексту в цілому Воно покликане сформулювати у читача уявлення схожого емоційно-оцінного характеру, спрямувати дії з результатом (ілокутивна діюча сила) [див 14, 202]. Створюючи емотивну дію на адресата [див. 15] модальність стає складовою прагмасемантичного компонента тексту як вбудована в художній текст програма його інтерпретації [див. 15, 62-71]. З іншого боку читач, індивідуальний досвід якого є плюралістичним [див. 15:18], на відміну від автора досвід якого у тому вигляді у якому він визначений у тексті, однозначний і моністичний [14, 94] здатний оцінити твір з різних позицій. Він може дозволити твору вплинути на себе так, як впливало на поета [див. 14, 107] чи дати тексту будь-яку іншу інтерпретацію, яку його соціум, національність, вік, освіта дозволяють розвивати. Наприклад у реченні:

Miss Marple, that sweet-faced elderly spinster, who lived in the house next to the rectory, was interviewed very early- within half an hour of the discovery of the crime.( Christie, p.110).

Композит sweet-faced покликаний передати іронічне ставлення автора до персонажу,яке розкривається на фоні всього тексту,входячи в протиріччя з образом Miss Marple,поданим у різних ситуаціях та аспектах.

У прикладі:Mary Higgings was cetainly a most superior–looking maid at a guess forty years of age,with neat black hair,rosy cheeks and plump figure.(Christie, p.154),- композит superior-looking змальовує персонаж, як служницю старого ґатунку, у якої є чому повчитись молодому поколінню. Відображенню зверхності служниці сприяє ономасіологічне узгодження даного композита зі співвідносними з ним за смислом номінатемами forty years of age, neat black hair, rosy cheeks, plump figure. Сукупність наданих характеристик створює образ соціально ствердженої, задоволеної своїм життям особи.

The illustration consisted of an oily, muscular smiking male model on a motor-boat being offerred a Hammer-head Beer by a female model wearing a string bikini about the size of a DNA strand out which were falling to fragrantly articial, valley-ball-shaped-breasts.(Berry, p.75)

Композитне сполучення valley-ball-shaped-breasts є гротескним прикладом типового зразка реклами з його часто абсурдними перебільшеннями і має яскраве емотивне забарвлення з критично-оцінним відтінком. В результаті виникає елемент іронії.


 
 

Цікаве

Загрузка...