WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Особливості функціонування іменників plurinzalia tantum ""множинностi"" в українській мові" - Курсова робота

" Особливості функціонування іменників plurinzalia tantum ""множинностi"" в українській мові" - Курсова робота

Отже, множинні іменники мають закінчення, типові для всіх відмін і груп інших іменників. За характером закінчень їх можна поділити приблизно на чотири типи: перший тип якоюсь мірою співвідноситься з іменниками І відміни; другий — з іменниками II відміни чоловічого роду, третій — з іменниками ІІ відміни середнього роду, четвертий — з іменниками ІІІ відміни.

Серед функцій, які виконують іменники множинності в сучасній українській мові слід відзначити такі найголовніші: функція означеної кількості, функція узагальненої кількості, функція елементу сукупної множинності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). - Москва- Ленинград: Учпедгиз, 1947. - 784 с.

 2. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988. –257 с.

 3. Дегтярев В. И. Категория числа в славянских языках. Ростов-на-Дону, 1982. 320 с.

 4. Дегтярев В. И. Основы общей грамматики. Ростов-на-Дону, 1973. 256 с.

 5. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л. А. Булаховського: У 2 т. К., 1951. Т. 1. 519 с.

 6. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія: У 2 ч. К., 1961. Ч. 1. 172 с.

 7. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія: У 2-х ч. К., 1961. Ч. 2. 159 с.

 8. Матвияс И. Г. Имя существительное в украинском языке. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. доктора филол. наук. К., 1969. 52 с.

 9. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. К., 1974. 184 с.

 10. Матвіяс І. Г. Курс сучасної української літературної мови. Морфологія. К., 1962. 164 с.

 11. Москаленко Н. А. Нарис історії української граматичної термінології. К., 1959. 224 с.

 12. Недбайло Л. И. Грамматическая категория числа в современном украинском языке. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. К., 1968. 21 с.

 13. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. К., 1972. 402 с.

 14. Ганич Д. Г., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. К., 1985. 360 с.

 15. Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика XIV ст. – першої половини XVII ст. К., 1991. 238 с.

 16. Реформатский А. А. Число и грамматика // Вопросы грамматики. Сборник к 75-летию акад. И. И. Мещанинова. Москва - Ленинград, 1960. – С. 384 - 401.

 17. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. І. К. Білодіда. К., 1969. 584 с.

 18. Грінченко Б. Словарь української мови . К., 1907-1909. Т.1-4.

 19. Етимологічний словник української мови. К., 1982-2003. Т.1-4.

 20. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. Харків, 1977.

 21. Матвіяс І. Г. Іменник в сучасній українській мові. К., 1974.

 22. Потебня О. О. Значение множественного числа // Филологические записки. 1888, Вип. 1. С. 70-75.

 23. Словник української мови. В 11-ти т. К., 1970-1980.

 24. Тараненко О. Мовна скарбниця українського народу. Вступна стаття // Словар української мови: У 4-х т. / За редакцією Б. Грінченка. К., 1992. С. 5-11.

 25. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред.. М.Я.Плющ. – 6-те вид., стер. – К.: Вища школа, 2006. – 430 с.

 26. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д.Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред.. О.Д.Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

 27. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох, М.Т.Черемисов, Є.І.Черинов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк.,1989. – 334 с.

 28. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вища шк., 1994. – 368 с.

 29. Еляшевська О. До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві // Вісник Львівського ун-ту. - Серія філол., 2004. -Вип. 34. - Ч. І. – С .134-139.

 30. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с.

 31. Безпояско О.О. Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз): Монографія / Відп.ред.Й.Ф.Андерш; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – Наукова думка, 1991. – 171 с.

 32. Гвоздев А.Н. Современный руський литературный язик. – М.: Учпедгиз, 1958. – 406 с.

 33. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды: В 2 т. – М.: Учпедгиз, 1956. – Т.1. – 450 с.; - М.: Учпедгиз, 1957. – Т.2. – 471 с.

 34. Канцнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. – М.; Л.: Наукова думка, 1965. – 112 с.

 35. Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. – М.: Изд-во Московского университета, 1972. – 199 с.

 36. Кумахов М.А. Словоизменение адыгских языков. – М.: Наука, 1971. – 342 с.

 37. Бодуэн де Кортунэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – Т.1. – 392 с.

 38. Рожкова Г.И. Очерки практической грамматики русского язика. – М.: Высш.шк., 1978. – 176 с.

 39. Вихованець Р.І. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Вихованець, К.Городенська; За заг.ред. І.Вихованця. – К.: Університетське видавництво "Пульсари", 2004. – 400 с.

 40. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ "Академія", 2004. – 336 с.

 41. Колесников А.А. Синтаксическое обеспечение грамматических форм имен существительных русского языка. – К.: Вища школа. – Главное издательство, 1988. – 140 с.

 42. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К.: Наукова думка, 1987. – 211 с.

 43. Бондарко А.В. Категория и разряды славянской функциональной морфологии: (Морфологические категории и лексико-грамматические разряды) // Славянское языкознание: VII Международный съезд славистов (Варшава, 1973 г.). – М., 1973. – С.42-62.

 44. Марковский И.К. Слова со значеним "неопределенной множественности" в современном русском языке // Науч. докл. высш. шк. филол. науки. – 1974. - №4. – С.77-84.

 45. Есперсен О. Философия грамматики. – М.: Изд-во иностр.лит., 1958. – 404 с.

 46. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – 2-е узд. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с.

 47. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг.ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 584 с.

 48. Швачко С.А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. – К.: Вища школа. – Главное издательство, 1981. – 144 с.

 49. Вейнрех У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. – М., 1970. – Вып.5. – С.163-249.

 50. Маслов Ю. К семантической типологии морфем // Русский язык? Вопросы его истории и современного состояния. Виноградовские чтения. I-VIII. – М., 1978. – С.5-18.

 51. Виноградов В.В. О формах слова // Исследования по русской грамматике: Избранные труды. – М., 1975. – С.33-50.

 52. Шахматов А.А. Учение о частях речи: Из тр. А.А. Шахматова по современному русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1952. – 272 с.

 53. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

 54. Українська мова: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. / Паз як О.М., Серб енська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.

 55. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. Посібник / За ред. І.І. Різуна. – Київ: Либідь, 2004. – 272 с.

 56. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. - К.: Вища школа. – Головне видавництво, 1974. – 294 с.

 57. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. ІІ частина: Синтаксис. – К.: Радянська школа, 1965. – 284 с.

 58. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: Академія, 1999. – 288 с.

 59. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К., Либідь. – 1993. – 368 с.

 60. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. – 2-е вид. – К., Одеса: Либідь, 1991. – 280 с.

 61. Соболева П.А. Лексикализация множественного числа и словообразование // Лингвистика и поэтика. – М., 1979. – С.47-85.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...