WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вісник, № 11, 1999 р. - с. 24-25.
5. Мунін Г. Перспективи розвитку готельного бізнесу в Києві // Економіст, № 2, 2001. - с. 30-31.
6. Озарінська О. Одеса претендує на роль столиці готельного бізнесу. Принаймні, робить для цього усе можливе // Міське господарство України, № 2, 2001. - с. 52-53.
7. Виноградская А. Стратегия развития гостиничного бизнеса // Бизнес информ, № 1, 2000. - с. 73-78.
8. Король С. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета предприятиями гостиничной индустрии // Вестник налоговой службы Украины, № 37, 2001. - с. 36-48.
9. Марущак Т. Міжнародні готельні ланцюги як організаційна форма функціонування підприємств готельного господарства // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету, № 1, 2002. - с. 93-97.
10. Агаев Г.С. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. - М., 1996.
11. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб. - М.: Высшая школа, 1994.
12. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстатинформ, 1995.
13. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. - М.: СОФИТ, 1999.
14. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 718 с.
15. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учеб. Пособие для вузов / С.Б. Авдашева, В.а. Аронин, И.К. Ахполов и др.; под ред. А.Г. Цыганкова. - М.: Логос, 1999.
16. Лапуста м.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. - М.: Инфра-М, 1997.
17. Липсиц и.В. Коммерческое ценообразование. - М.: Бек, 1997.
18. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. В 2 т. - М.: Республика, 1992.
19. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учеб. Для вузов. - М.: Информ. Внедренческий центр "Маркетинг", 1999.
20. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики: Учеб. пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
21. Ценообразование / Под ред. проф. И.К. Салижманова. - М.: Финстатинформ, 1995.
22. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е. Есипова. - СПб.: Питер, 1999.
23. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. - М.: Инфра - М, 1996.
24. Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. О.И. Волкова. - М.: Инфра-М, 1998.
25. Батпура А. В , Дедіков О. І. Інвестиції як чинник оптимізації відтворювальних процесів в Україні / Природа людини і динаміка соціально-економічних процесів; 36. Статей, вип. 1. -Дніпропетровськ :Наука і освіта, 1999.
26. Гунський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. -К.: Наук, думка, 1998.
27. Поточний архів правління з питань готельного господарства, туризму та екскурсій Київської міської державної адміністрації за 1999 рік. Інформація про надходження статистичної звітності. - 2000.
28. Поточний архів Державного комітету України з туризму. Матеріали до засідання Національної ради з туризму.
29. Збірник нормативних документів Державного комітету з туризму. - Вип. 1.-К. - 1997- 80с.
30. Указ Президента України "Про основні напрями розвитку туризму до 2010 року". -К.- 1999- 89с.
31. Розвиток туризму в Україні: Проблеми перспективи /Збірник наукових статей. К: ІВЦ Слов'янський діалог. - 1995. - 244с.
32. Безносюк В.Д. Туризм і народне господарство // Трибуна. - 2000. - №5-6. - С.21-24.
33. Безносюк В.Д. Туризм і народне господарство // Трибуна. - 2000. - № 7-8.-С.21-23.
34. Безносюк В.Д. Регіональна політика освоєння рекреаційного потенціалу: принципи формування та механізми реалізації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск XVIII. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. - С.541-549.
35. Статистичний щорічник України за 1999рік // Держкомстат України - К.Техніка. 2000. -576с.
36. Квартальнев В. Л. - Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика: 1999. -312с.
37. Кириллов А.Т., Валкова Л. А. - Маркетинг в туризме. - СПб.:
Изд-во С.- Петербургского ун-та. - 1996. - 184 с.
38. Послання президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.
ДОДАТОК 1. Баланс готелю "Сатурн" на 31 грудня 2001 року
Баланс
на 31 Грудня, 2001 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801002
Одиниця виміру: тис.грн.
A К Т И В Код рядка 31 Грудня, 2000 р. 31 Грудня, 2001 р.
1 2 3 4
A К Т И В
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0,2
первісна вартість 011 0,2
знос 012
Незавершене будівництво 020 14,9 12
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1783,6 2002,7
первісна вартість 031 3229,4 3662,1
знос 032 1445,8 1659,4
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 7,8
Відстрочені податкові активи 060 20,7
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 1806,5 2035,4
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 24,8 24,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 22,8 17,8
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 14 9,1
первісна вартість 161 14 9,1
резерв сумнівніх боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0,4 1,1
за виданими авансами 180 11,1
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 22,4 26,9
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 41 38
в іноземній валюті 240 51,3 50
Інші оборотні активи 250 2,8 3,9
Усього за розділом ІІ 260 179,5 182,3
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 7,1 41,5
Баланс 280 1993,1 2259,2
П А С И В Код рядка 31 Грудня, 2000 р. 31 Грудня, 2001 р.
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 139,5 139,5
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 1449,3 1697,3
Резервний капітал 340 27,5 34,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 1616,3 1871,7
ІІ. Забезпечення наступних

 
 

Цікаве

Загрузка...