WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Офіційно-ділова стилістика - Курсова робота

Офіційно-ділова стилістика - Курсова робота

1 Предмет договору

1.1 Спiльна господарська дiяльнiсть Фiрми й Товариства з органiзацiї виробництва та реалiзацiї споживачам високоякiсних продуктiв харчування, ефективна ехсплуатацiя площ Товариства, на яких зазначена дiяльність здiйснюватиметься об'єднанням матерiальних, фiнансових та iнтелектуальних ресурсiв сторiн з урахуванням їхніх економiчних iнтересiв.

1.2 Участь у насиченні споживчого ринку України високоякiсними продовольчими та непродовольчими товарами й послугами, створення й закрiплення iміджу Фiрми й Товариства та одержання прибутку як результату спiльної дiяльностi сторiн.

2 Зобов'язання сторiн

2.1 Фiрма зобов'язується:

2.1.1 За рахунок своїх коштiв зробити комплексний ремонт примiщень Товариства, що використовуються для спiльної господарської дiяльностi й потребують ремонту.

2.1.2 За рахунок своїх коштiв здiйсняти оздоблювальнi роботи в примiщеннi, що використовуватиметься для реалiзацї виробленої продукцiї. (далi називатиметься "кафе").

2.1.3 Своїми силами й на свої кошти придбати нове технологiчне обладнання, необхiдне для рентабельного виробництва високоякiсних продуктiв харчування та обслуговування споживачив; доставити й установити його на площах, наданих для цього Товариством.

2.1.4 Пiд час установлення та ехсплуатацiї обладнання кафе дотримуватися вiдповiдних стандартiв i технiчних умов.

2.1.5 Пiд час установлення нового обладнання i в процесi його експлуатацiї, а такок у ходi iншої дiяльностi дотримуватися санiтарно-гiгiєнiчних, технiчних, протипожежних та iнших норм.

2 .1.6 Здiйсяювати ремонт, профiлактичне та сервiсне обслуговування виробничого обладнання кафе.

2.1.7 Взяти на себе керiвництво дiяльнiстю кафе та укомплектувати робочi мiсця. Працiвникiв найняти за контрактом.

2.1.8 Силами своїх фахiвцiв забезпечити виробництво високоякiсних продуктiв харчування.

2.1.9 Безперебiйно постачати кафе всiма необхiдними продуктами, матерiалами, упаковкою й супутніми товарами.

2.1.10 Здiйснювати вiдповiдну рекламну дiяльнiсть.

2.1.11 Здiйснювати маркетииг продукцiї, товарiв i послуг кафе.

3 Особливi умови

3.1 Прибуток, одержаний у резулътатi спiльної дiяльностi сторiн, за цим договором розподiляється мiж ними в такому спiввiдношеннi:

Фiрма — 70 % (сiмдесят процентiв) прибутку;

Товариство — 30 % (тридцять процентiв) прибутку.

Весь одержаний сторонами прибуток, що зазначений у цьому пунктi, направляється на погашення витрат сторiн, пов'язаних з органiзацiєю дiяльностi кафе (на ремонт, оформлення та обладнання).

3.2 В разi повного погашення витрат сторiн (див. п. 3.1 договору) складається акт про це, який пiдписується сторонами й додається до цього договору.

3.3 Пiсля пiдписання акта (див. п 3.2 договору) п.3.1 договору втрачає силу, й прибуток за цим договором розподiляється нiж його сторонами порiвну:

Фiрма — 50 % (п'ятдесят процентiв) прибутку;

Товариство — 50 % (п'ятдесят процентiв) прибутку.

3.4 Порядок розрахункiв за цим договором: Товариство переказує на розрахунковий рахунок Фiрми частину (до погашення витрат — 70 %, а пiсля погашення — 50 %) чистого прибутку, одержаного в результатi спiльної дiяльностi.

3.5 Зазначенi в п.3.4 цього договору розрахунки проводяться до 01 числа наступного мiсяця.

3. 6 Загальнi витрати й збитки покриваються за рахунок спiльних коштiв та майна сторiн.

4 Вiдповiдальнiсть сторiн

4.1 Сторони несуть вiдповiдальнiсть одна перед одною в межах узятих на себе зобов'язань за цим договором.

4.2 Сторони не несуть вiдповiдальностi за виникнення обставин, що не залежать вiд волi сторiн (форс-мажор).

У разi виникнення обставин форс-мажору в однiєї зi сторiн вона зобов'язується впродовж 2 (двох) дiб письмово сповiстити про це iншу сторону. В противному разi обставини форс-мажору вважаються вигаданими й положення першої частини цього пункту на них не поширюється.

4.3 В разi одностороннього дострокового розiрвання цього договору винна сторона зобов'язується вiдшкодувати iншiй сторонi збитки у зв'язку з цим.

4.4 Всi суперечки мiж сторонами, якi неможливо врегулювати через переговори або взаємнi консультацiї, розв'язуються в порядку, встановленому Арбiтражно-процесуальним кодексом країни.

