WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Функціонування паронімів в сучасній англійській мові - Курсова робота

Функціонування паронімів в сучасній англійській мові - Курсова робота

c) credible - that can be believed-заслуживающий довіра (e.g. a credible witness)

credulous - ready to believe things-довірливий (e.g. credulous consumers).

d) politic - acting or judging wisely, prudent. Політичний, рассчетливый.

political - of the state, of government, of politics. Політичний.

При навчанні BE або ESP студентів економічних факультетів часто взаємозамінялись або невірно перекладалися такі слова, як:

a) economic - економічний;

economical- ощадливий

b) enviable - causing envy-завидний, привабливий ( e.g. The company made profit at an enviable rate);

envious - full of envy-заздрий ( e.g. The company's success was watched enviously by the competitors);

c) exhausting- виснажливий, стомлюючий (e.g. It was a difficult and exhausting job);

exhaustive - thorough or complete - вичерпний ( e.g. This list is by no means exhaustive);

exhaustible- smth. that exists only in a limited quantity- обмежений, небезмежний (e.g. ... possible long term shortages of exhaustible resources)... possible long term shortages of exhaustible resources) [ 14 ].

У зв'язку з явищем паронімії, тобто неможливістю взаємозаміни мовних паронімів в різних фразах, постає питання про варіантність - можливість взаємозаміни без перекручування змісту тієї або іншої фрази. До варіантності слова відносяться такі випадки, як advance, advancement; analytic, analytical, де зовнішнє розходження не веде до розриву тотожності слова.

Явище паронімії варто відрізняти від інших подібних з ним явищ. Крім варіантності, це такі явища, як однокоренева синонімія, однокоренева антонімія, омонімія.

Від однокореневих антонімів (наприклад: godly-набожний, благочестивий; і godless- безбожний) пароніми відрізняються тим, що значення слів-паронімів ніколи не досягають повної протилежності.

У плані розмежування паронімів від інших однокореневих утворень найбільші труднощі являють собою однокореневі синоніми. У багатьох роботах по паронімії однокореневі синоніми розглядаються як окремий випадок мовних паронімів. Співставлення однокореневих синонімів до паронімів викликає наступні заперечення: справа в тому, що синоніми - це такі тотожні або близькі за значенням слова, незбіжні семантичні ознаки яких можуть нейтралізуватися в певних контекстах. Принцип нейтралізації застосовується в якості одного з основних критеріїв при подачі й тлумаченні синонімів у словниках. Так, іменник anarchism семантизується через його однокореневий синонім anarchy. Однокореневі пароніми, на відміну від однокореневих синонімів, що допускають нейтралізацію диференціальних ознак і, як наслідок цього, їхня взаємозамінність у певних контекстах, не здатні до взаємозаміни (наприклад, psychic - psychological - психічний, психологічний).

З паронімами тісно стикаються омоніми. Основне розходження паронімів і омонімів укладено в їхньому фонетичному оформленні. Якщо омоніми у своєму звучанні повністю тотожні, то пароніми мають лише часткову звукову подобу.

У розмежуванні однокореневих паронімів і суміжних явищ нам представляється важливим керуватися не тільки результатами аналізу значень афіксів, але й ознакою паралельності паронімів: "Віднесення ознаки паралельності до паронімії логічно з погляду єдиних принципів підходу до характеристики розходжень у співвідношенні форми й змісту лексичних одиниць: значення паронімів не збігаються (не перетинаються як у синонімів), не протиставляються (як в антонімів), їхній зовнішній вигляд не однаковий (як в омонімів) - пароніми існують поруч, паралельно один іншому" [ 6 ].

При зустрічі зі словами-паронімами варто приділяти їм особливу увагу. Є доцільним вводити пароніми семантизуючи їх через синоніми й антоніми, у міру можливості постачаючи кожну пару (ряд) прикладами сполучуваності. У випадку, коли пароніми англійської мови мають своїх "паронімічних братів" в українській мові (economic/economical – економічний/економний), представляються можливим ці конкретні пари вводити й перекладним способом, що сприяє підвищенню культури мовлення рідної мови.

Уміле вживання паронімів, як і синонімів, омонімів, антонімів сприяє передачі тонких значеннєвих відтінків, допомагає точно передати думку.

