WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України на прикладі “Екоплант”: мережа агентств “Горящие путёвки” м. Київ - Дипломна робота

Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України на прикладі “Екоплант”: мережа агентств “Горящие путёвки” м. Київ - Дипломна робота

мережі.
В таблиці 2.12 наведена динаміка економічних показників турфірми "Екоплант ЛТД", проаналізувавши ці показники, можна побачити, що дохід фірми у порівнянні з попереднім роком значно збільшився і беручи до уваги збільшення обсягу реалізації, це цілком закономірно.
Зростання прибутку, в порівнянні з доходом (4 і 44,7тис.грн.), не таке значне (-0,7 і 0,8 тис грн.), це пояснюється значним збільшенням витрат: 4 тис.грн. проти 36,4 тис.грн.
Таблиця 2.12
Динаміка економічних показників діяльності турфірми
Стаття код рядка 2002 2004 Абсол. відхил. Темп росту Темп приросту Питома вага в 2002р % Питома вага в 2004р %
1 2 4 3
дохід (виручка від
реалізації продукції
(товарів робіт послуг) 010 4,0 44,7 40,7 1117,5 1017,5 100,0 100,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0,7 7,5 6,8 1071,4 971,4 17,5 16,8
чистий дохід (виручка)
від реалізації послуг
(010-020) 030 3,3 37,2 33,9 1127,3 1027,3 82,5 83,2
інші операційні доходи 040 0,0 0,0 - - - - -
разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 3,3 37,2 33,9 1127,3 1027,3 82,5 83,2
матеріальні затрати 090 0,0 0,1 0,1 - - 0,0 0,2
витрати на оплату праці 100 2,3 9,3 7,0 404,3 304,3 57,5 20,8
відрахування на соціальні заходи 110 0,8 3,5 2,7 437,5 337,5 20,0 7,8
амортизація 120 0,8 1,0 0,2 125,0 25,0 20,0 2,2
інші операційні витрати 130 0,1 22,2 22,1 22200 22100 2,5 49,7
Под.на прибуток 170 0,0 0,3 0,3 - - 0,0 0,7
Продовження таблиці 2.12
Разом витрати (090+100+110
+120+130+140+150
+- 080+160+170) 180 4 36,4 32,4 910,00 810,00 100,00 81,43
чистий прибуток
(збиток)
(070 - 180) 190 -0,7 0,8 1,5 - - - -
Якщо проаналізувати показники доходу, за відрахуванням непрямих податків та інших відрахувань з доходу, тобто чистого доходу, то маємо 3,3 тис грн. в 2002 році і 37,2 тис грн. в 2004 році (рік вступу до мережі), що підтверджує зроблені раніше висновки, тобто чистий прибуток значно зменшився в порівняні з чистим доходом, за рахунок збільшення витрат на оплату праці (2,3 і 7,2 тис.грн.), відрахувань на соціальні заходи (0,8 і 3,5 тис.грн.), амортизації (0,8 проти 1,0 тис.грн.), матеріальних затрат ( 0 проти 0,1 тис.грн.) та інших операційних витрат (0,1 тис.грн. в 2002 році, проти 22,2 тис.ргн. в 2004 році), котрі виникли в процесі діяльності ТОВ "Екоплант ЛТД".
Проведемо аналіз матеріальних ресурсів підприємства. В розпорядженні підприємства знаходиться незначна кількість матеріальних ресурсів, вартість яких, враховуючи амортизацію, складає 0,2 тис.грн. більшість основних фондів складає оргтехніка, що використовується для обробки інформації, обслуговування клієнта, та формування бронювання туру.
Використовуючи форму №1-м, (дод. П), та форму №2-м (дод. Р), підприємства, було проаналізовано ефективність використання основних фондів за 2002 і 2004роки, та сформовано у таблицю 2.13.
Аналізуючи дану таблицю можемо зробити наступні висновки, у 2002р. та 2004р. вартість основних фондів відповідно становила 1,2 тис.грн., та 0.2 тис.грн., в 2004р. вона зменшилась на 83,3 %. Показник рентабельності основних фондів навпаки, не без допомоги зменшення їхньої вартості, значно зріс, також це зниження вартості вплинуло на показники фондомісткості та фондовіддачі.
Таблиця 2.13
