WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови - Курсова робота

Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови - Курсова робота

a. Dniepr

b. Desna

4) Kherson fut fonde en ... par Grigori Potemkine.

a. 1778

b. 1998

c. 1668

Постійна робота над лексикою, різноманітні умовно – комунікативні вправи сприяють розширенню словникового запасу учнів. Додаткові тексти та різноманітні завдання під час роботи з ними, складання мікродиалогів надають можливість дітям висловлювати свої думки.

Підсумком такої великої роботи можуть стати повідомлення окремих учнів або групи учнів за поданою темою [28].

Висновки

Таким чином, в процесі нашої роботи ми дійшли до наступних висновків. У зв'язку із прагненням у двадцять першому столітті до гуманізації та гуманітаризації освіти головною метою школи стало виховання гуманної, всебічно розвинутої особистості за рахунок введення до системи освіти регіонального компоненту.

У зв'язку із змінами, що здійснюються в Україні, перед школою постають актуальні навчальні та виховні задачі: формування нового покоління соціально активних громадян, гідних нащадків досвіду минулих поколінь, носіїв духовної культури народу, традицій етносу та разом із тим рівноправних громадян всієї України та світового суспільства. В світі цих задач перед вченими, вчителями та вихователями виникає необхідність по – новому усвідомити роль краєзнавства в теорії та практиці навчання та виховання. Таким чином, ми робимо висновок, що сучасний етап розвитку методики викладання французької мови характеризується пошуком ефективних шляхів навчання, нових технологій навчання, удосконалення форм, методів, а також змісту навчання. Теперішній період припускає цілеспямоване спостереження за особливостями використання різноманітних засобів в процесі навчання міжкультурної комунікації, в тому числі у специфічному, регіональному аспекті, що характеризує мовні особливості тієї чи іншої місцевості, ментальні особливості носіїв мов.

В ході роботи, ми прийшли до висновків, що в дослідженнях останніх років зазначається, що методичні ідеї використання в процесі навчання краєзнавчих матеріалів ще не знайшли повноцінної розробки та введення в сучасну практику викладання французької мови у вітчизняній середній школі. Проте, будь – який регіон має ярко виражені териториальні, природні, національні, культурно – історичні та мовні особливості. Тому, ми приходимо до висновку, що необхідно враховувати ці особливості в процесі навчання французької мови та культури. Такий підхід у викладанні є одним з напрямків у формуванні в учнів знань про рідний край та має також виховне значення, тому що сприяє розвитку поваги та любові до рідного краю та здійснює вплив на формування особистості учнів.

Ефективність мовленнєвої діяльності учнів в багатьох випадках визначається наявністю у шкільників інтересу та мотивів для вивчення іноземної мови. В процесі роботи ми прийшли до висновку, що одним з таких мотиваційних засобів може бути краєзнавчий матеріал, тому що навчання французької мови з урахуванням регіонального компонента, використання регіональних, краєзнавчих матеріалів, що можуть подаватися в формі текстів або наглядного матеріалу, де будуть міститися факти з історії, біографій визначних співвітчизників, опис флори та фауни рідного краю, підсилює навчальний та пізнавальний ефект.

Також, в результаті проведення дослідження, ми прийшли до висновку, що в результаті здійснення лінгвокраєзнавчого підходу на уроках французької мови відбувається оновлення деяких компонентів змісту навчання. Викладач здійснює підбір для уроку французької мови актуальні та аутентичні тексти для аудіювання та читання. Ці тексти мають велику пізнавальну та лінгвокраєзнавчу цінність. Вчитель використовує ілюстрований матеріал для розкриття змісту пропонованих текстів (листівки, мапи, меню, рекламні проспекти). Такі тексти та їх ілюстрації за допомогою прагматичного матеріалу сприяє реалізації на уроках важливих принципів, навчання французької мови (комунікативність, наочність, новизна та функціональність).

Ми також можемо зробити висновок, що цілеспрямована робота по реалізації лінгвокраєзнавчого аспекту на уроках французької мови сприяє, з одного боку, підвищенню інтересу до предмету, а з іншого – створює позитивну мотивацію при засвоєнні мовних засобів та при набуванні культурознавчої та краєзнавчої інформації за допомогою та на основі цих засобів. Це призводить до розвитку та вдосконаленню в учнів лінгвокраєзнавчої мотивації.

