WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців - Курсова робота

S - площа приміщення, S = 12 м2;

Z - коефіцієнт, який враховує відношення середньої освітленості до мінімальної при освітленні лініями люмінесцентних світильників Z = 1,1;

Фл – світловий потік одного світильника, лм.

У приміщенні знаходяться сталеві світильники типу ЧСП35 з двома люмінесцентними лампами типу ЛБ-40. Номінальний світловий потік лампи ЛБ-40 Фл = 3120 мм.

Тоді світловий потік, який випромінює світильник, Фсв = 2; Фл=2*3120=6240 мм;

h - коефіцієнт використання світлового потоку, якій залежить від індексу приміщення та типу світильників. Обирається h = 0,34.

N = (300 * 1,5 * 12 * 1,1 / 2 * 6240 * 0,34) = 2

ВИСНОВКИ

Актуальність обраної теми було доведено, оскільки вибір назви для музичного колективу набуло особливе значення. І тому вивчення основних правил та засобів номінацій, таких як словотвір та знакоутворення, метафори та метонімії. Окремих засобів словотвору знаходяться в центрі уваги теорії номінації.

В ході цього дослідження ми прийшли до висновку, що словесний знак, як ніякий інший в мові, є інструментом і одночасно продуктом усвідомленої діяльності, що поднялись на рівень умовних подразників, рефлексів наших подань. Слова - не прості назви, не етикетки, а психо-фізіологічні сутності, одягнені в язикову форму, що стали для людини сигналами дійсності. Також ми зробили висновок, що особливі музичні жанри показують характерні моделі назв. В більшості випадків вони асоціативні і метафоричні, у меншій мірі вони включають формальні та інтертекстуальні властивості.

Всі поставлені теоретичні та практичні цілі було досягнуто. Були з'ясовані основні засоби та правила номінації назв музичник гуп та виконавців, а також пояснені процеси номінації у даній сфері.

Стуктура роботи, обумовлена поставленими теоритичними і практичними задачами, а також об'єктом та предметом дослідження, має такий вигляд: вступ, розділ I " Мовна Номінація як засіб створення назв музичних груп і виконавців", розділ II " Класифікація назв англійських назв музичних груп та виконавців", розділ III " Створення структурно-тематичного словника-довідника англійських назв груп та виконавців, та музичних стилів засобами Lingvo", розділ IV "Дослідження негативного впливу певних музичних стилів на оточуюче середовище та суспільство", розділ V " Охорона праці", список використанних джерел, висновки та додатки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аристотель. Поэтика. "Античные теории языка и стиля". М., 1935.

2. Апресян. Ю.Д. Лексическая семантика, стр. 189-192.

3. Арутюнова Н.Д. Коммуникативная функция и значение слова. "Филол. науки", 1973, № 3.

4. Булаховский Л.А. Введение в языкознание, ч. II. М., 1953. - С. 102-103.

5. Винокур О.Г. Понятие поэтического языка. "Доклады и сообщения филологического факультета МГУ", вып. 3, 1947. - С.4.

6. Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики. "Проблемы структурной лингвистики. 1971". М., 1972. - С. 373.

7 . Гальперин I.Р. Указ. Соч., С. 141-142, 161-163.

8. Гинзбург Е.Л. Синтаксическая типология сложных слов. "Проблемы структурной лингвистики 1967". М., 1968.

9. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория, М., 1973. - С. 168.

10. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. - С.8.

11. Корольков В.И. Семасиологическая структура метафоры. "Уч. зап.1-го МГПИИЯ им. М. Тореза". Труды кафедры русск. Языка, т. 41. М., 1968. –

С. 49-50.

12. Кубрякова Е.С., Харитончик З.А. О словообразовательном значении и описании смысловой структуры производных суффиксального типа. "Принципы и методы семантических исследований".

13. Кубрякова Е.С. Языковая номинация. Общие вопросы, гл. I, Ташкент, 1975. - С. 50-51.

14. Кирилович Е. Положение имени собственного в языке. "Очерки по лингвистике". М., 1962. С. 252.

15. Кухарж Я. К общей характеристике номинации. – TLP, 3. Prague, 1968.- С. 124- 125.

16. Лопатин В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования. М., 1973.

17. Манучарян Р.С. О множественности мотивации. "Актуальные проблемы русского словообразования". II. Самарканд, 1972.

18. Матезиус В. О системном грамматическом анализе. "Пражский лингвистический кружок". М., 1967. - С. 228.

19. Некрасова Е.А. Метонимический перенос в связи с некоторыми проблемами лингвистической поэтики. "Слово о русской советской поэзии", С. 114-116.

20. Серебренников Б.А. Номинация и проблема выбора. Языковая номинация (общие вопросы) ". М., 1977.

21. Смирницкий А.С. Значение слова. – ВЯ, 1955, №2.

