WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Безособові речення в сучасній англійській мові - Курсова робота

Безособові речення в сучасній англійській мові - Курсова робота

Інфінітивом або (рідше) герундієм (тобто непредикативними формами дієслова): ...it is sweet tolookat clouds (Th. Dreiser). It was pleasant sitting in the caf. (Hemingway).

Комплексами з тими ж самими формами: It was impossible for the men to get home. (R. Aldington).

Підрядним реченням: It was right that his mother should be the first to greet him. (P. Abrahams).

На думку інших лінгвістів, синтаксична автономність або, навпаки, підпорядкованість безособової структурі it + іменний присудок залежить від міри дейктичного змісту, який виявляє елемент it. З позицій інтерсистемного розгляду важко встановити семантику (чи навпаки десематизованість) першого компонента речення, оскільки структурна цілісність конструкції створює враження такої ж семантичної єдності. "Екстра системний" погляд, тобто порівняльний аналіз з позицій системи іншої мови, показує, що міра дейктичного змісту антецедента it і тим самим синтаксична самостійність всієї конструкції мінімальна. Українські і російські схеми такого типу легко допускають синтаксичну трансформацію, яка підтверджує віднесеність присудка до всього комплексу: Неможливо йти туди так пізно → Йти туди так пізно неможливо. Було необхідно вирушити відразу → Вирушити відразу було необхідно. Англійські відповідники таких трансформацій не допускають без порушення самої структури безособового типу. Це дозволяє зробити висновок на користь першої точки зору.[11, c.160]

    1. Безособові дієслова

Дієслова, що сполучаються з безособовим неспецифічним підметомit є безособовими. [30, c.755] Безособові дієслова – це дієслова нескерованої дії, що являють собою замкнену, незначну за кількістю групу у сучасній англійській мові.[31, c.871]

Безособові дієслова мають категорію виду, що представлена опозицією: закінченість – незакінченість дії. It rains. – Йдуть дощі. It`s raining. – Зараз йде дощ. (недовершена дія). Підмет англійського безособового речення не означає ніякого реального об`єкта: той невловимий зміст, який міститься у підметі (знайомого оточення, життєвої ситуації), нібито розчиняється у змісті підмета і не може бути відокремлено й розглядатися самостійно.[20, c.157] Існує точка зору, що суб`єкт безособових речень здобуває своє вираження у локативних формах [8, c.112-114], наприклад: It`shotinhere? Isn`tit? – Тут спекотно, чи не так?

На синтаксичному рівні безособові дієслова одновалентні через обов`язкову присутність формального присудка it.

Англійські безособові дієслова вживаються у теперішньому та минулому часі, наприклад: Itsnows. Itsnowed. Itwillsnow. – Сніжить. Йшов сніг. Сніжитиме.

Опозиція перфект них і неперфектних форм утворює категорію часової віднесеності, наприклад: Itrains. – Йдуть дощі.(повторювана дія). It`sbeenrainingsincemorning. – Дощить з ранку. Під час розгляду дії, що протікає, розгортається, мовець застає середину процесу.[5, c.18]

Безособові дієслова не співвідносять дію з агенсом. Е.Бенвеніст вважає, що вони не мають категорії особи[3, c.6] Р.Якобсон називає безособові дієслова безознаковими категоріями[23, c.215], протиставляючи їх ознаковим особовим формам. О.Бондарко відносить безособові форми до системи форм особи й пише про їх порівнянність із семантикою 3-ї особи, при цьому він заперечує їхню тотожність із значенням 3-ї особи. На думку А.Бондаренка, джерелом предикативної ознаки є зовнішнє середовище. [4, c.24]

Значення безособових дієслів вказує на неможливість їх вжитку в пасивному стані. O. Бондарко відносить безособові речення типу дощить до активного стану, хоча вони й не мають позитивного співвідношення між суб`єктом та носієм предикативної ознаки. Відсутність будь-яких ознак пасивності є достатньою підставою, щоб віднести такі речення до активу.[4, c.138]

2.4.1 Дієслівний та іменний присудок

Присудок безособових речень у всіх порівнювальних мовах може бути дієслівним (it is freezing – морозить) або іменним (it is warm – тепло). Другий тип семантично і морфологічно ширший[11, c.300]. Безособові іменні речення складаються з формального підмета та складеного іменного присудка, що виражається дієсловом-зв`язкою і предикативом, який може бути прикметником або іменником, наприклад: Itishot. –Пекуче. Itiscold. – Холодно. Такі речення виражають стан або перехід з одного стану в інший: Itgotcold. – Похолоднішало.

В англійських безособових реченнях з іменним присудком функціонують наступні дієслова-зв`язки: toget, togrow "ставати", tobe "бути". Значення дієслова-зв`язки вказує на статичність (незмінність) або динамічність стану, наприклад: Itisdark. – Темно. Itisgettingdark. – Темніє. Дієслова-зв`язки toget, togrow "ставати" вживаються з предикативами для вираження динамічності процесу або стану, наприклад: Itwasgettingdarkernowanddarker... - На вулиці темнішало й темнішало. Дієсловоtobe "бути" Вживається у реченнях зі значенням незмінності дії, наприклад: Itwasdarkwhenhewasfreeat 5:30. – Коли він звільнився о 5:30, було вже темно.[4, c.258]

2.4.2. Засоби вираження предикативу

Предикатив може виражатися прикметником, що має ступені порівняння. Itiswarm. – Тепло. Itiswarmer. – Теплішає. Безособовість, виражена предикативом-прикметником, передає стан або перехід з одного стану в інший.

Предикативом безособового англійського речення часто є іменник, який може виражати:

  1. Стан навколишнього середовища, наприклад: Itwasgettingdaylightoutside. – На дворі світало.;

  2. Темпоральні характеристики, наприклад: Itisnearlyten. – Вже майже десята.;

  3. Просторові характеристики, наприклад:ItisonlyahundredmilestoPhiladelphia. – До Філадельфії лише сотня миль.

    1. Засоби передачі англійських безособових речень у рідній мові

Засоби передачі англійських безособових речень в українській і російській мовах синтаксично неоднорідні. Найбільш типовими є безособова модель з дієсловом в інфінітиві (it is getting dark – сутеніє), особове речення, де підмет есплікується із семантики присудка (it is snowing – падає сніг), іменне речення з іменником або прислівником, що виконує функцію головного члена речення, срав.: it is spring – весна, it is cold - холодно.

Окремий інтерес у порівняльному аспекті становлять засоби передачі англійських зворотів із формальним підметом it та дієсловом у пасивному стані (наприклад: it is said; it is reported; it is known), яким в українській та російській мовах відповідає односкладна безособова або неозначено-особова модель: It is said that the weather would change. – Кажуть, що погода зміниться. It is expected that the examination will take place in two weeks. – Розраховують, що екзамен відбудеться за два тижні. Відмінність як у структурі речення (односкладні і двоскладні) так і у становій семантиці присудка зберігається при розширені групи присудка модальним дієсловом: it can be said – можна сказати, it must be mentioned – треба зазначити, it was to be expected – цього очікували. Наведені приклади дозволяють встановити типологічні відмінності зіставлених моделей у трьох аспектах: стосовно структурної наповненості речення, станової семантики слова, морфологічного оформлення модальності цілого присудка.


 
 

Цікаве

Загрузка...