WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Офіційно-ділова стилістика - Курсова робота

Офіційно-ділова стилістика - Курсова робота

2 У своїй роботі секретний архівний відділ взаємодіє з режимно-секретним відділом інституту (далі – "РВС").

3 У своїй діяльності секретний архівний відділ керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України й Кабiнету Мiністрiв України, цим Положенням та iншими нормативними актами й рекомендацiями Нацiонального космічного агентства України, Державного комітету архiвiв України (Держкомархiвiв) i Державного комiтету України з питань державних секретiв технiчного захисту iнформацiї (Держкомсекретів).

4 Роботу секретного архiвного вiддiлу контролює директор iнституту та РСВ. Контролю з боку РСВ пiдлягають:

умови зберiгання документiв, у тому числі пiд час їх вимушеної евакуацiї;

додержання секретним архівним вiддiлом установленого чинним законодавством порядку доступу до документiв усiх ступенiв секретностi;

умови роботи виконавцiв iз секретними документами;

порядок виготовлення копiй та витягiв iз секретних документiв;

забезпечення персональної вiдповiдальності працiвникiв секретного архiвного вiддiлу за документами, якi за ними числяться;

організацiя та проведення робiт, пов'язаних iз перевiркою наявностi документiв, їх мiкро- фiльмуванням, розмноженням i знищенням.

5 Науково-методичне керiвництво роботою секретного архiвного вiддiлу iнституту здійснюють відповідні державні архівні установи – Державний комітет архівів України, Дніпропетровський обласний державний архів.

6 Секретний архівний відділ працює за річним планом, що затверджується директором інституту, й звітує перед ним про виконану роботу.

7 Коло обов'язків працівників секретного архівного відділу визначається їхніми посадовими інструкціями.

8 До основних завдань секретного архівного відділу належать:

прийняття від РСВ інституту та зберігання секретних документів на носіях інформації різних видів;

здійснення контролю за станом зберігання й правильністю оформлення в РСВ секретних документів, які підлягають архівному зберіганню;

участь у складанні номенклатури секретних справ інституту;

перевірка відповідності формування секретних документів у справи затвердженій номенклатурі секретних справ;

проведення разом з експертною комісією (ЕК), РСВ та іншими спеціалістами інституту експертизи цінності секретних документів, що зберігаються в РСВ;

складання й подання на розгляд ЕК інституту описів секретніх документів Національного архівного фонду та актів про відбір для знищення секретніх документів, не віднесених до Національного архівного фонду;

створення та вдосконалення обліково-довідкового апарату до секретних архівних документів;

органiзацiя використання секретних документiв, видавання з додержанням вимог Закону України "Про державну таємницю" архiвних довiдок, копiй, витягів юридичним особам i громадянам;

пiдготування й передавання секретних документів до вiдповiдної державної архiвної установи;

участь у заходах iз пiдвищення фахової квалiфiкацiї працiвникiв iнституту, якi вiдповiдають за роботу iз секретними документами;

органiзацiя роботи з перегляду грифiв секретностi на секретних документах, що зберiгаються.

9 Для виконання покладених на секретний архiвний вiддiл завдань йому надаються такi права:

вимагати вiд РСВ iнституту передавання на зберiгання секретних документiв, оформлених згідно з чинними державними стандартами та iнструкціями;

повертати РСВ iнституту на доопрацювання секретнi документи, оформлені з порушенням установлених вимог;

давати РСВ, структурним пiдроздiлам iнституту рекомендацiї з питань, що входять у компетенцiю секретного архiвного вiддiлу;

одержувати від ПСВ , структурних підрозділів інституту відомості, необхідні для роботи;

інформувати керівництво інституту про стан роботи із секретними документами та подавати пропозиції щодо її поліпшення;

брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, які проводяться в інституті, в разі розгляду на них питань про роботу із секретними документами.

10 Секретний архівний відділ комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності "цілком таємно", "таємно", якщо за характером виконуваних робіт не вимагається допуску до державної таємниці зі ступенем секретності "особлива можливість", і які мають відповідні ділові якості, необхідні знання й досвід і здатні виконувати обов'язки, покладені на них згідно з цим Положенням.

Начальника секретного архівного відділу призначає на посаду й звільняє з посади директор інституту.

