WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

т.п.);
норми витрат праці, розрахунки чисельності і професійного складу робітників, умови оплати їхньої праці, що визначаються колективними договорами і контрактами;
економічні нормативи і норми: амортизаційних відрахувань, відрахувань на соціальні заходи, податків, зборів і інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством, і т.п.;
плани організаційно-технічних заходів щодо технічного переоснащення й удосконалення організації виробництва, економії матеріальних ресурсів, поліпшенню використання праці, спрямовані на усунення зайвих витрат і втрат.
У випадку зміни протягом року плану виробництва послуг, цін на них і на матеріальні ресурси, індексації заробітної плати і т.п. планова собівартість підлягає уточненню.
Норми витрат повинні встановлюватися з урахуванням особливостей конкретного виробництва на рівні підприємства. Диференціація норм по конкретних чи технологіях видам споживання здійснюється підприємством самостійно на основі міжгалузевих і галузевих методик.
Нормування кожного виду витрат в отеленні повинне забезпечуватися відповідними підрозділами (службами) у залежності від специфіки витрат. Для розробки норм витрат на кожнім підприємстві повинні створюватися комісії, до складу яких входять фахівці відповідних відділів, служб і підрозділів підприємств.
Норми витрат ресурсів затверджуються на одиницю наданих послуг (ліжко-доба) установленої якості.
Норми витрат ресурсів на одні ліжко-діб визначаються як наскрізні показники. Тобто включають усі витрати даного виду, що виникають протягом повного технологічного циклу виробництва послуги основними, а також допоміжними службами підприємства.
Для розробки норм і нормативів і аналізу фактичних витрат використовується збалансована система взаємозалежних показників, що відбивають кількісну відповідність між розміром номерного фонду готелю (по окремих видах витрат - між розміром реалізованої ліжко-доби) і використанням усіх видів ресурсів.
Абсолютний розмір окремих витрат на обслуговування номерного фонду готелю, як правило, повинний бути дорівнює сумі використаних у виробництві ресурсів за даними збалансованої системи показників.
Відповідно до діючого нормативній базі норми витрат можна розділити: по об'єктах використання - на експлуатаційні і простою; по ступені агрегації - на індивідуальні і загальні; по складу витрат - на технологічні і загально виробничі, по періоду дії - на річні, квартальні (місячні) і сезонні.
Натуральні одиниці виміру норм витрат вибираються відповідно до видів витрат, а також прийнятої на підприємстві системою їхнього обліку й аналізу.
Нормування виробничих витрат матеріальних і трудових ресурсів готелем здійснюється з метою їхнього раціонального використання й економії і є основою для матеріального заохочення економії ресурсів і фінансової відповідальності за їхнє нераціональне використання, а також підтвердження правомірності даних витрат при здійсненні податкового обліку діяльності підприємства.
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи управління ціновою політикою готелю "Сатурн"
3.1 Оцінка економічної ефективності цінової політики готелю
У процесі формування цінової політики готелю важливо заздалегідь визначитися відносно доцільності впровадження стратегічних і тактичних заходів при запланованому рівні ціни на його послуги. У даному разі прогнозна оцінка ефективності прийнятого цінового рішення з урахуванням умов конкретної ринкової ситуації дозволяє йому реально зорієнтуватися відносно одержання бажаної величини прибутку при реалізації послуг. Економічна оцінка результатів від впровадження цінової політики дає можливість підприємству з більш об'єктивних позицій підійти до використання ціни як ефективного маркетингового інструментарію в процесі реалізації продукції на ринку.
Вирішення даної проблеми потребує всебічного дослідження сутності економічної ефективності цінової політики підприємства, аналізу існуючих її показників та вивчення особливостей їх використання в процесі оцінки маркетингової діяльності підприємства в умовах конкурентного ринку. Такий підхід в певній мірі визначає напрямок дослідження процесу визначення ефективності цінової політики підприємства в умовах його маркетингової діяльності.
Згідно з існуючим у суспільному виробництві загальним підходом до визначення його економічної ефективності величина відповідного показника розраховується на основі зіставлення результату, одержаного в процесі конкретної діяльності суб'єкта, та відповідних витрат [3]. При цьому рівень її оцінюється на основі порівняння показників поточного періоду з аналогічними показникам и базисного.
Згідно даного положенням ефективність кожного і-го виду маркетингової діяльності підприємства визначається на основі даного принципу та критерію:
Емі = Пмі/Вмі, (2.1)
де П мі - прибуток від і-ї маркетингової діяльності підприємства;
Вмі - витрати, що зумовлені і-ю маркетинговою діяльністю.
Кожний вид маркетингової діяльності характеризується певними специфічними особливостями [4].
Це потребує відповідного підходу при оцінці економічної ефективності товарної політики, політики комунікацій, цінової політики тощо. Для визначення показника економічної ефективності цінової політики підприємства пропонується відповідний методичний підхід до його розрахунку. При цьому ураховуються особливості процесу реалізації продукції підприємства на ринку, його цінової політики та встановлений рівень ціни на продукцію. У даному разі розглянута формула (1) має такий вигляд:
Емц=Пмц/Вмц, (2.2)
де Пмц - прибуток, що одержує підприємство в результаті проведення цінової політики підприємством при реалізації продукції та впровадження відповідних цінових заходів;
В м ц - маркетингові витрати на формування та проведення цінової політики підприємством.
Слід відмітити, що розглянутий прибуток (Пмц) являє собою тільки певну частку загального прибутку від реалізації продукції підприємством. Величина його в основному залежить від рівня ціни на продукцію, попиту на неї та обсягу її реалізації. Визначається він таким чином:
пмц = (ц-мр-вв-вм-ВФп-вн)-кц, (2.3)
де Ц- ціна на продукцію підприємства;
N р - обсяг реалізованої продукції в натуральному виразі;
Вв-загальні виробничі витрати;
Вм-загальні маркетингові витрати;
Вфп - фіксовані платежі до держбюджету (податки, фінансові збори тощо);
Вн - різні непередбачені витрати;
k - коефіцієнт, який визначає долю прибутку, одержаного від проведення цінової політики, в загальному прибутку від реалізації продукції.
Реально визначення величини даного коефіцієнта являє собою досить складний та трудомісткий процес. Зумовлено це певними причинами. По-перше, у звітній інформації, що ведеться на підприємстві, практично відсутні всі статистичні дані, які необхідні для його розрахунку. Цепотребує проведення додаткових досліджень з метою класифікації, збору та обробки статистичного матеріалу, на основі якого можна потім розрахувати

 
 

Цікаве

Загрузка...