Співзвучність паронімів використовується для створення стилістичного ефекту, служить засобом гумору, сатири й т.д. Паронімія лежить в основі створення особливого стилістичного прийому – парономазії (грець. paronomasia від para - біля + onomazo - називаю), сутність якого складається в навмисному зближенні співзвучних слів. Яскравий стилістичний ефект створюється в результаті протиставлення паронімів. На такому протиставленні побудовані, наприклад, багато прислів'їв і приказок. Парономазія як стилістичний засіб широко використовується в поезії.

Нерідко до парономазії, як одного із засобів актуалізації, прибігають автори газетних заголовків: "Відходи й доходи"; "Промисли й помисли".

ВИСНОВКИ

  1. Пароніми відіграють важливу роль у вивченні лексикології в цілому.

Пароніми (від грець. para - біля + onyma, onoma - ім'я) ѕ подібні по звучанню, але не співпадаючі по значенню слова. Слід зазначити, що одні лінгвісти до паронімів відносять лише однокореневі слова, що мають звукову подобу, а інші дослідники до паронімів відносять як однокореневі, так і різнокореневі співзвучні слова, визнаючи єдиним критерієм їхнього об'єднання можливість випадкового змішання в мовленні. Різнокореневі співзвучні слова не мають ніяких семантичних зв'язків і поєднуються лише випадковою фонетичною подібністю.

Однокореневі пароніми здебільшого близькі за значенням, але розрізняються тонкими значеннєвими відтінками. Семантичні відтінки паронімів звичайно стільки важливі, що заміна одного слова іншим без порушення змісту неможлива.

Пароніми можуть збігатися не у всіх, а лише в певних значеннях. Нечисленну групу становлять однокореневі слова, що різко розрізняються за змістом.

Пароніми, що збігаються або близькі за значенням, можуть відрізнятися один від одного способами керування, лексичною сполучуваністю, функціонально-стильовим змалюванням, сферою вживання, синтаксичною функцією. Можливість паронімів сполучатися з тими самими словами ще не означає, що утворені словосполучення синонімічні один одному.

Таким чином, у мовній системі співзвучні слова досить чітко відмежовуються один від одного, однак у мовній практиці семантичні й інші розходження співзвучних слів не завжди враховуються, що є причиною їхнього змішання.

2. Проблема дослідження таких явищ як паронімія і парономазія хвилює лінгвістів вже протягом кількох століть. Дослідження її почалося ще за часів Горгія, Тасмаха, Діонісія, Цицерона.

Здатність паронімів до змішання в мовленні призвела до того, що під терміном "паронімія" нерідко поєднуються два поняття - власне паронімія, тобто вид мовних системних відносин між лексичними одиницями, і парономазія (або парономасія) - стилістичний прийом, що складається в навмисному зближенні слів, що мають подібність у звучанні. Ці слова не обов'язково повинні бути паронімами, часто для цілей автора буває досить випадкового звукового збігу. Використання парономазії дозволяє підсилити виразність тексту; особливо часто цей прийом зустрічається в поезії й фольклорі.

Також паронімія відноситься до феномена "фальшивих друзів перекладача". Найбільш точним слід визнати визначення паронімів О.В. Вишнякової, а саме: "пароніми – це близькі за звучанням однокореневі слова з|із| наголосом на одному і тому ж складі, що відносяться до одного логіко–граматичного ряду|лави,низки| – до однієї частини|частки| мови|промови|, одного роду (і вигляду|виду|, якщо це дієслова і їх форми) – і що позначають|значать| різні поняття" [6, 5].

Паронімія являє собою особливе лексичне явище, багатоплановість якого визначила можливість його вивчення як у функціональному, так і в нормативному аспекті. Нормативна точка зору лінгвістів на паронімію найповнішим чином представлена дослідженнями довідково-методичного характеру: "словниками труднощів", "словниками паронімів", різними дидактичними посібниками, підручниками, що включають вправи на розмежування й коректне використання паронімів, та ін.

Вітчизняну лексикографію відрізняє прагнення виділити пароніми із загального масиву "труднощів", присвятивши їм окремі "словники паронімів". Найбільше активно область паронімії почала розроблятися російськими лексикографами. В останні два-три десятиліття ними були створені чотири повноцінних словники паронімів.

3. Пароніми, а часто й подібні по звучанню слова виконують у мовленні стилістичні функції.

Перед кожним автором може виникнути проблема вибору одного з паронімів. Якщо синонімічний відбір лексичних засобів незмінно супроводжує словесну творчість, то проблема вибору одного з паронімів виникає лише в тих випадках, коли в мовлення включаються паронімічні слова.


 
 

Цікаве

Загрузка...