WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Особливості функціонування іменників plurinzalia tantum ""множинностi"" в українській мові" - Курсова робота

" Особливості функціонування іменників plurinzalia tantum ""множинностi"" в українській мові" - Курсова робота

Міністерство освіти та науки України

Донецький національний університет

Дипломна робота

на тему:

"Особливості функціонування іменників pluralia tantum (множинності) в українській мові"

Донецьк 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

1. КАТЕГОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ІМЕННИКІВ МНОЖИННОСТІ

1.1 Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia tantum в українській мові

1.2 Граматична категорія числа

1.3 Семантична структура іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б. Грінченка та в "Словнику української мови"

2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКІВ МНОЖИННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

2.1 Множинні іменники

2.2 Відмінювання множинних іменників

2.3 Функціонування іменників множинності

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

У сучасній українській мові існують цілі групи слів, що мають безкорелятивні форми – або лише однину, або лише множину.

Іменники, що мають лише форми однини, є іменниками singularia tantum, іменники, що мають лише форми множини, є іменниками pluralia tantum.

Проблема дослідження полягає у визначенні місця розряду іменників множинності в українській мові, його значення та функцій. Проте досягненню і вирішенню поставленої мети передує збір та обробка тематичного мовного матеріалу, якого з питання про множинні іменники (pluralia tantum) недостатньо, тому дослідження такого типу є досить актуальними.

Незважаючи на це, у даній дипломній роботі порівняно різні погляди дослідників української мови на поняття і особливості функціонування іменників множинності (pluralia tantum).

Необхідно сказати, що метою даної дипломної роботи є встановлення особливостей іменників множинності (pluralia tantum) та їх існування і функціонування в сучасній українській мові. Досить добре мету дослідження розкривають поставлені задачі. Серед них слід вказати такі:

 1. з'ясування категоріальних відмінностей іменників множинності (pluralia tantum) та особливостей існування даного розряду в контексті семантико-граматичної категорії числа іменника;

 2. порівняння семантичної структури іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б. Грінченка та в "Словнику української мови"

 3. встановити особливості поняття іменників множинності;

 4. визначити особливості функціонування іменників множинності (pluralia tantum) в українській мові, зокрема розглянути відмінювання іменників pluralia tantum.

Завдяки використаним методам і прийомам у процесі дослідження було досягнуто комплексного і достовірного аналізу мовного матеріалу.

У роботі були використані такі методи для досягнення наявних результатів дослідження:

 1. індуктивний – власне збір мовного матеріалу, його систематизація та опис;

 2. дедуктивний – аналіз і встановлення загальних закономірностей у системі словотворення української мови, виявлення головних особливостей існування та функціонування іменників множинності (pluralia tantum) в сучасній українській мові;

 3. типологічний – узагальнення знань про іменники pluralia tantum і розробка концепції їх головних функцій, яка віднайшла своє відображення у другій частині даної дипломної роботи;

 4. системний – аналіз зібраного матеріалу та формування його в єдину систему знань, необхідних для процесу дослідження і написання цієї дипломної роботи;

 5. порівняльний – збір мовного матеріалу, який свідчить про історичне формування іменників множинності (pluralia tantum), узагальнення поглядів різних дослідників української мови і порівняння їх, зведення розбіжностей і спільного;

 6. аналітичний – виокремлення результатів внаслідок обробки і узагальнення даних.

Матеріал, використаний у даній роботі, було підібрано шляхом суцільної вибірки з тлумачних словників, мовних підручників та посібників.

Після класифікації знайденого матеріалу було сформовано план роботи, який потім віднайшов своє втілення у дипломній роботі.

Отже, структуру даної дипломної роботи сформовано саме виходячи з поставлених у процесі дослідження мети і задач та методів, завдяки яким було здійснено їх успішне досягнення.

Дана дипломна робота містить вступ, два логічних розділи і по три підрозділи в кожному з них, висновки та список використаної літератури.

Перший розділ називається "Категоріальні відмінності іменників множинності". Як уже було вказано, даний розділ містить у собі три підрозділи. Це – "Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia tantum в українській мові", "Граматична категорія числа", "Семантична структура іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б.Грінченка та "Словнику української мови". Кожен підрозділ містить у собі логічно пов'язано із темою зміст.

