WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота

Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота

моральним вихованням і фізичним зни/кує успішність спортивної підготовки, не створює умов для гартування вольових яко
стей, порушує основний принцип радянської системи фізичного виховання - його всебічність, не сприяє формуванню духовно багатої, морально чистої і фізично досконалої нової людини.
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
Система тренування передбачає відповідну організацію та планування. Тренувальні заняття в спортивній секції колоктіїйу фізкультури провадяться три-чотири рази на тиждень тривалістю до двох годин. Будуються вони за загально прийнятою структурою і складаються з трьох частин: розминка, основна і заключна.
Залежно від завдання, періоду тренувань, а головне - від підготовленості спортсменів застосовують і інший варіант тренувальних занять - з чотирьох частин: вступна, підготовча, основна та перехідна.
Перініїії варіант (з 3-х частин) здебільшогозастосовується в заняттях з більш підготовленими спортсменами; другий (з 4-х частин) - в групових заняттях з мало підготовленими фізкультурниками, новачками, в групах здоров'я іт. п-
У тренувальному занятті з трьох частин час розподіляється так; розминка триває 20-30 хвилин, основна частина - 80-90, перехідна - 10.
Більш підготовленим спортсменам рекомендуються додаткові індивідуальні заняття (за завданням громадського тренера), які прова-
дяться самими спортсменами протягом 30-40 хвилин щодня. Такі заняття вирішують одне-два вузьких завдання (наприклад, розвиток сили, певних груп м'язів, збільшення рухливості в суглобах, вдосконалення окремих елементів техніки тощо). Провадити їх можна як ранкову гімнастику, а також і в інший час.
Докладніше зупинимось на змісті і завданнях тренувальних паняті, з чотирьох частин.
Вступна частина (тривалість 8-10 хвилин) має на меті організувати групу до занять, викликати бадьорий, життєрадісний настрій. Засобами виконання цих завдань є: шикування групи, рапорт старости інструктору, перевірка відпідунашія, пояснення завдань і змісту заняття; чергування ходьби і бігу, виконання вправ під час ходьби, перешикування для виконання фізичних вправ у підготовчій частині.
Дисциплінуюче значення мають стройові вправи.
У підготовчій частині (тривалість до ЗО хвилин) відповідними вправами вирішуються завдання попередньої підготовки всіх груп м'язів з метою розпитку еластичності, підвищення рухомості в суглобах, вдосконалення координації (погодженості) рухів та ознайомлення з елементами техніки.
Ця частина особливо важлива в тренувальному занятті з новачками та з малопідготовле-ними спортсменами.
Основна частина (тривалість 70 хвилин) вирішує завдання підвищення всебічної фізичної
та спеціальної підготовки, навчання й вдосконалення спортивної техніки і тактики, виховання вольових і фізичних якостей - сили, швидкості, витривалості тощо.
Зміст основної частини занять змінюється залежно від підготовленості спортсменів, їх віку, статі, періоду тренувань, спортивної спеціалізації та інших обставин. Але завжди, як рекомендує професор М. Г. 0:юлін, навчання і тренування поііиніїї мати таку пайр.іціопальні-піу послі доли іс'п,: вправи переважно для навчання техніки або тактики і вдосконалення в них; вправи, спрямовані переважно на розвиток швидкості; вправи, спрямовані переважно на розвиток витривалості.
До основної частини одного тренувального заняття включають вправи для розвитку одної-двох з названих якостей.
Перехідна частина (тривалість до 10 хвилин) - обов'язкова для тренувальних занять з будь-якими контингентами, бо завдяки ЇЙ вирі-шується дуже ваїклпве завдання, а саме: поступове зниження навантажень, приведення організму в стан, близький до норми.
Добираючи вправи для перехідної частини, треба мати на увазі, що рі.чкпн перехід від тренувальної роботи до спокою викликає зниження самопочуття і може призвести до порушень кровообігу. З огляду на це заключна частина провадиться в спокійному рівномірному темпі (ходьба, дихальні вправи тощо).
Розподіл часу по окремих частинах занять може змінюватись залежно від багатьох обста-
-вин (завдань, які повинні вирішуватись на даному занятті, підготовленості групи, періоду тренувань тощо).
У посібниках нашої бібліотечки з окремих
oвидів спорту наводяться приблизні плани занять для груп різної підготовленості та різних періодів тренування. Керуючись пітми. громад-ський інструктор, тренер, складаючи конспект занять, повинен врахувати всі конкретні обставини, які можуть сприяти їх успішному прове-
денвю-
Ефектитшість тренувального заняття в спортивній секції цілком і повністю залежить від педагогічного вміння, творчої активності гро-мадського інструктора, тренера. Щоб кожне заняття проходило цікаво, емоційно, вони повинні ретельно готуватись до його проведення, широко застосовувати елементи змагань при виконанні вправ, не залишати без уваги жодного вихованця.
ПЛАНУВАННЯ УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Наііїіаїклтівішою умовою ефективності тренувань та успіху в спорти іініїх змаганнях є систематична підготовка спортсмена протягом року. Здійснення цілорічних тренувань вима-ггае правильного планування. Рік поділяється на три періоди: підготовчий, змагальний та перехідний, які складають у сумі річнпії цикл тренувань. Таких циклів в одному році може бути й кілька. В таких видах спорту, як гімнастика, волейбол і деякі інші, тренуваль
ний рік має два цикли, а у важкій атлетиці, боротьбі, боксі - стільки циклів, скільки заплановано на рік основних змагань.
Періоди тренувань і тренувальний цикл у цілому органічно пов'язуються з календарем спортивних змагань.
Підготовчий період. Сучасні методи тренування в усіх, без винятку, видах спорту відводять цьому періодові вирішальну роль у підготовці спортсменів. У річному циклі тренувань підготовчий період повинен зайняти не менше 4-5 місяціп при 4-5 треігувіі.'и.пііх заняттях на тиждень для підготовлених спортсменів та З-4 - для початківців.
Тренування в підготовчому періоді забезпечує:
набуття та покращання загальної і спеціальної фізичної нідготов.іеііості;
дальший розвиток сили, швидкості та інших фізичних якостей, необхідних для вдосконалення в даному виді спорту;
дальше покращення моральних і вольових якостей;
оволодіння спортивною технікою і вдосконалення В НІЙ;
ознайомлення з елементами тактики;
підвищення рівня знань у галузі теорії фізичних вправ і виду спорту.
За підготовчий період тропувппт, спортсмени повинні набутії таку трениваністгі, яка дозволила б їм почати змагальний період добре підго-товленими. з високим рівнем спортивної техніки, фізичних і вольових якостей.
Останнім часом змагання плануються і провадяться протягом року, в тому числі і в

 
 

Цікаве

Загрузка...