WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

політики можуть бути застосовані додаткові показники, які ураховують особливості використання ціни при реалізації продукції на ринку.
3.2 Формування цінової політики готелю "Сатурн" на сучасному етапі
Готельний комплекс "Сатурн" надає комплексне обслуговування та додаткові послуги іноземним громадянам та громадянам України, що відвідують готель.
Основнi клiєнти готелю - це вiдрядженi до Києва з регiонiв України та країн СНД, iноземнi бiзнесмени та у меншому ступенi - туристи. За рахунок обслуговування iноземних громадян готель одержав 14,5% обсягу реалiзацiї.
У 2001-му році готельним комплексом "Сатурн" надано послуг 28279 відвідувачам з 102 країн світу.
З них:
громадяни України - 11480 чол. (40,6%),
громадяни країн СНД - 3193 чол. (11,3%),
інші іноземні громадяни - 13606 чол. (48,1%).
В 2001-му році готель відвідало на 7280 чоловік більше, ніж у 1999 році, та на 12122 чоловікбільше, ніж у 1998 році.
Аналіз структури іноземних відвідувачів готелю свідчить про те, що більша частка припадає накраїни, які інвестують в українську економіку або планують стати учасниками українського ринку.
Це, наприклад:
США - 2949 чол.,
Росія - 2039 чол.,
Німеччина - 1547 чол.,
Італія - 1072 чол.,
Японія - 887 чол.,
Великобританія - 768 чол.,
Франція - 756 чол.
При наданні готельних послуг використовується гнучка цінова політика. Ціна готельного номеру залежить від таких чинників: класифікації номерів, тривалості проживання (базова ціна - до 7 днів, нижча - на строк більше 8 днів безперервного помешкання). Певні пільги існують при розміщенні гостей у вихідні та святкові дні. Практикується програма "частий гість", яка передбачає надання цінової знижки при тривалому перебуванні на протязі року.
Розроблено привабливі, діференційовані ціни на проживання у готелі, що використовуються прикомплексному обслуговуванні клієнтів та стимулюють проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших громадських заходів у конференц-залі готелю.
Всього за звітний період у конференц-залі було проведено 210 заходів. З урахуванням їх тривалості та вихідних днів коефіціент використання залу склав 78%.
Ціни на номери
Готель "Сатурн" пропонує наступні ціни на 2003 рік.
15-процентна знижка на проживання:
У вихідні дні (з п'ятниці до понеділка)
При тривалому перебуванні (не менше 8 днів безперервного перебування)
"Частий гість" (сумарна кількість за рік - 21 та більше ночей)
Корпоративна ціна (від базової ціни):
10-20 номерів - 10%;
21-50 номерів - 20%;
51-100 номерів - 25%;
101+ номерів - 30%;
Тип номеру Баз.
(грн) Вих.
дня*
(грн)
1-місний
1 особа 110 94
2 особи 120 104
1-місний,A/C**
1 особа 120 102
2 особи 130 112
2-місний
1 особа 99 85
2 особи 109 95
2-місний, A/C
1 особа 109 93
2 особи 119 103
Люкс
1 особа 145 124
2 особи 155 134
Люкс, A/C
1 особа 155 132
2 особи 165 142
* Також при тривалому перебуваннi та для програми "Частий гiсть".
** A/C - з кондицiонером (air-conditioned)
Знижка на бронювання в 2003 р.
Готель "Сатурн" пропонує знижку для гостей, що бронюють номери. При такому бронюванні клієнтам будуть запропоновані такі ціни:
Тип номеру Баз.
(грн) Вих.
дня*
(грн)
1-місний
1 особа 94 94
2 особи 104 104
1-місний,A/C**
1 особа 102 102
2 особи 112 112
2-місний
1 особа 85 85
2 особи 95 95
2-місний, A/C
1 особа 93 93
2 особи 103 103
Люкс
1 особа 124 124
2 особи 134 134
Люкс, A/C
1 особа 132 132
2 особи 142 142
* Також при тривалому перебуваннi та для програми "Частий гiсть".
** A/C - з кондицiонером (air-conditioned)
Характеристика облікової політики готелю "Сатурн"
Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi здійснюється вiдповiдно Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку згiдно наказу по ВАТ "Готель Сатурн" № 106 вiд 28.12.2000р.
Ведення бухгалтерського облiку покладене на бухгалтерську службу пiдприємства на чолi з головним бухгалтером , вiдповiдальнiсть працiвникiв регулюється посадовими iнструкцiями.
Забезпечена безперервнiсть та послiдовнiсть вiдображення операцiй, достовiрна оцiнка активiв, застосовується журнально-ордерна форма облiку з застосуванням комп'ютерної програми "Торгiнфо".
Межа суттєвостi встановлена у розмiрi 0,1 тис. грн.
Метод нарахування амортизацiї ОЗ -прямолiнiйний, при зарахуваннi на баланс придбаних засобiв встановлюються строки корисного використання.
Матерiальнi активи з термiном використання (експлуатацiї) бiльше 1 року вiдносяться до матеріальних необоротних активiв. Амортизацiя таких активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання 50%, при списаннi -решта 50% їх вартостi.
Бухоблiк нематерiальних активiв ведеться по групах, при зарахуваннi вони оцiнюються по собiвартостi згiдно з П(С)БУ 8, по кожному активу визначається строк корисного використання. Ліквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв встановлюється = 0, амортизацiя на них нараховується прямолiнiйним методом. В кiнцi звiтного перiоду переглядаються строки використання, методи амортизацiї, оцінка нематерiальних активiв.
Одиницею облiку запасiв визначається їх вид. Первiсна вартiсть запасiв , що придбаються за плату, є собiвартiсть, визначена згiдно ст. 9 ПБО-9 "Запаси", первiсна вартiсть зроблених власними силами, визначається згiдно з П(С)БУ №16.
На термiн балансу проводиться iнвентаризацiя запасiв, враховуючи їх вибуття по методу ФiФО.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по реалiзацiйнiй вартостi.
Прибуток визначається на дату здiйснення послуг та оцiнюється згiдно П(С)БУ 15.
Витрати вiдображаються в балансi одночасно з списанням активiв (МШП) або з збiльшенням зобов'язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображається одночасно з прибутками, для утворення яких вони здiйсненi.
Фiнансова звiтнiсть підприємства (див. Додаток А) була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, що складенi за 2000 рiк вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства, з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств-емiтентiв облiгацiй у фiнансову звiтнiсть за МСБО
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1993 року.
Нарахування

 
 

Цікаве

Загрузка...