WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Навчальна програма з фізкультури для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) 5-12 класи - Реферат

Навчальна програма з фізкультури для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) 5-12 класи - Реферат


Реферат на тему:
Навчальна програма з фізкультури для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) 5-12 класи
Пояснювальна записка
Демократизація освіти, надання їй національної спрямованості вимагають пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання підростаючого покоління. Вирішенню цієї проблеми сприяє навчальна дисципліна "Фізична культура", яка є самостійною сферою діяльності у соціокультурному просторі й викладається в загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.
Програма з предмета "Фізична культура" розроблена відповідно вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №24 від 14 січня 2004 р.
Основна його мета - формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я школярів, фізичної культури особистості, оволодіння основами оздоровчо-корегувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.
Мета предмета "Фізична культура" реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:
- формування знань щодо функціональної спрямованості
фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров'я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;
- набуття елементарних знань з фізичної культури, гігієни,
основ здоров'я та здорового способу життя;
- формування навичок самостійних занять фізичними вправами,
розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої допомоги;
- удосконалення функціональних можливостей організму, розвитку
основних життєвозабезпечуючих систем ;
- виховання бережливого ставлення до свого здоров'я й здоров'я
оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості;
- виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами;
- розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гучкості
й швидкісно-силових) та координаційних здібностей (швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м'язів, вестибулярної стійкості тощо);
- профілактика асоціальної поведінки учнів засобами фізичної культури;
- формування адекватної самооцінки особистості, моральної
самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки;
- виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей особистості.
Зміст предмета "Фізична культура" спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, розв'язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров'я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах, адаптивності) та функціональних (здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно віковим особливостям, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей,), які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.
Програма предмета ''Фізична культура'' складається з пояснювальної записки і таких розділів:
І. Навчальний пріоритетний матеріал, який включає теоретико-
методичні знання, вміння і навички з окремих видів рухової діяльності та контрольні навчальні нормативи і вимоги.
ІІ. Матеріал для обов'язкового повторення .
ІІІ. Орієнтовні комплексні тести оцінювання стану фізичної підготовленості (для перевідних класів) та обов'язкові (для випускних класів).
ІУ. Додатки:
а) орієнтовний перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
б) критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета "Фізична
культура";
в) умови виконання орієнтовних і обов'язкових тестів оцінювання стану
фізичної підготовленості учнів.
Основними компонентами змісту предмета ''Фізична культура'' є:
- інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;
- операційний, що поєднує в собі підходи до освоєння учнями
цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу;
- мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров'я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб.
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок. На уроках фізичної культури здійснюються міжпредметні зв'язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, фізикою, теорією і методикою фізичного виховання, історією фізичної культури і спорту, музикою, хореографією та іншими предметами.
Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:
- забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі;
- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із
застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв'язків;
- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної
спрямованості;
- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними
вправами.
Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з фізичної культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості та активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування адекватних методів навчання.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Їх зміст має бути спрямований на розвиток фізичних якостей, повторення в домашніх умовах найпростіших рухових дій, засвоєних на уроках, із застосуванням прийомів самоконтролю. Перевірка виконання домашніх завдань здійснюється на уроках учителем фізичної культури систематично.
За результатами медичного огляду школярі тимчасоворозподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують обов'язкові уроки, але

 
 

Цікаве

Загрузка...