WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Офіційно-ділова стилістика - Курсова робота

Офіційно-ділова стилістика - Курсова робота

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу осіб, які розписуються в оригіналі.

53. Укладання наказу про надання відпустки та про припинення трудового договору.

Право працiвника на щорiчну основну та додатковi вiдпустки повної тривалості у перший рiк роботи настає пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної роботи на даному пiдприємствi (п. 1 / ст. 79 КЗпП України). До закiнчення зазначеного строку вiдпустка може надаватися: працiвникам, переведеним на роботу вiд одного суб'єкта господарювання до iншого; жiнкам, якi виявили бажання приєднати щорiчну вiдпустку до вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю i родами; працiвникам молодше вiсiмнадцяти рокiв; працiвникам, якi навчаються у вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах на вечiрнiй i заочнiй формах навчання; в iнших випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 79, 180, 195, 212 КЗпП України).

Допускається на прохання працiвника подiл вiдпустки на частини за умови, щоб основна її частина була не менше шести днiв для дорослих i дванадцяти — для осiб молодших вiсiмнадцяти рокiв (ст. 79 КЗпП України), а також перенесення у виняткових випадках, за згодою працiвника та за погодженням з профспiлковим органом, вiдпустки на наступний календарний рiк (ст. 80 КЗпП України).

Працiвниковi може бути надана короткочасна вiдпустка без збереження заробiтної плати, як правило, до двох тижнiв за сiмейними обставинами та з iнших поважних причин. У необхiдних випадках за згодою сторiн ця вiдпустка може бути вiдпрацьована у наступний перiод, виходячи з умов i можливостей виробництва (ст. 84 КЗпП України).

Накази (розпорядження) про надання iнших вiдпусток (вiдпустки у зв'язку з навчанням, учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС та iн., передбаченi чинним законодавством) оформляються на пiдставi заяв працiвникiв та документiв, що пiдтверджують право на вiдпустку за зазначеними мотивами.

Щорiчна вiдпустка в календарних днях може надаватися частинами, кратними 7, за винятком її залишкової частини. Якщо така вiдпустка подiляється на частини, якi не є кратними 7, то невикористана частина вiдпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закiнчення попередньої використаної її частини.

Оформляючи щорічну та інші види відпусток (не для груп), які надаються працівникам згідно з чинними законодавствчими актами й положеннями, колективними договорами, контрактами й графіками відпусток, на великих підприємствах застосовують уніфіковану форму наказу про надання відпустки [типова форма № П – 6 (дод. )]. Цю форму заповнюють у двох прімірниках, один з яких залишається у відділі кадрів, а інший – передається до бухгалтерії. Заповнену належним чином форму підписують керівник структурного підрозділу та керівник підприємства.

Відпустки для груп працівників доцільно оформляти за списком [типова форма № П – 7 (дод. )]. Позначок про здачу інструменту, спецодягу та іншого реманенту на період відпустки працівників у формі № П – 7 не роблять.

На пiдприємствах iз невеликим обсягом документообiгу зазначенi накази оформляють на загальних, спецiальних бланках або на чистих аркушах паперу формату А4. Перевагу віддають варіантові поздовжнього розташування постійних реквізитів.

Великими літерами пишуть слово "Н А К А З". Нижче проставляють дату, номер і вказують місце видання.

У заголовку маленькими літерами пишуть: "Про надання відпустки".

Далі з лівого берега аркуша великими літерами пишуть слово "НАДАТИ" і ставлять двокрапку.

Текст наказа викладають з нового рядка з абзацу, в якому зазначають: а) вид вiдпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження зпробітної плати, за сімейними обставинами); б) загальна кiлькiсть робочих днів; в) дата виходу у відпустку і повернення; г) період, за який надано відпустку.

Під текстом зліва маленькими літерами пишеться слово "Підстава", ставиться двокрапка і зазначається підстава. Підставою для формалювання наказу є заява працівника.

Підписують наказ керівник підприємства та керівник структурного підрозділа. Підпис складається з назви посади особи (ліворуч), її особистого підпису (посередині) та його розшифрування (праворуч). Розшифрування підпису в дужки не береться. Розташовуються вони один під одним, у послідовності, що відповідає обійманим посадам.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу працівника, який повинен розписатися в оригіналі.

