WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Антонімія в поетичній творчості В. Симоненка - Курсова робота

Антонімія в поетичній творчості В. Симоненка - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Секція: Українська мова

Антонімія творчості Василя Симоненка

Автор роботи:

Дебрівна Анастасія Борисівна

учениця 10 класу

гімназії № 56

Печерського району м. Києва

д. т. 269-07-02

Педагогічний керівник:

Лісовенко Ніна Миколаївна

Київ – 2003

ЗМІСТ

І. ВСТУП. 4

ІІ. Василь Симоненко - "витязь молодої української поезії". 7

ІІІ. Лінгвістичне трактування антонімії. 14

IV. Особливості антонімії Василя Симоненка. 21

1. Семантична класифікація. 21

2. Класифікація з структурного погляду. 22

3. Морфологічна класифікація. 23

V. Стилістичне використання антонімів. 30

VI. ВИСНОВКИ. 36

VII. ЛІТЕРАТУРА. 39

VIII. ДОДАТКИ. 41

І. ВСТУП

Прийшовши в літературу, Василь Симоненко, наділений щедрим талантом і непідкупним розумом, голосно заспівав сердечну пісню.

"Як грім народжується з тиші, так з глибини нашої землі, з надр нашого народу вибрунькується нова поетична індивідуальність, виникає щира, тверда, упевнена мова В.Симоненка, що уміє, знає, як сказати читачам. Якщо молодий поет переживає радість першовідкриття світу ідей і художніх образів, то для нас - це першовідкриття таланту". [6, 5]

В.Симоненко жив у дуже складний для країни час. Не лише тому, що дитинство В.Симоненка випало на тяжкі воєнні та повоєнні роки, що лютував сталінський режим. Він жив у той час, коли правду говорили пошепки, а більшість її зовсім не знала; у час коли славили комуністичне майбутнє і ганьбили християнські моральні принципи; у час, коли багато говорили про щастя народу, Батьківщини і знущатись над ними; у час, коли творили мистецтво "реалістичне" і "правдиве" і тут же паплюжили та нищили кращих представників його. То був період тяжкого існування для передової думки, чесної та відкритої душі, невгамовного і завжди готового до боротьби за правду серця. Василь Симоненко - наш сучасник. І хоча минуло вже багато років від дня його народження, для всіх він залишився 28-річним юнаком і досі живе у своїх вічних, чесних, глибокозмістовних громогласних віршах.

Секрет популярності В.Симоненка той самий, що й завжди в подібних випадках: у його творах читачі-сучасники знаходять відгук своїм власним почуттям і передчуттям. Він прийшов і сказав дуже прості і всім зрозумілі слова, в яких, нібито, й відкриття ніякого не було, було багато любові до людей.

Життя і творчість В.Симоненка за влучним висловом Д.Павличка, нагадує "політ надзвукового реактивного літака: він уже зник за горизонтом, а в цей час через небо, над головами людей, летить його могутній звук, на який усі звертають увагу, шкодуючи, що не здогадалися подивитися у небо раніше, щоб побачити сам літак".

Аналізуючи творчий шлях поета, подають розробку автором певної теми. Літературній творчості В.Симоненка присвячені статті в журналах та газетах, передмови до його збірок "Тиша і грім", "Земне тяжіння", "Лебеді материнства".

Серед таких праць можна виділити :

1. Брюховецький В. Хто найдужче любить життя. - УМЛШ – 1985. - №1 - С.13-18.

2. Гончар О. Витязь молодої української поезії. Лебеді материнства - К., 1985. - С.

3. Ільницький М. В твоєму імені живу. - Прапор – 1985. - №1 - С.160-169.

4. Моренець В. Василь Симоненко: філософія почуття. - Вітчизна – 1981. - №1 - С. 173-181.

Існує ще велика кількість статей, що з'являлись у періодичних виданнях України з часу смерті поета. Але, на жаль, всі ці дослідження приділяли увагу літературній спадщині поета та його життєвому шляху. Студій, присвячених мові письменника, його самобутньому стилю майже не зустрічаємо. Лише кількома словами торкаються автори статей мовного стилю митця.

Так, С.Крижанівський у праці "Радість першовідкриття" наголошує на "гуманістичній тональності його віршів", відзначає, що мова поета щира, тверда, упевнена.

Про афористичність творів В.Симоненка говорить Є.Соловей у своїй статті [22, 19]. Автор, хоч і кількома рядками, наголошує на фольклорну основу деяких Симоненкових віршів; торкається поетики простих слів і влучних слововживань.