5 Iншi умови

5.1 Грошовi й майновi внески сторiн, а також майно, створене або надбане в результатi спiльної дiяльностi сторiн, вважаються їхньою спiльною власнiстю.

Сторона за цим договором не має права розпоряджатися своєю часткою спiльного майна без згоди на те iншої сторони.

5.2 Цей договiр може бути змiнено чи розiрвано будь-якою зi сторiн iз письмових оповiщенням iншої сторони за З (три) мiсяцi з викладенням причини та за умови згоди iншої сторони.

5.3 В разi розiрвання цього договору свої первiснi внески сторони одержують натурою. Майно, створене чи надбане сторонами спiльно, розподiляється мiж ними порiвну, натурою, а якщо це неможливо, то залишається в однiєї зi сторiн, яка повинна сплатити вiдповiдну компенсацiю iншiй сторонi. Сторони мають право за згодою реалiзувати спiльне майно третiм особам i розподiлити кошти вiд реалiзацiї пропорцiйно своїм внескам.

5.4 В разi реорганiзацiї чи зміни пiдпорядкування однiєї зi сторiн цей договiр залишається в силi.

5.5 Жодна зi сторiн не може передавати свої права чи обов'язання за цим договором третiм особам без письмової згоди на те iншої сторони.

5.6 Усi змiни та доповнення до цього договору погоджуються сторонами й додаються до цього договору.

5.7 Цей договiр набуває юридичної сили з моменту пiдписання його сторонами й дiє протягом 5 (п'яти) рокiв.

Якщо по закiнченнi зазначеного термiну жодна зi сторiн не заявить про розiрвання договору, то вважається, що його пролонговано на невизначений термiн.

Цей договiр складено на шести аркушах у двох примiрниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожкої зi сторiн.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

"ФІРМА" "ТОВАРИСТВО"

Товариство з обмеженою Акцiонерне товариство

вiдповiдальнiстю "Троянда"

"Гравітон" вул. Автозаводська, 187,

вул. Днiпровська, 64/2, м. Київ, 02870.

м. Київ, 02950. Розрахунковий рахунок

Розрахунковий рахунок № 000800900 у Старокиїв-

№ 000750600 у Печерськомуському ському відділенні Пром-

вiддiленнi Промбудбанку інвестбанку м. Києва,

м. Києва, МФО 370600 МФО 200710

(печатка) (печатка)

Директор (підпис) К.В.Барін Директор (підпис) В.О.Петренко

8. Зразок наказу по особовому складу, оформленого на чистих аркушах паперу.

Відкрите Акціонерне Товариство

"Єнакіївський металургійний завод"

Н А К А З

24 квітня 2000 р. № 76

м. Єнакієве

щодо особового складу

1 ЗВІЛЬНИТИ:

1.1 ПЕТРЕНКО Валентину Степанівну, начальника планового відділу, від обійманої посади з 29 квітня 2000 року у зв'язку з виходом на пенсію (ст. 40, п. 1-1 КЗпП України).

Підстава: заява Петренко В.С. з візами.

1.2 ГОРБАТЮК Галину Андріївну, завідуючу відділом постачання та збуту, від обійманої посади з 27 квітня 2000 року за угодою сторін (ст. 36,

п. 1 КЗпП України).

Підстава: заява Горбатюк Г.А. з візами.

2 ПРИЗНАЧИТИ:

2.1 ГЕРАСИМЕНКО Антоніну Василівну на посаду начальника планового відділу з 30 квітня 2000 року з окладом згідно зі штатним розкладом.

2.2 ШЕВЧЕНКА Василя Федоровича на посаду завідуючого відділом постачання та збуту з 28 квітня 2000 року з окладом згідно зі штатним розкладом.

Підстави: заяви Герасименко А,В, і Шевченка В.Ф. з візами.

3 НАДАТИ:

3.1 ПАСІЧНИКОВІ Віталію Андрійовичу, економістові відділу праці та зарплати, чергову відпустку з 26 квітня по 26 травня 2000 року на 24 робочих дні, за період роботи з 24 травня 1999 р. по 24 квітня 2000 р.

Підстава: заява Пасічника В.А. з візами.

Генеральний директор (підпис) А.Г. Хоменко

З наказом ознайомлені: (підпис В.С.Петренко)

(підпис Г.А.Горбатюк)

(підпис А.В.Герасименко)

(підпис В.Ф.Шевченка)

(підпис В.А.Пасічника)

Кириленко 127 47 56

АН 4 24. 04. 2000

9. Зразок наказу по особовому складу, оформленого на бланку.

ВАТ МК "АЗОВСТАЛЬ"

Н А К А З

" 24" червня 2000 р. м. Маріуполь № 86 - ВК

Про заохочення

ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ:

ТИМОШЕНКО Ганні Андріївні, бухгалтеру фінансової бухгалтерії, за багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадському житті комбінату та у зв'язку з 50-річчям від дня народження.

Підстава: подання начальника фінансової бухгалтерії 14. 06. 2000 № 12.

Генеральний директор (підпис) Д.А.Лівшиц


 
 

Цікаве

Загрузка...