Накази про розiрвання трудових договорiв (звiльнення з роботи) готуються за розпорядженням керiвника суб'єкта господарювання на пiдставi заяв працiвникiв, подання керiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, третьої особи, яка не є стороною трудового договору. Слiд звернути увагу на те, що пiдготовка й видання наказу (розпорядження) про розiрвання трудового договору (звiльнення з роботи) правомiрне тiльки за наступних умов: є пiдстави, викладенi в законi; дотримано певного порядку звiльнення працiвника за конкретною пiдставою.

У разі звільнення працівників на підприємствах із великим обсягом документообігу застосовують уніфіковану форму наказу про припинення трудового договору. Бланк такої форми [типова форма № П – 8 (дод. )] заповнює відповідальний працівник відділу кадрів у двох примірниках на всіх працівників, за винятком тих, що звільняються вищим органом управління. Один примірник наказу залишається у відділі кадрів, а інший – передається до бухгалтерії. Підписують наказ керівник структурного підрозділу та керівник підприємства. Заповнюючи форму № П – 8, у пункті "Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності" роблять відповідні позначки.

У разі звільнення працівника з власної ініціативи (за власним бажанням) він оформляє заяву на лицьовому боці типової форми № П – 8.

На пiдприємствах iз невеликим обсягом документообiгу зазначенi накази оформляють на загальних, спецiальних бланках або на чистих аркушах паперу формату А4.

Великими літерами пишуть слово "Н А К А З". Нижче проставляють дату, номер і вказують місце видання.

У заголовку маленькими літерами пишуть: "Про припинення трудового договору".

Далі великими літерами пишуть слово "НАДАТИ" і ставлять двокрапку.

Кожний реквизит розташовують у верхній частині сторінки зліва.

Текст наказа про розiрвання трудового договору (звiльнення з роботи) викладають з нового рядка з абзацу, він складається, як правило, з двох частин: констатуючої (зазначаються коротко мотиви та причини припинення трудового договору) та розпорядчої, де зазначаються (прiзвище, iм'я, по батьковi працiвника, посада, структурний пiдроздiл, дата i причина розiрвання трудового договору, вiдповiдна стаття КЗпП України, iншi акти законодавства), пiльги та компенсацiї, передбаченi чинним законодавством, пiдстава видання наказу.

Підписують наказ керівник підприємства та керівник структурного підрозділа. Підпис складається з назви посади особи (ліворуч), її особистого підпису (посередині) та його розшифрування (праворуч). Розшифрування підпису в дужки не береться. Розташовуються вони один під одним, у послідовності, що відповідає обійманим посадам.

Зліва під підписом ставляться візи, які складаються з особистого підпису осіб, що візують документ й дати. У разі потреби зазначається посада особи, що візує, і розшифровується її підпис (зазначаються ініціали і прізвище).

Під візами великими літерами пишеться слово "ПОГОДЖЕНО" і зазначається колегіальний орган, з яким погоджено документ.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу працівника, який повинен розписатися в оригіналі.

59. Розписки. Правила укладнення.

Розписка - це документ, у которому підтверджуються дії, що вже відбулися (як правило, одержання грошей або матеріальних цінностей).

Розписка може бути приватного (особа отримує цінномтівід особи) і службового (особа - представник установи - отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Складають розписку в довільній формі на чистому аркуші паперу здебільшого від руки. У розписці категорично забороняється робити будь-які виправлення чи стирання. Всі вільні місцяміж текстом та підписом перекреслюють. Розписку складають в одному примірнику й зберігають нарівні з грошовими й цінними документами.

У розписці мають бути такі відомості:

- назва виду документа (Розписка). Її розташовують посередині рядка.

- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи (в разі потреби), яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей.

- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи (в разі потреби), яка передала цінності.

- сумма взятих грошей (зазначають цифрами, а в дужках - розшифровують словами) або точні найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість - словами і цифрами.

- відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності.

- підстава передачі й отримання цінностей.

- дата оформлення документа.

- підпис особи, яка отримала цінності.

Іноді в розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присутності яких її було написано. В такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами.


 
 

Цікаве

Загрузка...