WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Система маркетингових досліджень в туризмі (4 год.) - Реферат

Система маркетингових досліджень в туризмі (4 год.) - Реферат

характеризують:
ў співвідношення попиту і пропозиції туристичних послуг;
ў рівень цін;
ў конкуренція та бар'єри для входу на ринок;
ў ступінь державного регулювання галузі;
ў умови для реалізації туристичних послуг;
ў наявність сезонних коливань попиту.
Дослідження кон'юнктури туристичного ринку проходить у декілька етапів:
ў підготовчий - визначається ринок як об'єкт дослідження;
ў поточні спостереження за кон'юнктурою ринку;
ў аналіз кон'юнктурної інформації;
ў розробка прогнозів.
Іншим напрямом дослідження туристичного ринку є оцінка його ємності.
Ємність ринку - це потенційно можливий обсяг реалізації на ньому туристичних послуг за певний проміжок часу (1 рік).
Ємність ринку розраховується в натуральному виразі (кількість туристів, яких може обслужити ринок) та у грошовому виразі (сумарна вартість послуг, які можна реалізувати на ринку).
Знаючи ємність ринку та тенденції її зміни фірма може оцінювати перспективність того чи іншого ринку для себе. Немає змісту працювати на ринку з невеликою ємністю, на якому до того ж уже працює багато турфірм.
4. Маркетингові дослідження конкурентів
Конкуренція - це суперництво між окремими юридичними чи фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні одної і тої самої цілі. З точки зору підприємства конкуренцією є максимізація прибутків за рахунок завоювання переваг споживачів.
Виділяють дві групи конкурентів:
ў прямі - це фірми, які конкурували та конкурують з даною фірмою;
ў потенційні - ці фірми, які розширюють сферу своєї діяльності і можуть стати прямими конкурентами та нові фірми, які виходять на ринок.
Система маркетингових досліджень конкурентів дає туристичній фірмі можливість:
ў оцінити перспективи ринкового успіху, знаючи про діяльність конкурентів;
ў визначити пріоритети у своїй діяльності;
ў швидко реагувати на дії конкурентів;
ў виробляти стратегії нейтралізації сильних сторін конкурентів;
ў підвищувати конкурентноздатність та ефективність своєї фірми;
ў захищати позиції підприємства на ринку туристичних послуг.
Усю інформацію про конкурентів можна поділити на 2 групи:
ў кількісна (формальна) інформація: організаційно-правова форма, чисельність персоналу, активи, обсяги реалізації, частка ринку, рентабельність, керівництво, наявність філій, основні види послуг, ціни на послуги, витрати на рекламу та ін.;
ў якісна інформація: репутація конкурентів, їх відомість, досвід керівників, маркетингові стратегії, рівень обслуговування клієнтів та ін.
Результатом маркетингових досліджень конкурентів має стати побудова конкурентної карти ринку. Конкурентна карта ринку (див. таблицю 5.1) представляє собою двовимірну матрицю з двома показниками:
1. частка ринку, яку займає конкурент:
ў лідери ринку;
ў підприємства із сильною конкурентною позицією;
ў підприємства зі слабкою конкурентною позицією;
ў аутсайдери ринку.
2. динаміка конкурентної позиції:
ў підприємства з конкурентною позицією, яка швидко покращується;
ў підприємства з конкурентною позицією, яка покращується;
ў підприємства з конкурентною позицією, яка погіршується;
ў підприємства з конкурентною позицією, яка швидко погіршується.
Таблиця 5.1.
Конкурентна карта ринку
Лідери ринку підприємства із сильною конкурентною позицією підприємства зі слабкою конкурентною позицією аутсайдери ринку
Підприємства з конкурентною позицією, яка швидко покращується
підприємства з конкурентною позицією, яка покращується
підприємства з конкурентною позицією, яка погіршується
підприємства з конкурентною позицією, яка швидко погіршується
Оцінка конкурентного статусу дасть можливість вирішити ряд завдань:
ў виявити тенденції розвитку конкурентної ситуації;
ў оцінити рівень домінування підприємства на ринку;
ў визначити найближчих конкурентів;
ў визначити відносну позицію підприємства серед конкурентів.
5. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг
Аналіз ринкових можливостей туристичного підприємства завершується вивченням споживачів. Правильне розуміння споживачів дає можливість туристичній фірмі:
ў прогнозувати їх потреби;
ў виявляти послуги, які користуються найбільшим попитом;
ў покращувати взаємовідносини зі споживачами;
ў завойовувати довір'я споживачів за рахунок задоволення їх запитів;
ў виясняти, з яких джерел інформації споживачі довідуються про туристичні продукти;
ў визначати, що має визначальний вплив на рішення про покупку туристичного продукту;
ў виробляти відповідну маркетингову стратегію;
ў встановлювати зворотній зв'язок зі споживачами туристичних послуг.
У процесі маркетингового дослідження споживачів туристичній фірмі слід дізнатися відповіді на такі запитання:
ў хто є клієнтами підприємства, а хто може стати ними у перспективі;
ў які потреби та побажання клієнтів;
ў які фактори впливають на потреби клієнтів;
ў які мотиви закликають споживачів купувати ті чи інші турпродукти;
ў які незадоволені туристичні потреби існують у споживачів;
ў як споживачі вирішують, яку туристичну фірму обрати.
Важливою проблемою є виявлення ступеня задоволеності споживача послугами фірми. Так, за оцінками дослідників:
ў лише 3% угод призводять до скарг, адресованих безпосередньо на фірму;
ў близько 15% скарг є об'єктами опосередкованих скарг (родичам, друзям, знайомим);
ў 30% угод створюють клієнтам незручності, але це не призводить до жодних наслідків.
Таким чином, близько 48% угод створюють клієнтам незручності або проблеми. Для туристичної фірми це може приносити явні чи неявні збитки. Крім того, дослідниками доведено, що відомості по поганий продукт поширюються у10 разів швидше, ніж про добрий. Дуже часто такі оцінки бувають суб'єктивними.
Тому туристичним підприємствам слід ретельно вивчати потреби споживачів для того, щоб якнайповніше задовольняти їх сподівання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про курорти" // ВВР. - 2000. - № 50.
2. Закон України "Про туризм" // ВВР. - 1995. - № 31.
3. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. - К.: Знання України, 2002. - 358 с
4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 176 с.
5. Горєлкін В.Г., Король С.Я. Опорний конспект лекцій з курсу "Бухгалтерський облік в туристичній індустрії". - К.: КНЕУ, 2001. - 70 с.
6. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. - М.: ПРИОР, 1998. - 336 с.
7. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. - Минск: Новое знание, 2003. - 496 с.
8. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. - Минск: Новое знание, 2002. - 348 с.
9. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. - Минск: БГЭУ, 2000. - 192 с.
10. Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 224 с.
11. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 368 с.
12. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.
13. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...