Таким чином, перший підрозділ передбачає розкриття поняття множинних іменників (pluralia tantum) в українській мові, систематичний аналіз поглядів мовознавців на дане питання. Другий підрозділ розкриває структуру та існування семантико-граматичної категорії числа, її особливості та функції. В цьому підрозділі також розглядається існування множинних іменників (pluralia tantum) в контексті граматичної категорії числа іменника. Третій підрозділ містить у собі порівняння семантичної структури множинних іменників у "Словарі української мови" Б.Грінченка та "Словнику української мови".

Другий розділ даної дипломної роботи, який називається "Особливості функціонування іменників множинності в українській мові", також має три логічні підрозділи у своїй структурі. Це – "Множинні іменники", "Відмінювання множинних іменників" та "Функціонування іменників множинності".

Оскільки другий розділ є логічним продовженням і завершенням першого розділу "Категоріальні відмінності іменників множинності", то перший підрозділ "Множинні іменники" є логічним завершенням першого підрозділу першого розділу даної дипломної роботи "Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia tantum в українській мові". В цьому підрозділі продовжуємо думку щодо визначення поняття множинних іменників у сучасному українському мовознавстві та визначаємо головні семантичні групи множинних іменників, наводимо результати дослідження щодо питання існування множинних іменників (pluralia tantum) в сучасній українській мові.

Другий підрозділ "Відмінювання множинних іменників" містить у собі відомості щодо особливостей відмінювання іменників pluralia tantum та множинних топонімів.

Третій підрозділ другого розділу є логічним завершенням даної дипломної роботи. В цьому підрозділі наведено концепцію функціонування іменників множинності, розкрито суть головних функцій іменників pluralia tantum в українській мові.

Висновки містять у собі головні результати дослідження, які мають глибоке відображення в основній частині даної дипломної роботи.

Список використаної літератури містить у собі вихідні дані всіх використаних джерел, які допомогли у процесі дослідження даного питання сформувати свою думки щодо даного питання та систематизувати й узагальнити всі знання щодо іменників множинності (pluralia tantum).

Слід сказати, що серед таких робіт необхідно відмітити наступні: "Частини мови в семантико-граматичному аспекті" (Вихованець І. Р.), "Категория числа в славянских языках" (Дегтярев В. И.), "Основы общей грамматики" (Дегтярев В. И.), "Число и грамматика" (Реформатский А. А.), "Іменник в сучасній українській мові" (Матвіяс І. Г.), "До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві" (Еляшевська О.), "Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз)" (Безпояско О.О.), "Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови" (І. Вихованець, К.Городенська), "Морфологія української мови" (Горпинич В.О.), "Морфеміка української мови" (Безпояско О.К., Городенська К.Г.), "Категория и разряды славянской функциональной морфологии: (Морфологические категории и лексико-грамматические разряды)" (Бондарко А.В.), "Слова со значеним "неопределенной множественности" в современном русском языке" (Марковский И.К.), "Лексикализация множественного числа и словообразование" (Соболева П.А.).

1. КАТЕГОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ІМЕННИКІВ МНОЖИННОСТІ

 1. Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia tantum в українській мові

Іменник – чи не найбільш досліджена частина мови. Це не дивно, бо з давніх-давен почали виділяти два класи слів – ім'я та дієслово. Ядро першого склали іменники, бо інші частини мови сформувалися пізніше, а деякі, як-от прикметники, числівники, розвинулися з іменників. Та незважаючи на тривалу історію дослідження іменників, досі є питання, на які мовознавча наука ще не дала остаточної відповіді. До них, зокрема, належить і природа лінгвістичної категорії числа іменників, яку й сьогодні трактують по-різному.

Вирішення цієї проблеми має велике теоретичне значення, оскільки поряд із родом і відмінком число є однією з головних категорій іменника. Граматичне оформлення слів тісно пов'язане з їх семантикою, що виявляється в неоднорідності іменників щодо здатності утворювати повну числову парадигму.


 
 

Цікаве

Загрузка...