WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470 15 15
Усього за розділом ІІІ 480 15 15
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видатні 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 163,9 147,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 41,6 33,3
з бюджетом 550 80,3 53,2
з позабюджетних платежів 560 17,1 12,7
зі страхування 570 13,1 12
з оплати праці 580 17,3 21,7
з учасниками 590 28,5 61,5
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 30,3
Усього за розділом ІV 620 361,8 372,5
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 1993,1 2259,2
ДОДАТОК 2. Звіт про фінансові результати за 2001 рік
Форма№2 Код за ДКУД 1801003
Одиниця виміру: тис.грн.
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.
прибуток збиток прибуток збиток
1 2 3 4 5 6
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 3583,4 3173
Податок на додану вартiсть 015 597,2 528,8
Акцизний збiр 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) 035 2986,2 2644,2
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг) 040 1963,8 2024,8
Валовий: прибуток 050 1022,4 619,4
Валовий: збиток 055
Iншi операцiйнi доходи 060 3,4 21,5
Адміністративні витрати 070 244 279
Витрати на збут 080 304,7
Інші операційні витрати 090 26,9 43,5
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 450,2 318,4
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 170 450,2 318,4
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 142,8 159,4
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 307,4 159
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток 195
Надзвичайні: доходи 200
Надзвичайні: витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: прибуток 220 307,4 159
Чистий: збиток 225
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1252,4 1428,4
Витрати на оплату праці 240 777,5 564,6
Відрахування на соціальні заходи 250 267,5 184,3
Амортизація 260 215,1 126,5
Інші операційні витрати 270 26,9 43,5
Разом 280 2539,4 2347,3
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 558000 558000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 558000 558000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 320 0,5509 0,28495
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 330 0,5509 0,28495
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340
ДОДАТОК 3. Звіт про рух грошових коштів за 2001 рік
За рік 2001 р.
Форма №3 Код за ДКУД 1801004
Одиниця виміру: тис.грн.
Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.
надходж видаток надходж видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 450,2 318,4
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 020 215,1 X 126,5 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 1,3 2,1
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050
Витрати на сплату відсотків 060 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 666,6 447
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 080 18,4 4,3
витрат майбутніх періодів 090 34,4 5
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 15,5 136,1
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120 598,3 573,8
Сплачені:
відсотки 130 X X
податки на прибуток 140 X 165,8 X 148,4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 432,5 425,4
Рух коштів від операційних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 432,5 425,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 X X
необоротних активів 190 X X
майнових комплексів 200 X X
Отримані:
відсотки 210 X X
дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 0,5 X 2,2 X
Придбання:
фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X 420,1 X 402,7
майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 419,6 400,5
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 419,6 400,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X 17,2 X
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 17,2
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рухкоштів від фінансової діяльності 390 17,2
Чистий рух коштів за звітний період 400 4,3 24,9
Залишок коштів на початок року 410 92,3 X 65,3 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 2,1
Залишок коштів на кінець року 430 88 X 92,3 X

 
 

Цікаве

Загрузка...