WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь - Курсова робота

Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь - Курсова робота

Робота з базою даних передбачала заповнення її структурних частин відповідною лінгвістичною інформацією. Основна робота була пов'язана з встановленням різних типів моделей порівнянь.

Моделюванням порівнянь займалися А. Вежбицька, С.В. Ткачов, Л. М'яснянкіна та ін.. Так, польська дослідниця Анна Вежбицька [1, с.144] подає кілька можливих моделей: А (таке саме), як В; А схоже на В; А нагадує В; А має форму В та ін. Виходячи з цих моделей, можна говорити про те, що підстановка замість А чи В будь-якого ЛСВ, утворює порівняння. Виникають запитання: чи буде таке порівняння семантично коректним (правильним) і чи буде воно художнім. Проблема семантичної коректності порівняння вирішується на основі лексико-семантичних моделей порівнянь, а проблема з художністю порівняння – на основі його зв'язку з контекстом.

Моделюванням порівнянь в аспекті граматичної формалізації займався С.В. Ткачов. Він вважає, що моделі порівняння можуть бути будь-які, наприклад: "V+як+N ("Жию, як статок"), Adj+як+N ("Горки, як полин") або синтаксично ускладнені: Adj+як+Adj+N ("Дробни, як маково заренко"), або синтаксично спрощені N+як+N ("Хлів (чисті,) як апатика")" [7, 7]. Ці моделі побудовані на основі логічних та народних порівнянь.

Розглянувши вищевказані приклади моделей порівнянь, можна говорити про два види моделей: морфологічну – за частиномовною приналежністю складників (С.В. Ткачов) та синтаксичну – за способами зв'язків у реченні, до якого входить порівняння: сполучникові чи безсполучникові.

Окрім цих двох, є ще третій тип моделей – лексико-семантичні. Наприклад, Л. М'яснянкіна на основі творчості М. Шолохова, за приналежністю компонентів порівняння до різних семантичних полів виокремлює такі семантичні моделі порівнянь: людина-людина, людина-тварина, людина-природа, людина-предмет, предмет-предмет, тварина-тварина, людина-вогонь, предмет-явище природи, предмет-тварина, тварина-людина, тварина-предмет [6]. Таким чином, маючи такі моделі, можна утворити нескінченну кількість порівнянь.

При аналізі художніх порівнянь з ЛБД було враховано вищезазначені моделі та на основі фактичного матеріалу виводились нові. Розглядаючи порівняння, вважаємо доцільним таку систематизацію моделей порівнянь:

  • Граматичні:

    1. Морфологічні (моделі порівняння за частиномовною приналежністю його складників). Як свідчать кількісні дані, отримані з бази даних, частиномовна приналежність порівнянь, які позначають предмет, – це не лише іменники, а й займенники, які вказують на предмет, та особова форма дієслова, дуже рідко зустрічається субстантивований прикметник. Наприклад, "іменник – іменник" – "Ти площу прочитав, як письмена" (Ю. Андрухович) чи "займенник – іменник" – "Ти – відьма мого серця" (М. Вінграновський). Крім того, наприклад, можливі інші компаративні пари типу:місто – сузір'я, шия – душа, ти – книга, він – ангел та ін.

    2. Синтаксичні. При виділенні моделей такого типу зверталася увага, передовсім, на структуру речення, в якому є порівняння. На цій основі було виділено: сполучникові порівняння та безсполучникові порівняння і їх моделі. За структурою моделі поділялися на прості й складні [4]. Наприклад, S – мов O"Чути, як дихає місто, – мов мама вві сні" (О. Забужко),S, як O"А мені ж, може, просто хочеться щастя, тугого й солодкого, як шоколад" (Л. Костенко).

  • Лексико-семантичні. Для створення таких моделей була розроблена спеціальна методика, яка базується на аналізі лексичного значення суб'єкта та об'єкта порівняння в термінах ідеографії. Для цього було укладено синоптичну схему для складників порівняння та опрацьовано контексти з порівняннями, відповідно було зроблено каталогізацію порівнянь зазначених поетів, описано основні складники порівняння (суб'єкт та об'єкт) у термінах ідеографії. Укладання синоптичної схеми передбачає використання концептів різних рівнів. В основі синоптичної схеми для суб'єкта та об'єкта порівняння лежать такі концепти першого рівня: Людина, Природа, Суспільство, Абстрактні поняття. Кількісний аналіз лексем різних рівнів, проведений за допомогою використання засобів аналізу у Microsoft Access, показав, що найчастотнішим для суб'єкта порівняння є концепт Людинав обох поетів, тому що антропоцентризм є основною ознакою творення порівнянь у художньому тексті.

Описана лінгвістична інформація повинна стати основою для укладання "Електронного словника художніх порівнянь", який укладатиметься за принципом ідеографічного опису лексичної парадигми компонентів порівняння. Виходячи з того, що словник укладається на основі ЛБД, він є відкритим для поповнення. Поповнення словника можливе за повної каталогізації та систематизації порівнянь за визначеною методикою та занесення результатів роботи у ЛБД у середовищі Microsoft Access.

Отже, за допомогою ЛБД художніх порівнянь можна вирішити такі завдання: 1) формально зіставити порівняння за їх структурою чи способом зв'язку основних компонентів; 2) знайти необхідну лексему чи модель порівняння; 3) вирахувати кількісні показники, що характеризують різні типи моделей порівнянь, статистику використання концептів синоптичної схеми; 4) на основі отриманих даних укласти електронний словник порівнянь. Програмова реалізація функцій формування та ведення БД дозволяє здійснювати її постійне розширення як по горизонталі (наприклад, додавати нові параметри аналізу порівнянь), так і по вертикалі (введення нових порівнянь).

Література:

1. Вежбицкая А. Сравнение-градация-метафора // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – с.133-151;

2. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс: Навчальний посібник / За ред. В.В. Пасічника – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2003 – 152с.;

3. Карпіловська Є.А. Вступ до комп'ютерної лінгвістики. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2003. – 184с.;

4. Маковецька Ю.А. Електронний словник порівнянь: проблеми і методи укладання // Прикладна лінгвістика 2006: проблеми і рішення: Тези науково-методичної конференції молодих науковців. – Миколаїв: НУК, 2006. – с. 73-75;

5.Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О.М. Сидоренко, О. М. Мацько; Заред. Л. І. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462с.;

6. М'яснянкіна Л.І. Порівняння в ідіостилі М.О. Шолохова: функціонально-семантичний і прагматичний аспекти: Дис... канд. філол. наук. – Харків, 2002.;

7.Ткачов С.В. Словник порівнянь русинської мови. – Тернопіль, 1992.

Стаття опублікована у збірнику ВНУ.

Маковецька-Гудзь Ю.А. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки, №2, 2008 – С. 238-242


 
 

Цікаве

Загрузка...