WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Конструктивно-географічні основи менеджменту екологічного туризму - Реферат

Конструктивно-географічні основи менеджменту екологічного туризму - Реферат

середовищі, туристичні ринки, зв'язки з іншими інститутами і споживачами, на макрорівні -цілісна система туризму країни або регіону, а також ЇЇ взаємовідносини з іншими системами - політичною, правовою, економічною, соціальною тощо.
Підсумовуючи вищснаведене, слід зазначити, що комплексний характер туризму та екологічного туризму, зокрема, обумовлює необхідність використання системи різноманітних підходів до фахової освіти в галузі туризму у сполученні з основними фаховими завданнями і цілями.
Основними напрямками фахової освіти з туризму в
межах східноєвропейської (пострадянської) науково-освітньої школи є організаційно-управлінський (менеджерський), соціально-економічний (маркетинговий) та рекреаційно-географічний (базовий, ресурсний). Основними центрами фахової освіти у галузі туризму в Росії є Москва та Санкт-Петербург, у Білорусі -Мінськ, що значною мірою визначають та впливають на освіту в туристичній галузі в переважній більшості країн СНД.
Особливістю української пауково-освітньої школи фахової підготовки з туризму є її конструктивно-географічна спрямованість27. Згідно з цим, фах менеджера екотуризму вимагає специфічної вищої освіти, яка за своєю дидактичною конструкцією є інтегративною та поєднує загальну організаційно-управлінську, соціально-психологічну, педагогічну і економічну освіту із спеціалізованою природничою. З огляду на специфічні особливості створення основного продукту екотуризму -екологічного туру (стежки, маршруту) - базовою та си-стемоформуючою є фахова географічна підготовка.
Концептуальну дидактичну основу професійної географічної підготовки менеджера екологічного туризму визначає перелік рекомендованих фахових навчальних дисциплін за програмами спеціалізації спеціальності (див. табл. 4): Географія - 7.070501, спеціалізація: Рекреаційна географія та менеджмент туризму28.
27 Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм як дидактична основа раціонального природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць. - К., 2002. -С 45-50.
28 Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Дмитрук О.Ю. Концепція стандарту вищої балової географічної освіти. - К., 2000.
Основний акцент діяльності менеджера екологічного туризму - це взаємодія з людьми у природному середовищі та специфічна взаємодія з природним середовищем. Людський фактор - найскладніший серед тих, що визначають специфіку фахової менеджера екотуризму, об'єкт його трудової діяльності. Впливаючи на людей, менеджер досягає конкретних економічних, інформаційних, соціально-психологічних, освітніх, виховних, природоохоронних та інших результатів спільної діяльності. Якими будуть ці результати залежить від якості фахової підготовки менеджера екотуризму, від рівня необхідних знань, умінь та павичок, що визначають його спроможність впливати на людей та організовувати їх діяльність29.
Менеджер екологічного туризму діє самостійно відповідно до специфічних особливостей суспільно-еко-помічного, соціально-культурного та природного середовища. Він повинен добре їх знати та орієнтуватися у процесах, що в них відбуваються і приймати науково обґрунтовані виважені рішення.
За наслідки прийнятих рішень менеджер несе персональну відповідальність. При цьому він керується інтересами загальної справи, маючи за власні цілі, що стоять перед організацією в цілому, наділений необхідними правами та повноваженнями і виконує обов'язки, що є складовими управління організацією. Наприклад, менеджер екотуризму є організатором та керівником туристської групи. На нього покладено певні обов'язки, і він має можливості, що дозволяють йому приймати рішення з питань, що виникають під час проходження групою маршруту або відвідування пунктів, передбачених екотуром. При цьому менеджер туризму є відповідальним перед своєю організацією (турфірмою)
29 World directory of tourism education and training institutions. -Madrid, 1992.
за якість обслуговування туристів, задоволення їх споживчих потреб, їх зацікавленість у діяльності турфірми, а у підсумку - і за прибуток, отриманий від реалізованих екотурів.
Таблиця 4. Рекомендовані фахові навчальні дисциплін за програмою спеціалізації: Рекреаційна географія, організація та управління туризмом
спеціальності 7.070501 - Географія
Назва навчальної дисципліни Пропонована кількість навчальних годин/кредитів вивчення дисципліни
Цикл вибіркових дисциплін: Професійно-орієнтовані дисципліни за переліком програм спеціалізації 1620/30
Основи туризму 81/1,5
Спортивно-оздоровчий туризм 54/1
Екскурсознавство з основами музеєзнавства 108/2
Менеджмент та маркетинг туризму 108/2
Географія туризму 54/1
Рекреаційна географія 54/1
Країнознавство 54/1
Прикладне краєзнавство 54/1
Етноекологія 54/1
Туристські карти та атласи 81/1,5
Правові основи туристичної діяльності 54/1
Фінанси 54/1
Основи бухобліку та аудиту туристичного підприємства 54/1
Туристсько-рекреаційні ресурси світу та України 108/2
Комп'ютерні інформаційні системи в туризмі 81/1,5
Транспортні системи в туризмі 54/1
Логістика в туризмі 54/1
Системи гостинності та обслуговування в І туризмі 54/1
Методика викладання географії та екології 81/1,5
Організація екологічних маршрутів і турів 81/1,5
Менеджмент екологічного туризму 81/1,5
Інформаційний менеджмент в екологічному туризмі 54/1
Основи фахового перекладу 108/2
Отже, фахова діяльність менеджера екологічного туризму спрямована на такі аспекти:
¦ досягнення загальних цілей туристичної організації у взаємодії з іншими людьми та організаціями;
¦ отримання конкретних інформаційних, соціально-психологічних, економічних та інших результатів, що пов'язані з досягненням цілей екологічного туризму;
¦ залучення інших людей і використання їх потенціалу для вирішення покладених на нього завдань та потреб екотуризму;
¦ знання соціальпо-економічного та природного середовища, процесів і явищ, що в них відбуваються, і прийняття науково обґрунтованих виважених рішень;
¦ самостійність у роботі і повну відповідальність за свою діяльність;
¦ фахове самоствердження на основі фахових знань, особистих і ділових якостей.
Специфіка екотуристичної діяльності така, що до сфери менеджменту потрапляє широке коло соціальних відносин з приводу виробництва і споживання екоту-ристського продукту (табл. 5).
Таблиця 5. Перелік основних видів фахової діяльності та основних вмінь, навичок і знань необхідних для Фахи менеджера екологічного туризму
Фахова діяльність Основні вміння і навички необхідні для здійснення фахової діяльності Основні знання необхідні для виконання фахової діяльності (базові та спеціальні курси, розділи, теми)
1. Організація та управління діяльністю турфірми 1.1. Менеджмент організації 1.2. Ділове спілкування 1.1. Менеджмент туризму. Менеджмент організації.Менеджмент персоналу. Психологія управління. Основи теорії лідерства. Культура управління 1.2. Теорія комунікацій. Ділові комунікації в туризмі. Культура міжособистого спілкування.

 
 

Цікаве

Загрузка...