WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі - Реферат

Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі - Реферат


Тематичне планування
з фізичної культури у 6 класі
Передмова
Піднесення ролі фізичної культури в зміцненні здоров'я підростаючого покоління є одним з головних завдань сучасної школи. Учитель повинен вказати шляхи оволодіння необхідними знаннями, навичками, уміннями, методикою розвитку фізичних, морально-вольових якостей, потрібних для зміцнення здоров'я, забезпечення активного способу життя.
Основна форма занять у школі - уроки фізичної культури. Необхідною умовою їх раціональної організації, методики проведення та ефективності є продумане й творче планування, де вчитель дотримується таких вимог:
опора на загальнопедагогічні принципи фізичного виховання;
реальність (врахування кліматичних і географічних умов, стану здоров'я, рівня фізичної підготовленості учнів, можливостей матеріально-спортивної бази тощо);
конкретність (чітке визначення завдання, термін виконання, послідовність вивчення фізичних вправ);
оперативність (забезпечення можливості швидкої зміни матеріалу, його розподілу тощо);
наступність і перспективність.
Планування складене відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 23. 12. 2004 № 1/11-6611). Подано орієнтовні графіки розподілу програмового матеріалу на рік, визначено кількість годин для кожного розділу календарного плану з розрахунку 3 години на тиждень.
Рекомендуємо творчо підходити до запропонованого тематичного планування, ґрунтовно вивчивши пояснювальну записку програми. Учитель має право вносити доповнення, переставляти години тощо, враховуючи умови проведення уроків, наявність і стан спортивного обладнання, інвентаря, підготовленість учнів кожного класу. При цьому береться до уваги пріоритетність елементів та обсяг програмового матеріалу для обов'язкового повторення.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(12-річна школа)
Фізична культура. 5-12 класи
Затверджено МОН України (Лист МОН України від 23.12.2004 № 1/11-6611
"Про надання грифа навчальній літературі")
Київ - 2005
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Демократизація освіти, надання їй національної спрямованості вимагають пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання підростаючого покоління. Вирішенню цієї проблеми сприяє навчальна дисципліна "Фізична культура", яка є самостійною сферою діяльності у соціокультурному просторі й викладається в загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.
Програма з предмета, "Фізична культура" розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24.
Основна його мета - формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я школярів, фізичної культури особистості, оволодіння основами оздоровчо-коригувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.
Мета предмета "Фізична культура" реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:
? формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров'я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;
? набуття елементарних знань з фізичної культури, гігієни, основ здоров'я та здорового способу життя;
? формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої допомоги;
? удосконалення функціональних можливостей організму, розвитку основних життєзабезпечуючих систем;
? виховання бережливого ставлення до свого здоров'я і здоров'я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості;
? виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами;
? розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості й швидкісно-силових) та координаційних здібностей (швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м'язів, вестибулярної стійкості тощо);
? профілактика асоціальної поведінки учнів засобами фізичної культури;
? формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки;
? виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей особистості.
Зміст предмета "Фізична культура" спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, розв'язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров'я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, виявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних за складністю умовах, й адаптивності) та функціональних (здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння термінологічних і методичних компетентностей), які відбивають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.
Програма предмета "Фізична культура" складається з пояснювальної записки і таких розділів:
І. Навчальний пріоритетний матеріал, який включає теоретико-методичні знання, вміння і навички з окремих видів рухової діяльності та контрольні навчальні нормативи і вимоги.
II. Матеріал для обов'язкового повторення.
III. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної підготовленості (для перевідних класів) та обов'язкові (для випускних класів).
IV. Додатки:
1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета "Фізична культура";
2. Умови виконання орієнтовних і обов'язкових тестів оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.
3. Орієнтовний перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
Основними компонентами змісту предмета "Фізична культура" є:
інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я, основні умови і способи його збереження та зміцнення;
операційний, що поєднує в собі підходи до освоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу;
мотиваційний, щопоєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров'я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних

 
 

Цікаве

Загрузка...