WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

(робітника часу) на одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності працюючих. Вплив продуктивності праці не обмежується лише обсягом товарообігу, а має більш широку сферу впливу.
Так, зростання виручки від реалізації послуг та товарів на 315,0 тис. грн. (з 5795,9 до 6110,9 тис. грн.), призвело до росту прибутку на 101,01 тис.грн.
Так як збільшення витрат на зарплату на нарахувань на неї внаслідок підвищення чисельності персоналу склало 69,8 тис. грн. (див. табл. 2.5), то збільшення числа працюючих є доцільним засобом для підвищення виручки від реалізації, а, отже, і рентабельності.
Раніше проведений аналіз рентабельності капіталу готельного комплексу (див. табл. 2.8) засвідчив, що цей показник скоротився у порівнянні з 2001 роком на 2,3%. Це сталося внаслідок випережаючого зростання чистої виручки від реалізації (на 315,0 тис. грн.) над зростанням чистого прибутку (на 44,1 тис. грн.). Однак, якщо на виручку від реалізації продуктивність праці персоналу вплинула, то прибуток змінився насамперед під впливом інших факторів - підвищення податкового навантаження, позареалізаційних операцій (див. табл. 2.3).
Таким чином, всупереч абсолютному зниженню показника продуктивності праці - виручки на одного працівника - на 0,96 тис. грн., або на 3,4 відсотка, якщо брати до уваги абсолютні показники продуктивності праці, то вони є на непоганому рівні - від 28,09 тис. грн. у 2000 році до 27,04 тис. грн. у 2002 році.
Висновки та пропозиції
В сучасних умовах перехідної економіки України підприємствам для ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності необхідно застосовувати інструментарій фінансового менеджменту.
Фінансовий менеджмент - система керування механізмом руху грошових потоків підприємства з метою ефективного використання усіх коштів підприємства.
Рамки фінансового менеджменту підприємств визначаються ринковими факторами, що відрізняє його від загальних умов керування фінансами, в окремих ланках яких можуть переважати адміністративні елементи впливів керуючих суб'єктів на керовані об'єкти.
Метою фінансового менеджменту є керування рухом фінансових ресурсів, що здійснюється за допомогою різних прийомів. Загальним змістом усіх прийомів фінансового менеджменту є вплив фінансових відносин на величину фінансових ресурсів.
Фінансовий менеджмент, керуючи рухом капіталу, може направити його на збільшення виробничих потужностей, а отже, виторгу; при керуванні рухом фінансових ресурсів, з'являється можливість використовувати їх для зниження собівартості і збільшення капіталу.
Фінансовий менеджмент спрямований на керування рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між суб'єктами, що хазяюють, у процесі руху фінансових ресурсів. Питання, як мистецьки керувати цими рухом і відносинами, складає зміст фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент являє собою процес вироблення мети керування фінансами і здійснення впливу на фінанси за допомогою методів і важелів фінансового механізму для досягнення поставленої мети.
Обсяг виручки від реалізації послуг є основним валовим показником діяльності готельного підприємства, який характеризує результат його діяльності щодо залучення купівельних фондів споживачів. Саме реалізація певних послуг, товарів створює економічне підґрунтя для отримання певного обсягу доходів та прибутку, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності готельного підприємства.
Зазвітний період готель "Братислава" збільшив виручку від реалізації на 412,3 тис. грн. (з 7419,2 до 7831,5 тис. грн.), тобто на 5,6 відсотка;
прибуток від основної діяльності зріс на 54,9 тис. грн. (з 1919,2 до 1874,1 тис. грн.), або на 3,0%;
балансовий прибуток збільшився на 63,5 тис. грн. (з 1939,0 до 2002,5 тис.грн.), або на 3,3%;
чистий прибуток також збільшився на 44,4 тис. грн. (з 1357,3 до 1401,7 тис. грн.), або на 3,3%.
На балансовий прибуток впливала зміна позареалізаційних доходів та витрат. Доходи були більш ніж витрати. Так, вони склали 128,4 тис. грн. в звітному році, але в минулому році вони були в сумі 119,8 тис. грн. Тому прибуток збільшився на різницю (128,4 - 119,8 тис. грн.) тобто 8,6 тис.грн.
Аналізуючи зміну продуктивності праці персоналу готелю "Братислава", можна сказати, що якщо в 2001 році вона знизилася на 0,3%, те в 2002 році - на 3,4%, що в порівнянні з 2000 роком дало зниження цього показника на 3,7%.
Так як за аналізуємий період виручка від реалізації зростала з кожним роком, то це можна пояснити випереджаючим зростанням середньорічної чисельності персоналу над виручкою від реалізації.
Збільшенню обсягу наданих послуг сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих послуг, надання споживчого кредиту при реалізації послуг, розширення системи додаткових готельних послуг, пов'язаних із реалізацією та наданням послуг, здійснення ефективних рекламних заходів. Було б доцільним продовжити переобладнання деяких недорогих категорій номерів у більш комфортні та дорогі, що б сприяло зростанню виручки від реалізації та збільшенні завантаженості готелю.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про туризм" від15/09/1995 р.
2. Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению // Под ред. П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.
3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1993.
4. Балабанов И.Г., Балабанов А.И. Экономика туризма. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.-136 с.
5. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1995.
6. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюк М.А. - К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.-204с.
7. Ильина Е. Н. Туризм - путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес: Учеб. для туристских колледжей и вузов. - М.: РМАТ, 1998.
8. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:"3нання"-Прес., 2000.-207 с.
9. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1999.-432 с.
10. Коробов М. Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. -К.: Т-во "Знання", 2000.-378 с.
11. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания / Сост. Ю. Н. Борисова, Н. И. Гаранин, Ю. В. Забаев, А. И. Сеселкин. - М.: РМАТ, 1997. - 73 с.
12. Менеджмент туризма: Учеб. для студентов / Авт.-сост. И. В. Зорин. - М.: РМАТ, 1998. - 230 с.
13. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.
14. Олейник А. И. и др. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ / А. И. Олейник , С. И. Юрьева, Л. И. Рыбальченко - X.: ОКО, 1996 - 704 с.
15. Основы менеджмента туризма / Науч. ред. В. А. Квартальнов. - М.: РМАТ, 1996. - 59 с.
16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск.: ООО "Новое знание", 1999.
17. Сенин B.C. Введение в туризм. - М., 1993.
18. Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономиченский анализ деятельности турфирмы. - М., 1999.
19. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справ.-метод. пособие. - М.: РМАТ, 1997. - 108 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...