Дещо детальніше приділяє увагу використанню В.Симоненком антитез М.Ільницький у названій вище роботі [10, 160]. Зокрема, автор аналізує вживання цієї стилістичної фігури у вірші "Україні".

Чим же Василь Симоненко відрізняється від своїх попередників, що нового вносить в українську поезію? Про індивідуальність і самобутність, про поетичний стиль цього поета ще буде написано роботи та проведені ґрунтовні дослідження. Адже, в кожному вірші письменника постає щось нове, відкриваються багатющі можливості українського слова.

Як бачимо, мова творів В.Симоненка майже недосліджена. Не написано робіт із мовної творчості на широкому фактичному матеріалі. Відсутні студії про застосування поетом властивих тільки йому лінгвістичних та стилістичних образних засобів.

Щодо дослідження антонімії як мовного явища існують різні точки зору. При всіх існуючих розбіжностях у визначенні антонімів більшість науковців, що розробляли цю тему, поділяють думку про те, що слова-антоніми виражають одне й те ж поняття і належать до однієї й тієї ж частини мови. Та не слід ігнорувати й твердження дослідників про існування міжчастиномовної антонімії (зокрема, Міллера). Різноманітні класифікації антонімів будуються за такими ознаками : 1) в залежності від того, якими мовними одиницями представлені компоненти антонімічної пари; 2) за частинами мови; 3) за морфологічними особливостями; 4) за приналежністю до того чи іншого лексико-семантичного класу; 5) в залежності від того, яке місце антонімічність займає в системі значень слова тощо.

Теорія антонімії пройшла чотири етапи свого розвитку. Перший із них позначений відсутністю спеціальних досліджень, присвячених цьому питанню. Про антоніми згадується у підручниках з лексикології тазагальному мовознавстві. Антоніми визначають, як слова протилежного значення.

Для другого етапу характерна поява спеціальних праць, у яких робляться спроби розкрити суть антонімії за допомогою логічних критеріїв на основі класифікації несумісних понять. Представники цього напрямку визначають антоніми як слова, що виражають протилежні поняття.

Для третього етапу типові роботи, автори котрих підходять до антонімії як до характерної риси нашої свідомості. Підхід до антонімії з позиції логіки і психології неодноразово піддавався критиці. Загальне зауваження до названих теорій в тому, що жодна з них своїм визначенням антонімів не охоплює всіх слів, які сприймаються як антоніми.

Найбільшу увагу привертає до себе четвертий етап розвитку теорії антонімії. На цьому етапі об'єкт кожного дослідження звужується до певної лексико-семантичної групи слів-антонімів на матеріалі конкретної мови, а завданням є розкриття основних власне лінгвістичних особливостей даної групи слів. Визнано, що початок сучасному етапу в розвитку теорії антонімії було покладено працями В.М.Комісарова. Він вважає антонімами ті "слова, у котрих протилежність одне одному відображена у лексичному значенні". Дослідник особливо наголошує на важливості регулярного відтворення слів-антонімів у мовленні, як фактора, необхідного для їх існування у мові.

Зважаючи на все вище сказане, метою даної науковоїроботи є дослідження, систематизування, аналіз типів антонімів у творчості В.Симоненка.

Для реалізації названої мети ставляться такі завдання :

1) простежити різні погляди вчених-мовознавців на проблеми антонімії;

2) розробити власну класифікацію досліджуваних одиниць;

3) провести ґрунтовний аналіз антонімів, вжитих В.Симоненком, з погляду їх семантичних, структурних та морфологічних особливостей;

4) дослідити природу загальномовних і контекстуальних антонімів у творах поета;

5) простежити стилістичне використання та особливості названих одиниць у творчому доробку митця.

Об'єктом вивчення є антоніми у творах В.Симоненка, які досліджуються у роботі на матеріалі його збірок "Лебеді материнства", "Поезії", "Берег чекань".

Методи дослідження. При вивченні антонімії у поетичній спадщині В.Симоненка важливе місце посідає описовий, порівняльний та семантичний методи. Дібраний різноманітний фактичний матеріал дає можливість для функціонально-лексичного аналізу антонімів у контексті.

Науково-практична цінність дослідження визначається його актуальністю. Результати науковоїроботи можуть бути використані при висвітленні питань лексикології, зокрема, що стосується розділу "Антонімія", а також на уроках української мови та літератури в школі при вивченні як мовних аспектів, так і життєвого та творчого шляху поета.

ІІ. Василь Симоненко - "витязь молодої української поезії"

"... він висловив характерне для багатьох, спраглими вустами виспівав юність свого покоління, став чистим, непідкупним сумлінням своїх ровесників..." [14, 34]


 
 

Цікаве

Загрузка...