WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

короткостроковій політиці цін. У перспективному плані вона є похідної від глобальної цілі - максимізації цінності фірми, тобто максимальної вартості її активів при продажі їх за ринковими цінами. Реалізуючи у своїй діяльності цю мету, підприємство робить основний упор на короткострокові чекання прибутку і мало враховує довгострокові перспективи роботи на ринку. Також слабко приймаються в увагу відповідні дії конкурентів і заходи впливу держави, спрямовані на регулювання діяльності ринку. Однак саме ця мета найбільше часто висувається підприємствами в умовах формування і становлення ринку в Україні.
- Короткострокове максимальне збільшення збуту продукції. Підприємці виходять з того, що збільшення обсягу збуту приведе до зниження витрат на одиницю продукції і, як наслідок, - до збільшення прибутку. З огляду на чутливість ринку до рівня ціни, керівництво фірми встановлює ціну на мінімально припустимому рівні. Це забезпечує на якийсь час розширення ніші ринку, займаної підприємством. Однак політика низьких цін може забезпечити позитивний результат тільки в тому випадку, коли чутливість ринку до цін дуже велика і розширення обсягу виробництва супроводжується зниженням витрат виробництва. Це дуже ризикована політика, тому що може привести до розв'язання цінової війни.
- Завоювання лідерства на ринку й у визначенні цін. Цю мету переслідують, як правило, великі компанії, вона відбиває лідируюче положення фірми на ринку при встановленні загальних цінових рівнів. Наприклад, концерн "Du Роnt" на новинки свого виробництва - целофан, нейлон, тефлон, що володіють незаперечними перевагами перед товарами конкурентів, установлює максимально можливу ціну.
Прагнення до завоювання лідерства може виявлятися й у виробництві продукції гарантовано високої якості. У цьому випадку фірма, який удається протягом багатьох років зберігати за собою таку репутацію, установлює більш високу ціну в порівнянні з конкурентами, щоб компенсувати підвищені витрати. А вже саме ім'я фірми є надійним гарантом неперевершеної якості, як, наприклад, японська фірма "Sharp" - у виробництві звуковідтворюючої техніки, німецька фірма "Мегsedes" - в автомобілебудуванні, американська фірма "Goоd Уеаr" - у виробництві автомобільних шин.
- "Зняття вершків" з ринку шляхом установлення високих цін. Така ціль може використовуватися фірмами, що випускають зовсім нові товари, раніше невідомі на ринку (персональні комп'ютери, мобільні телефони, цифрові відеокамери і т.п.). Використовуючи товару-новинки, окремі покупці одержують економію на витратах, на якісно новому рівні задовольняючи свої потреби. Як тільки настає насичення цього сегмента ринку товаром-новинкою за високою ціною, фірма знижує ціну, переходячи до іншого сегменту. У такий спосіб досягається залучення максимальної кількості покупців у кожнім сегменті ринку.
Цілі, що ставить перед собою підприємство і втілює в життя за допомогою цінової політики, певним чином співвідносяться між собою, висуваючи на перший план більш загальну домінуючу мету, що поглинає всі інші. Такою метою в довгостроковій перспективі може бути максимізація прибутку фірми.
Розробка і реалізація цінової політики фірми є складовою частиною загальної політики підприємства, спрямованої на прибуткову реалізацію продукції великому числу покупців. Для здійснення всіх робіт, зв'язаних з розробкою й успішним проведенням цінової політики, на великих і середніх підприємствах створюється спеціальний структурний підрозділ - відділ цін. На підприємствах з малими і нерегулярними обсягами продажів, а також нечисленним персоналом цю функцію виконує керівник фірми.
Діяльність відділу цін постійно будується в тісному контакті з іншими підрозділами підприємства і насамперед з відділами маркетингу, збуту, з фінансовою службою. Велика увага в роботі приділяється збору інформації про поточну ринкову кон'юнктуру, визначенню структури ринку продукції-фірми, складанню альтернативних прогнозів збуту продукції, можливих при різних рівнях цін, дослідженню передбачуваних відповідних дій конкурентів на цінову політику підприємства, а також аналізу можливого збільшення продажів і виторгу без зміни цін.
1.2 Аналіз ціноутворюючих факторів
Попит як один з ціноутворюючих факторів.
Ринкова ціна товару формується під впливом великого числа факторів, що визначають стан відповідного ринку. Для вибору цінової стратегії фірма повинна виявити і проаналізувати ціноутворюючі фактори. Вони можуть бути як зовнішні стосовно фірми і не контрольовані нею, так і внутрішні.
Коротко зупинимося на характеристиці основних ціноутворюючих факторів.
Попит та пропозиція. Ціна на ринку піддається змінам насамперед під впливом попиту та пропозиції. Цей фактор у ринковій економіці грає навряд чи не ключову роль.
Попит є найважливішою категорією ринкової економіки, тому що саме він у кінцевому рахунку визначає ціну на різні товари, розподіляє сировину і готову продукцію.
Попит - це бажання і можливість споживача купити товар чи послугу у визначений час і у визначеному місці. Варто розрізняти поняття "бажання" і "попит". Не всяке бажання мати товар є попитом. Бажання тільки тоді перетворюється в попит, коли підкріплюється фінансовими можливостями покупця. Іншими словами, ринок не реагує на потребі, не забезпечені платоспроможністю покупця.
Взаємозв'язок між попитом на товар і визначальними його факторами відображається загальною функцією попиту і може бути представлений у виді:
(1.1)
QDx - обсяг попиту на товар х в одиницю часу;
PX - ціна товару;
Ру, ..., Рz - ціни товарів-замінників і взаємодоповнюючих товарів;
I - доход покупця;
W - рівень добробуту, тобто купівельна спроможність споживача;
Tx - потреба покупця в товарі х;
F - думка споживача щодо перспектив його добробуту;
S - сезонність потреби, що задовольняється даним товаром;
q - кількість покупців.
Обсяг попиту - це та кількість товару, що покупець готовий придбати за даних умов протягом визначеного проміжку часу. При зміні хоча б одного з перерахованих факторів зміниться й обсяг попиту на даний товар.
Однак якщо допустити, що в якийсь період часу усі фактори, крім першого, у даному вираженні незмінні і є величиною постійної, то обсяг попиту реально буде залежати тільки від зміни ціни. У цьому випадку здійснюється перехід від загальної функції попиту до функції попиту від ціни:
QDx=f(Рх) (1.2).
Графічно залежність попиту від ціни може бути показана у виді кривої попиту СС (див. Мал. 1.1). По осі абсцис відкладені обсяги продажів деякого товару X, по осі ординат - ціна одиниці даного товару. Крива попиту СС показує відповідність між ціною Р і кількістю товару Q, що буде придбано покупцем за даною ціною. Причому, якщо змінюється ціна товару Рх, то (за інших рівних умов) змінюється попит на нього, і рух йде по кривій попиту. У випадку зміни інших факторів змінюється сам попит і, отже, положення кривої попиту.
Мал. 1.1. Криві попитуСС і

 
 

Цікаве

Загрузка...