WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

" Фразеологічні синоніми тематичної групи ""старанно працювати"" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання" - Курсова робота

Вживаються фразеологічні одиниці, як правило, в розмовній мові та мають ситуативний характер. Мовна ситуація, в якій були вжиті ідіоми, запам'ятовується яскраво і надовго, бо в запам'ятовуванні бере участь емоційна пам'ять, яка до певної міри може бути сильнішою за інші види. При сприйнятті на слух того чи іншого фразеологізму у слухача одразу виникають позитивні або негативні оцінки почутого, що безпосередньо впливає на його почуття. У запам'ятовуванні бере участь і образна пам'ять, бо ФО створюють в уяві не прості образи, які виникають при сприйманні слів, а жваві та яскраві, що зумовлено природою фразеологізмів. Сталий вислів, влучно вжитий у мовленні за певних обставин, може виникнути в свідомості, коли людина потрапляє в аналогічну ситуацію.

Для людини, яка вивчає іноземну мову, фразеологізми завжди являють собою значні труднощі, особливо у тому випадку, якщо в рідній мові комуніканта немає аналогій в образі та значенні фразеологічної одиниці.

Фразеологізми – це один із шляхів збагачення словникового фонду мови, завдяки їм мова стає образною, емоційно та стилістично забарвленою.

На завершальному етапі удосконалюються всі отримані школярами знання, навики і уміння, мова використовується як дієвий засіб поглиблення знань в різних галузях науки, техніки і культури.

Учні 10-11-х класів в психологічному плані відносяться до юнацького віку, який є в буквальному розумінні слова "третім світом", що існує між дитинством і дорослістю. Особливості суспільного положення і статусу юнацтва визначають і особливості його психіки. Розумова діяльність старшокласників активніша і самостійніша.

До цього часу біля учнів складається основне уміння по всіх видах мовної діяльності, які надалі заглиблюються і удосконалюються. Від міцності і глибини знань, від рівня умінь і навиків учнів досягнутих на цьому етапі, зачинається успішне просування на наступному, завершуючому етапі. Але цього неможливо досягти без формування лексичних навиків.

Враховуючи ці дані психології, вчитель повинен побудувати роботу над новим словом так, щоб використовувати по можливості більшу кількість вправ у момент першого пред'явлення лексичного матеріалу, щоб забезпечити максимальну кількість повторень нового слова, можливість багатократного прослухування і відтворення учнів у мові.

Робота учнів з будь-яким мовним матеріалом зводиться не лише до накопичення знань із подальшим їх використанням, що є процесом становлення освіченої особистості, а й до формування творчої особистості. Такі завдання ставить Державна національна програма "Освіта (Україна XXI ст.)": "У програмі визначені стратегічні завдання реформування освіти в українській державі:... формування освіченої, творчої особистості " [6, 30]. Отже, значення творчої активності в процесі навчання відіграє неабияку роль. Творчість має велике значення як в мистецтві, так і в науці. Перефразовуючи Л.С. Виготського, можна відзначити, що творчість є нормальним і постійним супутником не лише розвитку, а й життя загалом. Результатом розвитку творчості може виступати самостійність мислення особистості, що готує її до самостійного дорослого життя. Таким чином, в процесі навчання слід якомога ефективніше розвивати творчу активність учнів.

Під час вивчення фразеологізмів слід спрямувати навчальний процес у такому руслі, щоби залучити студентів та учнів до творчої та самостійної діяльності.

Треба також відзначити, що вправи на засвоєння фразеологізмів повинні базуватися на наступних принципах:

 • розподіл вправ відповідно меті занять і збереження їх у пам'яті;

 • семантична цінність, тобто висловлення за допомогою фразеологічних зворотів важливих понять і сфер людської діяльності;

 • стилістична необмеженість (перевага не надається жодному із стилів мовлення);

Чим вищі показники фразеологізмів за цими критеріями, тим цінніші вони для процесу навчання іноземної мови і тим скоріше мають бути включені до лексичного мінімуму.

Ми пропонуємо систему вправ для використання на старшому етапі навчання при вивченні тем, у контексті яких доцільно буде використовувати роботу з фразеологічними синонімами тематичної групи "старанно працювати" ( Додаток Б). Вправи, запропоновані нами спрямовані не лише на збагачення мови учнів новими лексичними одиницями, а і на активізацію мовної здогадки та творчого мислення учнів.