ми можемо, також, підсумувати, що цілеспрямована та постійна робота по реалізації лінгвокраєзнавчого підходу на уроках французької мови дозволяє систематизувати види вправ, за допомогою яких вчитель навчає учнів діставати із різних джерел необхідну інформацію.

Таким чином, використання краєзнавчого матеріалу забезпечує стійкий корисно плануємий результат в області практичних навичок та вмінь на французькій мові. З одного боку, створюється міцна система навичок та вмінь по практичному використанню французької мови як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування. З іншого боку, учні набувають корисних знань, що їм знадобляться в майбутньому.

Також, ми робимо висновок, що використання краєзнавчої інформації як мотиваційного засобу при навчанні французької мови робить свій певний внесок у формуванні різних видів компетенції учнів: мовну, мовленнєву, лінгвокраєзнавчу.

Список використаних джерел

 1. Ариян М.А. Лингвострановедение в преподавании иностранного языка в старших классах средней школы // Иностранные языки в школе. – 1990. № 2. – С. 11-13.

 2. Бим И.Я. Творчество учителя и методическая наука // Иностранные языки в школе. – 1992. № 4. – С. 3-7.

 3. Большая Советская Энциклопедия. – 3-е изд. - Т.24. – Кн. I. – М.: 1976. – 546 с.

 4. Борисенко М. К. Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения на французском языке // Иностранные языки в школе. – 1997. № 3. – С. 41-45.

 5. Верещагин Е. Н., Костомаров В. Г. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Рус. язык, 1992. – 234 с. 5

 6. Временный государственный образовательный стандарт. Общее среднее образование иностранного языка. – М.: 1993. – 127 с.

 7. Дусавицкий А.К. Формула интереса. – М.: Педагогика, 1989. – 121 с.

 8. Каменецкая Н.П. Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения в старших классах // Иностранные языки в школе. – 1997. № 3. – С. 41-43.

 9. Криковцева С.А. Неделя английского языка в школе // Иностранные языки в школе. – 2005. № 5. – С. 52 – 55.

 10. Леонтьев А.М. Потребности, мотивы, эмоции. – М.: Просвещение, 1971. – 224 с.

 11. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М.: Наука, 1989. – 231 с.

 12. Лопасова Ж.Я. Роль и место лингвострановедческого аспекта при обучении иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 1985. № 2. – С. 24-27.

 13. Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы: пособие по немецкому языку. – М.: Просвещение, 1991. – 187 с.

 14. Миньяр-Белоручев Р.К. Лингвострановедение или иностранная культура // Иностранные языки в школе. – 1993. № 6. – С. 54-57 с.

 15. Нефедова М.А. Отбор материалов лингвострановедческого содержания для чтения // Иностранные языки в школе. – 1994. № 4. – С. 38-41.

 16. Нюдюрмагомедов А.Н. Дидактические условия использования внеурочных интересов школьников с целью предупреждения успеваемости // Иностранные языки в школе. – 1999. № 5. – С. 65-68.

 17. Ощепкова В.В. Культурологические, этнографические и типологические аспекты лингвострановедения.– М., 1995. – С. 96

 18. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс - М.: "Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС", 2002. - Кн. 1. Стр. 351, 361-362

 19. Рахштейн А.Д. Лингвострановедческий аспект в преподавании иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 1990. № 36 – С. 13 – 16.

 20. Рубинштейн С.Л. Задачи и мотивы деятельности // Основы общей психологии. - М.: Педагогика. – 1989. – 243 с.

 21. Солонович Н.А. Лингвострановедческий подход как средство повышения мотивации при обучении иностранным языкам в старших классах средней школы: – Автореф. дис... кандит. пед. наук. М., 1995. – 16 с.

 22. Страноведение, вариативные программы. Под.ред. Пономаревой В.В. М., 1998.

 23. Томахин Г. Д. Лингвострановедение. Что это такое? //Иностранные языки в школе, 1996, № 6. – С. 22 – 27.

 24. Фельдштейн Д.И. Особенности стадии развития личности // Психология развития личности в антогенезе. – М.: Педагогика, 1989.- 145 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...