22. Солнцев В.М. Знаковость языка и марксистско-ленинская теория познания. "Ленинизм и теоретические проблемы языкознания", С. 230.

23. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.

24. Улуханов И.С. Виды формально-семантической мотивации слов и проблемы описания словообразовательной семантики. "Вопросы грамматики". Пермь, 1972. - С. 75.

25. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1974. - С. 39.

26. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964. - С. 141.

27. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. "Речевая система и речевая деятельность." Л., 1974. - С.24.

28. Чейф У. Значение и структура языка. М., 1975. - С. 113-138.

29. Якушин Б.В. Слово. Понятие. Информация. М., 1975. - С.17-36.

30. Аnkеrbеrg Jоhn аnd Jоhn Wеldоn, "Тhе Fаcts оn Rоck Мusic", Hаrvеst Hоusе Publishеrs, Еugеnе, Оrеgоn, USА 1992.

31. Black M. Models and metaphors. Ithaca, N.Y. 1962, стр. 25.

32. Blооm Аllаn "Тhе Clоsing оf thе Аmеricаn Мind", Nеw Yоrk: Simоn аnd Schustеr, 1987, 68-81.

33. Botha R.P. The functions of the lexicon in transformational generative grammar. The Hague – Paris, 1968.

34. Brоwn Еlizаbеth F. аnd Wiliаm Hеndее, "Аdоlеscеnts аnd Тhеir Мusic: Insights intо thе Hеаlth оf Аdоlеscеnts", Jоurnаl оf thе Аmеricаn Меdicаl Аssоciаtiоn, 22/29 вер. 1989. - С.1659.

35. Chomsky N. Remarks on nominalizations. "Readings in English transformational grammar". Ed. By R.A. Jacobs and P.S. Rosenbaum. Toronto, 1970. - С. 184.

36. Gardiner A. The theory of proper names. London, N.-Y., 1954.

37. Geeraerts, Dirk (1999) "Beer and Semantics". In: L. de Stadler & C. Eyrich (eds.),Issues in Cognitive Linguistics. Berlin & New York: Mouton de Gruyter,

35-56.

38. Hоmbеrg Еric, Тhе Hеll's Bеlls Study guidе, Gаinеsvillе, Fl Rееl tо Rееl, 1990.

39. Кing, "Hеаvy Меtаl Мusic;" cf. Wаss, еt.аl., "Adolescents Interest", С. 82.

40. Lakoff, George & Mark Johnson (1980) Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.

41. Lаrsоn, "Lаrsоn's Bооk оf Rоck", С. 125-35;

42. Lees R.B. The Grammar of English nominalizations. Bloomington, 1960.

43. Lehrer, Adrienne (1994) Proper Names: Linguistic Aspects. In: P.E. Asher (ed.), The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol 6. Oxford: Pergamon, 3372-3374.

44. Lehrer, Adrienne (1992) Names and Naming: Why we need Fields and Frames. In: A.Lehrer & E. Feder Kittay (eds.), Frames, fields, and contrasts: new essays insemantic and lexical organization. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 122-142.

45. Loewengerg I. Identifying metaphors. "Foundations of Language", 1975, v. 12, N 3.

46. Lyоns Аrtоur, "Sаtаn Wаnts Yоu", Nеw Yоrk: Мystеriоus Prеss, 1988. –

С . 171.

47. Marchand H. On attributive and predicative derived adjectives and some problems related to the distinction. "Anglia", Bd. 84, 1966.

48. Marchand H. The categories and types of Present – day English word-formation. 2 ed. Munchen, 1969. - С. 3.

49. Ohara, Yumiko (1999) Ideology of language and gender: A critical discourse analysis of Japanese prescriptive texts. In: J. Verschueren (ed.) Language and Ideology, Vol. 1.Antwerp: IPrA, 422-432.

50. Pelc J. Указ. соч., С. 89.

51. Room, Adrian (1996) An alphabetical guide to the language of name studies. Lanham& London: The Scarecrow Press.

52. Rose, Tricia (1994) Black Noise. Rap Music and Black Culture in ContemporaryAmerica. Hanover, NH: Wesleyan UP.

53. Staal J.F. Ancient and modern descriptions of nominal composition. "Indo-Iranian Journal", Bd. 9, 1966.

54. Thornton, Sarah (1995) Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital.Cambridge: Polity.

55. Toop, David (2000) Rap Attack 3. African Jive to Global Hip-Hop. London: Serpents Tail.

56. Ullmann S. The Principles of semantics. Glasgow, 1959. - С. 73.

57. Ullmann S. Stylistics and Semantics. "Literary Style", a Symposium. Oxford,1971. - С.138.

58. Vendler Z. Adjectives and nominalizations. The Hague, 1968.


 
 

Цікаве

Загрузка...