WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів - Реферат

Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів - Реферат

вчитель зобов'язаний до-тримуватися ряду вимог, а саме.
o забезпечувати можливість оперативного внесення коректив у плани;
o спиратися на методичні принципи фізичного виховання;
o забезпечити цілеспрямованість і перспективність планів на певний цикл (серію уроків, чверть, рік), спираючись на попередні цикли І готуючись до наступних (таким чином виключаються випадкові заняття),
o забезпечити реальність планування. Цю вимогу треба мати на увазі, плануючи роботу в школах, де до приходу спеціаліста фізичне виховання учнів було занедбане; приймаючи учнів у середню школу з початкових і восьмирічних; поліпшуючи матеріально-технічну базу. У всіх названих випадках учитель повинен реально оцінити можливості дітей І спланувати той матеріал, який вони можуть осягнути, навіть якщо це призведе до відхилення від програми;
o бути конкретним (чітке визначення етапу навчання, його завдань і відповідних засобів; із великої кількості вправ для кожного випадку радимо обирати найдоцільніші, універсальні, або, навпаки, вправи вибіркової дії, здатні забезпечити максимальний педагогічний ефект).
Підготовка до планування
Безпосередньо перед тим, як взятися за складання планів, учитель повинен виконати підготовчу роботу, що полягає у зборі необхідної інформації. Ця Інформація, яка потім буде використана для визначення порядку проходження навчального матеріалу, засобів, форм роботи тощо, передбачає:
1. Визначення обсягу матеріалу, який належить засвоїти учням певного класу в навчальному році, його зв'язок з матеріалом суміжних класів Задля цього вчитель аналізує базову і регіональну навчальні програми І, пов'язуючи її з місцевими умовами, рівнем підготовки класу, власним до-свідом та інтересами учнів, формує навчальну програму школи. Скорочуючи або доповнюючи навчальний матеріал базової і регіональної програм, учитель пам'ятає, що це не повинно негативно позначитися на руховій підготовленості учнів, на опануванні життєво важливими уміннями І навичками Паралельно визначається матеріал для самостійної роботи, зміст допоміжних завдань.
2. Вивчення складу учнів, стану їхнього здоров'я, рівня знань, техніч-ної та фізичної підготовленості. Учитель повинен знати рівень загального розвитку І вихованості учнів, їхньої громадської активності, ставлення до навчання, світогляд, Інтереси І нахили, успішність з усіх предметів тощо Такі дані можна отримати, вивчаючи документи, складені попередником, або власні записи, картки медичних оглядів. Багатий матеріал дають бесіди з учнями, попереднє тестування та анкетування.
Лише на такій основі можна забезпечити індивідуальний підхід до кож-ного окремого учня і визначити його особисту програму розвитку на навчальний рік (півріччя, чверть), яка дозволить йому перетворити фізичні вади у власні здобутки.
3. Дослідження рівня роботи з фізичного виховання за попередні роки І стан матеріальної бази школи. Водночас визначаються шляхи її розвитку й удосконалення.
4. Ознайомлення із загальним планом роботи школи з метою визначення ставлення до фізичної культури керівництва й усього педколективу школи та його мобілізація на вирішення завдань фізичного виховання школярів.
5. Вивчення кліматичних умов населеного пункту та екологічної ситуації
6. Опрацювання календаря спортивно-масових заходів району, об-ласті. Ця Інформація необхідна вчителеві для визначення почерговості проходження навчального матеріалу.
7. З'ясування загальних і спортивних традицій школи, населеного пункту Йде пошук шляхів їх розширення й удосконалення, підвищення ефек-тивності всього навчального процесу.
8. Формування програм вивчення всіх рухових дій. Програма пере-дбачає відповіді на такі питання:
o яка мета ставиться на поточний і наступні роки, якщо вправа запла-нована навчальною програмою в декількох класах;
o які фізичні якості І знання потрібно мати учням, щоб успішно вивчи-. - ти рухову дію;
o скільки уроків треба витратити на її опановування і як їх варто роз-містити протягом навчального року;
o які конкретні завдання передбачається розв'язати на кожному із за-планованих уроків;
o які засоби необхідно використовувати на кожному уроці; - o які завдання для самостійної роботи доцільно давати учням для засвоєння запланованої вправи;
o як І коли контролювати хід засвоєння вправи;
o як використовувати певну вправу для самовдосконалення.
Для прикладу наведемо фрагмент програми вивчення перекиду назад щодо конкретних завдань, які треба вирішити на окремих уроках та засобів, які можна використати для цього на кожному з них.
Таблиця 4
№ п/п Завдання Засоби
1. Перевірити вміння учнів вико-нувавти перекати Із упору присівши перекат назад І перекат вперед в упор присівши
2. Розучити опору на руки для пе-рекиду назад Вправа ''штангіст" Із упору присівши перекат назад до упору долонями за головою і перекат вперед в упор присівши
3. Розучити опору на руки під час виконання перекиду назад Перекид назад із допомогою Те ж із гірки
4. Перевірити вміння працювати руками в перекиді назад Змагання команд на правильність виконання рухів руками
5. Домогтися прямолінійного ви-конання перекату вперед Перекид назад між гімнастичними палицями
б. Удосконалити групування в пе-рекиді назад Перекид назад у "вікно" (у "рамку")
7. Домогтися енергійного переходу від в.п. до перекату Перекид назад "вгору"
8. Удосконалення опору на руки Перекид назад на підвищення
9. Перевірити вміння виконувати перекид назад загалом Змагання команд. Краща з двох спроб
10. Удосконалення перекиду назад в мінливих умовах Декілька перекидів Перекиди на вузькій опорі Перекиди в естафеті
11. Поєднання перекиду назад з іншими діями Поворот кругом - перекид назад -' перекид вперед Поворот кругом - перекид вперед -
перекид назад
Контрольні запитання
1. Які функції педагогічного планування і контролю?
2. Як ви розумієте взаємозумовленість планування і контролю роботи з фізичного виховання у школі?
3. Яка послідовність основних операцій планування?
4. Які основні вимоги до планування роботи з фізичного виховання?
5. Назвіть основні фрагменти програм вивчення окремих рухових дій.
Завдання для самостійної роботи.
1. Проаналізуйте декілька планів роботи з фізичного виховання школярів.
2. На основі власних спостережень спробуйте встановити зв'язок між якістю планування і наслідками праці вчителів початкових класів.
3. Зберіть необхідну інформацію для планування роботи з фізичного виховання у закріпленому за вами класі.
4. Складіть програму вивчення однієї вправи (за вашим вибором).
Література
1 Борисенко А ФПедагогічний контроль за фізичним вихованням шес-тирічних першокласників // Фізичне виховання в школі - 1996 - №2 - С 3-7
2 Вільчковський Е С та Ін Науковометодичш вимоги до складання про-грам з фізичної культури // Фішчне виховання в школі - 1997 - №4 -С 2-4
3 Кадетова А В Какой бьіть авторской программе // Физическая культура в школе - 1994 - № 2 - С 48
4 Медведев В Ф Основи планирования уроков физической культурьі в школе (методические рекомендации) -Харьков, 1987 -46с
5 Цвек С Ф Плануванню - системність І наступність // Фізичне вихо вання в школі - 1996 -№ 1 -С 5-17

 
 

Цікаве

Загрузка...