Динаміка показників ефективності використання основних фондів ТОВ "Екоплант ЛТД"
Назва показника 2002р. 2004р. Абсолютне відхилення Темп росту (%) Темп приросту (%)
Доходи від реалізації послуг (тис.грн.) 4,0 44,7 40,7 1117,5 1017,5
Прибуток (тис.грн.) -0,7 0,8 1,5 - -
Вартість основних фондів (тис.грн) 1,2 0,2 -1,0 16,7 -83,3
Фондовіддача 3,3 223,5 220,2 6705,0 6605,0
Фондомісткість 0,3 0,0045 -0,3 1,5 -98,5
Рентабельність основних фондів -0,6 4,0 4,6 - -
Інтегральний показник ефективності використання основних фондів - 29,9 - - -
В таблиці 2.13, були розраховані показники ефективності використання основних фондів агентством за наступними формулами:
(2.1)
Фв=Д/ОФ,
де: Фв-фондовіддача;
Д-дохід підприємства;
ОФ-середня вартість основних фондів.
(2.2)
Фм=ОФ/Д,
де: Фм-фондомісткість;
Д-дохід підприємства;
ОФ-середня вартість основних фондів.
(2.3)
Роф=(П/ОФ)*100%,
де: Р-рентабельність основних фондів;
П- чистий прибуток підприємства;
ОФ-середня вартість основних фондів.
(2.4)
Коф=?Фв*Роф,
де: Коф-інтегральний показник ефективності використання основних фондів;
Фв-фондовіддача;
Роф-рентабельність основних фондів.
Розраховуючи отримані показники ефективності використання основних фондів, можна зробити наступні висновки:
1) На 1грн. вартості основних фондів в 2002р. та 2004р. відповідно припадає 3,3 грн. і 223,5 грн. доходів. Показник фондовіддачі зріс в 67,7 разів на 220,2 грн. Але це зростання зумовлене не скільки збільшенням доходів,завдяки вступу до мережі, хоча воно теж, як зазначалося вище відіграє суттєву роль, а за рахунок зниження вартості основних фондів, внаслідок амортизації, яка становить 83,3% вартості, в результаті чого і маємо такі високі показники фондовіддачі.
2) На 1грн доходів підприємства припадає в 2002р.-0.3 грн., в 2004р.-0.0045 грн. вартості основних фондів. Показник фондомісткості зменшився в 66,7 рази, на 98,5%. Що зумовлено причинами названими у першому пункті, так як показник фондомісткості є оберненим до показника фондовіддачі.
3) В 2004 році, на відміну від 2002р., основні фонди стали рентабельними, тобто в 2004 році, на 1грн. вартості основних фондів припадає 4 грн. Прибутку, в той час як у 2002р. на 1грн. їхньої вартості підприємство мало 0,6 грн. збитків. Це зростання обумовлюється як збільшенням прибутку, тобто виходженням підприємства на прийнятний рівень рентабельності, так і зменшенням вартості основних фондів.
4) Що до інтегрального показника ефективності використання основних фондів, т в 2004р., на відміну від 2002р. Їх використання стало ефективним і становить 29,9.
В Таблиці 2.14 були розраховані показники ефективності використання оборотних активів за 2002-2004рр.
Таблиця 2.14
Показники, що характеризують ефективність використання оборотних активів ТОВ "Екоплант ЛТД"
Назва показника 2002р. 2004р. Абсолютне відхилення Темп росту (%) Темп приросту (%)
Середня вартість оборотних активів (тис.грн) 8,4 32,5 24,1 387 286,9
Фондовіддача (коефіц.оборотності) 0,476 1,375 0,899 289 188,8
Фондомісткість (коефіц. завантаження) 2,10 0,73 -1,37 35 -65,4
Середня вартість оборотних активів зросла у 2004р. на 24,1тис.грн., коефіцієнт оборотності оборотних коштів збільшився в 2,89 рази: на 1грн.вартості коштів припадає на 0,899 грн. більше доходів ніж у 2002р., коефіцієнт завантаження оборотних коштів зменшився на1,37 грн.
З використанням розрахованих показників в Таблиці 2,13, був проведений аналіз впливу рентабельності та середньої вартості основних фондів за формулою:
(2.5)
П=(РофхОФ)/100%,
де: П- чистий прибуток

 
 

Цікаве

Загрузка...