11 Працівник секретного архівного відділу, котрий не вжив передбачених чинним законодавством заходів з дотримання правил роботи із секретними документами, що призвело до розголошення державної таємниці, порушень режиму секретності, псування, знищення документів, які підлягають внесенню до нього, а також до економічних збитків, зачіпання прав і законних інтересів працівників інституту, несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

12 До документів секретного архівного відділу належать:

відпрацьовані в поточному діловодстві секретні документи на паперовій основі постійного та довгострокового (10 і більше років) зберігання, створені в структурних підрозділах інституту;

секретні науково-технічні, кіно- , фото- , фоно- , відео- й машиноорієнтовані документи, створені в інституті або одержані ним на законних підставах;

секретні особові документи працівників інституту;

секретні документи на різних носіях інформації підприємств, установ, організацій, які ліквідовано;

друковані видання, що доповнюють архівні документи й необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи секретного архівного відділу;

довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

13 Секретні документи на кожному з видів носіїв інформації мають зберігатися в секретному архівному відділі окремо.

14 Секретні документи на паперовій основі передаються з РСВ інституту до секретного архівного відділу через два роки після завершення роботи з ними в упорядкованому стані за формами описів справ, установленими Держкомсекретів і Держкомархівів України.

Секретні науково-технічні, кіно- , фото- , фоно- , відео- й машиноорієнтовані документи передаються до секретного архівного відділу в порядку, встановленому чинними державними стандартами України, інструкціями Держкомсекретів і Держкомархівів України.

15 Граничні терміни тимчасового зберігання секретних документів різних видів у секретному архівному підрозділі інституту визначено Типовим положенням про архівний підрозділ державного органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи, організації, затвердженим наказом Головархівів України.

Начальник секретного

архівного відділу (підпис) В.К.Писаний.

5. Зразок вказівки, оформленої на чистому аркуші паперу.

Міністерство економіки України ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління Постановою № 15

ціновоїполітики від 27. 12 96

В К А З І В К А

про порядок формування регульованих

цін та тарифів для розрахунків з підприємствами

1. Ця вказівка поширюється на продукцію виробничо-технічного призначення, яка реалізуєтся організаціям і населенню.

2. Формування регульованих цін і тарифів для розрахунків з підприємствами здійснюються:

2.1. Підприємствами, які виробляють продукцію виробничо-технічного призначення, - виходячи з чинних у 1996 р. оптових цін і встановлених до них граничних коефіцієнтів.

2.2. Підприємствами, які виробляють нафтопродукти, - виходячи із собівартості продукції.

2.3. Посередницькими організаціями - виходячи з ціни придбання продукції, межі рівня рентабельності до власних витрат.

Начальник відділу ціноутворення

на продукцію виробничо-технічного

призначення, послуги транспорту

та зв'язку (підпис) Т.Л.Дідух

6. Зразок розпорядження, оформленого на чистому аркуші паперу.

ВАТ МК "АЗОВСТАЛЬ"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18. 06. 2006 № 289

м. Маріуполь

про надання шефської допомоги

установам освіти Ордженікідзевського

району міста Маріуполь

Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти району

ПРОПОНУЮ:

  1. Закріпити цеха комбінату за установами освіти згідно з додатком 1.

  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора по соціальним питанням О.Н.Микитова та завідуючого відділом молоді Р.І.Рогозіна.

Генеральний директор (підпис) Д.А.Лившиц

7. Зразок договора по спільну діяльність, оформленого на чистому аркуші паперу.

Д О Г О В І Р

"24" лютого 2000 р. Київ № 12/21

Про спільну діяльність

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гравiтон" (зареєстровано Виконавчим комiтетом Печерської районної Ради народних депутатiв м. Києва 29 сiчня 1995 року, свiдоцтво № 59672451 "Про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiялъностi", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 74992614), що далi називатиметься "Фiрма", в особi директора Барні Крiстофера Вiльяма, який дiє на пiдставi Статуту товариства, з однієї сторони, та акцiонерне товариство "Троянда" (зареєстровано Виконавчим комiтетом Старокиївської районної Ради народних депутатiв м. Києва 14 лютого 1995 року, свiдоцтво 44553368 "Про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 88775431), що далi називатиметься "Товариство", в особi директора Петренка Василя Олексакдровича, яккй дiє на пiдставi Статуту акцiонерного товариства, з iншої сторони, керуючися ст. 000-000 Цивiльного кодексу України та iншими законодавчими актами, що регулюють спiльну дiяльнiсть, уклали цей договiр про таке:


 
 

Цікаве

Загрузка...