Висновки

Дослідивши тему "Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі

навчання", ми дійшли до таких висновків:

 1. Фразеологія будь-якої мови - це цінна лінгвістична спадщина, в якій відбивається бачення світу , національна культура, звичаї і вірування, фантазія і історія народу, що говорить на цій мові. Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії становлення .

Фразеологічний склад німецької мови має ряд специфічних, властивих тільки йому особливостей . Проте ця специфіка може бути виділена лише на тлі тих рис, які визначають лінгвістичну природу стійких словосполук взагалі і є спільними для одиниць фразеологізмів цілого ряду інших європейських мов .

Ми можемо визначити фразеологічні одиниці таким чином:

Фразеологічними одиницями є такі стійкі словосполучення , які, незалежно від кількості слів-компонентів , утворюють семантичну єдність і виконують в мові називну або експресивну функцію.

 1. Стійкі словосполучення дуже різноманітні як в структурному, семантичному, так і у функціональному плані. Внаслідок цього усяка систематизація матеріалу фразеологізму у вигляді класифікацій будується залежно від того, які властивості одиниць фразеологізмів піддаються аналізу.

У лінгвістичній літературі відомо декілька класифікацій фразеологізмів. Але жодна з цих класифікацій не є достатньо повною та має певні недоліки. У нашій роботі ми розглядаємо фразеологічний склад німецької мови за класифікаціями Ф. Зейлера та В.В. Виноградова.

 1. До останнього часу донині фразеологічна синонімія, а також і полісемія німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю словників фразеологізмів і стилістичних словників німецької мови. Нині робляться перші спроби проникнути в суть цих явищ. Насамперед це стосується фразеологічної синонімії. Подібно до явища в лексиці, коли два слова з із різною мовною оболонкою мають однаковий або близький предметно-логічний зміст, у фразеології спостерігаються стійкі словосполучення, значення яких або повністю збігається, або показує певні семантичні або стилістичні відтінки . Велика кількість синонімів наявні серед парних сполучень.

 2. Як і в лексичній синонімії, серед фразеологічних синонімів можуть бути одиниці, що відрізняються один від одного семантичними відтінками. Ці відтінки можуть характеризувати, наприклад, ступінь інтенсивності протікання дії, показувати характер протікання дії і т. д.

І, нарешті, фразеологія має певну кількість синонімічних одиниць, що відрізняються сферою вживання. При рівнозначності вони можуть уживатися лише в певних стилях мови.

 1. Багатозначність у фразеології відрізняється від багатозначності в лексиці. Цікавими в цьому плані є спостереження над багатозначними фразеологічними одиницями англійської мови, які в рівній мірі можуть бути застосовані і до фразеологічних одиниць німецької мови. Залежно від видів словосполучень намічаються три типи лексичних значень стійких словосполучень 1) просте; 2) первинно-образне; 3) повторно-образне.

 2. Продуктивність фразеології в збагаченні лексичного складу німецької мови не була ще предметом спеціального дослідження, якщо не враховувати аналізу окремих видів стійких словосполук (неафористичні фразеологічні одиниці), які освітлювали в літературі по словотворенню сучасної німецької мови.

 3. Фразеологізми, в більшості випадків, утворюються за допомогою метафор, які беруть свої позначення з із сфер суспільного громадського життя, тому розвиток сфер людської діяльності відбивається також і в тематичних групах фразеологізмів.

 4. Велика кількість фразеологізмів відноситься до теми людської діяльності та міжособистісних відносин. Сюди ж належить також тематична група "старанно працювати", яка рясно надавала і зараз надає компоненти для конструкцій фразеологізмів ( Додаток А). Багатство цієї тематичної групи пов'язане з тим, що праця та пов'язані з нею дії займають значну частину людського життя, що не могло не відобразитися у фразеологічному фонді німецької мови.

 5. Фразеологічні одиниці – це носії життєвого досвіду нації, що яскраво відображають спостереження над навколишнім світом. Це безпосередньо зумовлює особливості вживання фразем у мовленні. Частотність використання сталих висловів прямо залежить від віку людини та від її життєвого досвіду. Дитина, наприклад, сприймає фразеологізми буквально. Причиною цьому є різниця в типі мислення дорослого та дитини. Тому фразеологізми доцільно вводити у лексикон учнів на старшому етапі навчання, коли вони вже мають певний багаж знань, та певний словниковий запас.

 6. Під час вивчення фразеологізмів слід спрямувати навчальний процес у такому руслі, щоби залучити студентів та учнів до творчої та самостійної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...