WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

даний коефіцієнт. По-друге, як показали попередньо проведені дослідження, вплив цінової політики на процес реалізації продукції та формування відповідної частки прибутку має імовірнісний характер, що значно ускладнює процес розрахунку коефіцієнта. Використання сучасних економіко-математичних методів дозволяє вирішити дану проблему. Так, при використанні множинної регресії для розрахунку даного коефіцієнту може бути використана дана економіко-математична залежність:
kM=F(U;K;Np;Q;), (2.4)
де Ц - ціна, за якою фактично реалізована продукція;
К- конкурентоспроможність продукції:
Q - величина попиту на продукцію.
У процесі розрахунку показника економічної ефективності цінової політики підприємства важливо заздалегідь зорієнтуватися відносно того, яким чином на величину прибутку підприємства впливає вибраний вид цінової політики та відповідний рівень ціни на продукцію [1].
З цією метою було проведене дослідження характеру прояву всіх груп витрат в залежності від виду маркетингової діяльності підприємства. З метою оцінки економічної ефективності цінової політики підприємства всі маркетингові витрати були перегруповані у дві групи. До першої групи входять витрати, що характеризують процес просування продукції на ринок та підготовку її до реалізації, але не суто сам процес реалізації. Дані витрати зумовлені транспортуванням продукції, її складуванням та зберіганням, створенням іміджу продукції тощо. Ураховуючи дані обставини, їх можна об'єднати в одну групу витрат під назвою маркетингові витрати, що зумовлюють процес просуванням продукції на ринок
Маркетингові витрати підприємства, що зв'язані з реалізацією підприємством стратегічних і тактичних завдань його цінової політики, утворюють другу групу. Вони ураховують такі основні напрямки діяльності в процесі формування та проведення цінової політики:
- розробка цінової стратегії підприємства;
- урахування ступеня ризику при визначенні рівня ціни на продукцію;
- розробка та впровадження тактичних заходів цінової політики;
- інші витрати, що зумовлені процесом формування та проведення підприємством його цінової політики.
З урахуванням даного перегрупування витрат формула 3 має такий вигляд:
пмц = (Ц-мр-вв-вмпр --ВМц-Вфп-Вн)-Кц. (2.5)
В реальних умовах маркетингової діяльності підприємства при оцінці економічної ефективності його цінової політики досить складно виділити ту частину прибутку від реалізації продукції, що відображає результативність вибраного напрямку цінової політики [5]. Зумовлено це тим, що всі види маркетингової діяльності тісно переплетені між собою, взаємно доповнюючи один одного.
Остаточно формула для розрахунку показника економічної ефективності при оцінці цінової політики підприємства має такий вигляд:
Емц = ([Ц'М-(Вв+Вмпр + Вфп+Вн)]-Вмц)-Кц/Вмц. (2.6)
На основі розглянутого методичного підходу до розрахунку даного показника розроблений відповідний алгоритм (рис.2.1). Зупинимося на особливостях процесу оцінки економічної ефективності цінової політики підприємства з використанням даного алгоритму. При визначенні рівня показника ефективності в процесі проведення підприємством цінової політики з конкретним рівнем ціни на продукцію, абстрагуючись, вважаємо, що маркетингові витрати, які віднесені до першої групи (Вмпр), залишаються в даному разі практично незмінними:
Вмпр = const. (2.7)
Такий підхід дає можливість у певній мірі нейтралізувати вплив нецінових заходів маркетингової діяльності на ту частину прибутку від реалізації продукції, яка одержана від проведення підприємством конкретної цінової політики [2]. Особливо це важливо при використанні цін різного рівня згідно з вибраною ним ціновою стратегію.
У процесі оцінки економічної ефективності цінової політики важливе значення має аналіз витрат при формуванні та використанні цін різного рівня при реалізації продукції. Урахування особливостей зниження (збільшення) цінових витрат в даному разі значно спрощує процес проведення відповідного дослідження. При цьому показник ефективності розраховується таким чином:
У процесі маркетингової діяльності при реалізації продукції, як свідчать попередньо проведені дослідження, найбільші труднощі виникають у підприємства при необхідності підвищення ефективності його роботи на основі зниження ціни на продукцію. Проблема полягає в тому, щоб чітко визначитися відносно того, чи дозволить заплановане зниження ціни зберегти існуючу величину прибутку від реалізації товару або навіть забезпечити її збільшення. Дослідження впливу зміни рівня ціни на величину попиту з використанням коефіцієнта цінової еластичності попиту в певній мірі дозволяє вирішити цю проблему.
Мал. 2.1. Основні складові вартості реалізованої продукції, що враховуються при оцінці економічної ефективності цінової політики
Відносне збільшення прибутку від реалізації продукції в результаті впровадження цінових заходів розраховується таким чином:
АПц=(ПрБ-І<цБ-Прі-кці)/ПрБ-кцБ,(2.8)
де П р Б; П р. - загальний прибуток від реалізації продукції відповідно при базовому та і-му варіантах.
У процесі практичного використання розглянутих основного та додаткових показників основні завдання оцінки економічної ефективності цінової політики проявляються за такими напрямками:
визначення відповідності результатів процесу реалізації продукції поставленій меті цінової політики підприємства;
зіставлення результатів проведення цінової політики з витратами, що зумовлені ціновою діяльністю підприємства;
уточнення перспективи маркетингової діяльності підприємства при заданому рівні ціни на продукцію.
При цьому підвищення ефективності цінової політики підприємства при реалізації продукції може бути забезпечено в результаті:
впровадження у процес формування цінової політики сучасних прогресивних методів та підходів до розробки цінової стратегії й тактики, а також при визначенні рівня ціни на продукцію;
підвищення рівня управління цінами з урахуванням особливостей конкретних ринкових ситуацій та ризику;
орієнтації на зниження величини витрат і в першу чергу тих, що зумовлені про-цесом формування та проведення цінової полики;
проведення цінової політики в тісному взаємозв'язку та узгодженості з усіма еле-ментами маркетингового інструментарію.
При цьому мета та завдання цінової політики повинні чітко відповідати корпоративній місії підприємства та основним завдання його маркетингової діяльності.
Таким чином, процес оцінки економічної ефективності цінової політики підприємства є важливим моментом в процесі прийняття цінового рішення як на етапі її формування з визначенням відповідного рівня ціни на продукцію, так і при впровадженні відповідних цінових заходів при зміні ринкової ситуації. При цьому використовується загальний показник ефективності, який характеризуєвідношення прибутку від цінової діяльності підприємства до величини відповідних витрат. З метою повнішого дослідження економічної ефективності цінової

 
 

Цікаве

Загрузка...