WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Система маркетингових досліджень в туризмі (4 год.) - Реферат

Система маркетингових досліджень в туризмі (4 год.) - Реферат

персонал;
ў по-друге, у них є досвід проведення маркетингових досліджень;
ў по-третє, споживачів вважають такі організації за нейтральну сторону і більш чесно відповідають на запитання.
Запрошуючи до співпраці сторонню організацію, керівництво та спеціалісти туристичної фірми мають якнайточніше сформулювати проблему та завдання дослідження. Для цього вони проводять брифінг.
Брифінг - це інструктаж або нарада, в рамках якої формулюються цілі та завдання маркетингового дослідження. Викладення такої інформації у письмовому вигляді носить назву бриф.
Основні елементи брифу:
ў опис зовнішнього маркетингового середовища фірми;
ў формулювання проблеми, цілей і завдань дослідження;
ў інформація про обмеження (термін дослідження, затрати ті ін.)
На основі брифу дослідницькі організації готують контракт із туристичною фірмою. Професійні дослідники часто говорять: "Хороший бриф на вході - хороші результати на виході".
4. Маркетингова інформація та її види
Достовірна маркетингова інформація дозволяє туристичній фірмі:
ў отримувати конкурентні переваги;
ў знижувати фінансові ризики;
ў визначати ставлення споживачів до фірми та її турпродукту;
ў аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище;
ў координувати реалізацію маркетингової стратегії;
ў робити оцінку ринкової діяльності;
ў підвищувати довір'я до фірми та її послуг;
ў підтверджувати інтуїтивні можливості менеджменту;
ў підвищувати ефективність діяльності.
Маркетингову інформацію класифікують по таких критеріях:
1. період часу:
ў історична;
ў поточна;
ў прогнозна.
2. по відношенню до етапів прийняття маркетингових рішень:
ў констатуюча - це дані по об'єкти управління;
ў пояснююча - дає уявлення про фактори чи причини тих або інших явищ в маркетингу;
ў планова - застосовується в ході формулювання цілей маркетингової діяльності, стратегій та програм маркетингу;
ў контрольна - використовується для перевірки результатів діяльності маркетингових підрозділів.
3. за можливістю оцінки:
ў кількісна;
ў якісна.
4. по періодичності виникнення:
ў постійна;
ў змінна;
ў епізодична.
5. по характеру:
ў демоскопічна - це відомості про споживачів (туристів);
ў екоскопічна - це дані про економічну ситуацію, ринки, рівень цін тощо.
6. по джерелах:
ў первинна;
ў вторинна.
Сукупність усієї інформації, яка необхідна для здійснення маркетингових заходів, називається системою маркетингової інформації.
5. Методи збору маркетингової інформації
Основними методами збору маркетингової інформації є:
ў опитування;
ў спостереження;
ў експеримент;
ў імітаційне моделювання
Опитування є найпоширенішим методом і використовується у 90% випадків. Опитування засноване на усному або письмовому зверненні до споживачів чи працівників фірми з питаннями, зміст яких становить проблему маркетингового дослідження.
Опитування класифікують по таких критеріях:
1. по носіях інформації:
ў масові;
ў спеціалізовані (експертні).
2. по частоті опитування:
ў точкові (одноразові);
ў повторювальні.
3. по ступеню охоплення:
ў суцільні;
ў вибіркові.
4. по формі:
ў анкетування (у присутності анкетера або поштою);
ў інтерв'ю (пряме і по телефону).
Анкета - це об'єднана єдиним дослідницьким замислом система питань, спрямованих на виявлення кількісно-якісних характеристик об'єкта і предмета дослідження.
Анкета передбачає наявність закритих та відкритих запитань. Закриті запитання пропонують вибір одного або декількох з наведених варіантів відповідей. Відкриті запитання дозволяють респондентам самим формувати текст відповіді.
Спостереження - це метод збору первинної інформації шляхом вивчення явищ, ситуацій чи дій групи осіб, явищ та ситуацій, причому спостереження часто проводиться без відома останніх.
У практиці маркетингу використовуються різні види спостережень, які класифікують по таких ознаках:
1. по характеру оточуючої обстановки:
ў польові - у природній обстановці;
ў лабораторні - у штучно створеній ситуації.
2. за способом здійснення:
ў приховане - за допомогою прихованих камер;
ў відкрите - з безпосередньою участю дослідника.
3. по ступеню стандартизації:
ў стандартизоване - дослідних фіксує лише задані факти, явища, дії;
ў вільне - дослідних фіксує усе можливе.
Експеримент - це маніпулювання різними факторами з метою виявлення їх впливу на об'єкти дослідження.
Експерименти поділяють на дві групи:
ў лабораторні;
ў польові.
Польові експерименти ще називають пробний маркетинг або тестування ринку.
Перспективним методом збору маркетингової інформації є імітаційне моделювання. Воно полягає у побудові моделей (часто за допомогою комп'ютерів), які характеризують діяльність туристичної фірми на ринку.
Як джерело отримання маркетингової інформації можуть також використовуватись експертні оцінки та фокус-групи.
Метод експертних оцінок використовується у випадку неможливості збору інформації чи недостатнім її обсягом. Він полягає в опитуванні кваліфікованих спеціалістів (експертів), менеджерів і працівників туристичних фірм. Основні вимоги, які пред'являються до експертів - це компетентність та об'єктивність.
Експертні оцінки можуть здійснюватись одним із способів:
ў відкрите обговорення поставлених запитань з наступним відкритим або закритим голосуванням;
ў закрите обговорення з наступним заповненням експертних анкет;
ў обговорення без голосування.
Метод фокус-групи дозволяє отримувати маркетингову інформацію, отриману від невеликої групи осіб (8-12 чол.), які є споживачами туристичних продуктів.
Даний метод може використовуватись для:
ў генерації ідей;
ў вивчення словникового запасу споживачів;
ў ознайомлення з побажаннями споживачів;
ў вивчення реакції споживачів на маркетингові заходи, зокрема рекламу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про курорти" // ВВР. - 2000. - № 50.
2. Закон України "Про туризм" // ВВР. - 1995. - № 31.
3. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. - К.: Знання України, 2002. - 358 с
4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с.
5. Горєлкін В.Г., Король С.Я. Опорний конспектлекцій з курсу "Бухгалтерський облік в туристичній індустрії". - К.: КНЕУ, 2001. - 70 с.
6. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. - М.: ПРИОР, 1998. - 336 с.
7. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. - Минск: Новое знание, 2003. - 496 с.
8. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. - Минск: Новое знание, 2002. - 348 с.
9. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. - Минск: БГЭУ, 2000. - 192 с.
10. Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 224 с.
11. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 368 с.
12. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.
13. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...