WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Учитель фізичної культури — організатор розумного способу життя. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя - Реферат

Учитель фізичної культури — організатор розумного способу життя. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя - Реферат

формувати педагогічні завдання;
o орієнтуватись на учня як на активного співучасника навчально-ви-ховного процесу, що розвивається, має власні мотиви і цілі;
o передбачати і при потребі трансформувати педагогічні ситуації;
o гнучко міняти педагогічні завдання відповідно до змін педагогічної ситуації;
o з гідністю виходити із складних педагогічних ситуацій;
o передбачати близькі і далекі результати вирішення педагогічних завдань.
Друга група педагогічних умінь включає три підгрупи. Підгрупа "чого навчати" включає:
o уміння формувати навчальну програму, виділяти в ній ключові ідеї навчального предмета, оновлювати його зміст;
o здатність формувати в учнів спеціальні вміння і навички, здійснювати міжпредметні зв'язки. Підгрупа "кого навчати" передбачає вміння:
o вивчати індивідуальні можливості учнів;
o виявляти зону можливого розвитку учнів, умови їх переходу з одного рівня розвитку на другий, враховувати можливі труднощі учнів;
o плануючи й організовуючи навчально-виховний процес, виходити Із мотивації учнів;
o розширювати простір для самоорганізації учнів;
o працювати з учнями, що мають різні здібності, формувати для них
Індивідуальні програми. Підгрупа "як навчати" включає вміння:
o підбирати і застосовувати комплекси прийомів і форм навчання та виховання, враховувати при цьому затрати сил і часу учнів та вчителя;
o порівнювати й узагальнювати педагогічні ситуації та комбінувати їх;
o здійснювати індивідуальний підхід до учнів та організовувати їхню самостійну навчальну діяльність;
o варіативне вирішувати педагогічні завдання.
Третя група включає педагогічні вміння:
o використовувати набуті знання та передовий педагогічний досвід;
o хронометрувати і фіксувати процес І результати своєї праці;
o зіставляти труднощі учнів і якість своєї праці;
o бачити сильні і слабкі сторони своєї праці, оцінити свій стиль, ана-лізувати свій досвід, порівнювати його з досвідом інших учителів. Четверта група включає вміння вчителя створювати умови психологічної безпеки в спілкуванні І реалізації внутрішніх резервів учнів. П'ята група включає вміння:
o зрозуміти позицію учня, "читати" його внутрішній стан, проявити інтерес до його особи та орієнтуватись на його розвиток;
o володіти засобами невербального спілкування (міміка, жести тощо); ^ стати на позиції учня;
o створити обстановку довіри і терпимості;
o використовувати переважно організаційний вплив, а не дисциплінарний;
o користуватись демократичним стилем керівництва;
o подякувати учневі, а за необхідності попрохати вибачення у нього;
o однаково ставитись до всіх учнів,
o відмовитись від корпоративного стереотипу "вчитель завжди правий";
o з гумором поставитись до окремих моментів педагогічної ситуації, не зауважувати деяких негативних моментів, бути готовим посміхнутись, володіти тонами і півтонами, слухати і чути учнів, не перебивати їх мови і навчальних дій. Шоста група - це, перш за все, вміння:
o утримувати стійку позицію педагога, який розуміє значущість своєї професії, може долати труднощі заради ТІ соціальної цінності;
o реалізувати і розвивати свої педагогічні здібності;
o управляти своїм емоційним станом;
o здійснювати творчий пошук. Сьома група об'єднує вміння:
o створювати перспективу свого професійного розвитку, визначати особливості свого індивідуального стилю, використовувати все позитивне із своїх природних даних;
o удосконалювати свої сильні сторони й усувати слабкі, бути відкритим у пошуку нового, переходити з рівня майстерності на рівень творчості, новаторства. Восьма група передбачає вміння:
o виявляти знання, вміння і навички учнів на початку і в кінці навчаль-ного року та оцінювати їх;
o оцінювати навчальну діяльність учнів та їх здатність до самооцінки І самоконтролю;
o виявляти педагогічні відставання й усувати їх,
o стимулювати готовність учнів до самонавчання І безперервного
самовдосконалення. Дев'ята група - це уміння
o побачити особистість учня загалом у взаємозв'язку того, про Ідо він говорить, думає І які його вчинки;
o створювати умови для вдосконалення недорозвинених рис особи
окремих учнів.
Названі уміння піддаються свідомому вихованню І самовихованню. Залежно від їх співвідношення, рівня розвитку І конкретного поєднання формується Індивідуальний стиль діяльності вчителя.
Формування Індивідуального стилю значною мірою детерміноване особистими якостями людини, її здібностями. Є. Клімов вважав, що людям професійної схеми "Людина - Людина" (а саме до неї він відносить педаго-гічну професію) притаманні такі здібності:
o керувати, вчити, виховувати, здійснювати корисні дії з обслугову-вання різних потреб людей;
o слухати, вислуховувати, спостерігати і співчувати;
o мовна (комунікативна) культура;
o спостережливість до проявів почуттів, розуму І характеру людини, до її поведінки, моделювання ЇЇ внутрішнього світу;
o оптимістично підходити до людини з упевненістю, що вона завжди може бути кращою;
o глибока й оптимістична переконаність у правильності ідеї служіння народові;
o приймати рішення в нестандартних ситуаціях;
o високий рівень саморегуляції.
Водночас протипоказаннями для вибору професій цього типу автор"(їа'м же, с. 36-40) вважає:
o дефекти мови, невиразну мову;
o замкнутість;
o виражені фізичні вади;
o надмірна млявість, повільність;
o байдужість до людини.
Про роль особистих якостей у діяльності вчителя фізичної культури гімназії № 32 м. Києва заслуженого вчителя України І. Козєтова, читай у журналі "Фізичне виховання в школі" №3, 1999 року - "Здорові люди - сильна держава".
2.3. Педагогічна майстерність та педагогічна техніка вчителя
Педагогічні вміння, сформовані на основі особистих здібностей для ви-конання педагогічних функцій, лежать в основі педагогічної майстерності.
Педагогічна майстерність визначається як мистецтво навчання І вихо-вання, що постійно вдосконалюється. Вона передбачає наявність педагогічних здібностей, загальну культуру, компетентність, широку освіченість, психологічну грамотність та методичну підготовку; здатність зрозуміло викладати учням навчальний матеріал, робити його доступним для дітей, викликати інтерес до предмета, активізувати учнів. Учитель повинен уміти (ча потреби) належним чином реконструювати, адаптувати навчальний матеріал, трудне робити легким, складне - простим, незрозуміле - зрозумілим.
Сьогоднішнє розуміння професійної майстерності включає здатність не тільки доносити знання, популярно і зрозуміло викладати матеріал, але й організовувати самостійну роботу учнів, розумно І тонко "диригувати" пізнавальною активністю учнів, спрямовувати її в потрібному напрямі.
Усі названі компоненти майстерності проявляються не окремо (то як знання, тояк уміння і т. Ін.), а інтегрально, у діях І вчинках, в умінні вирішувати поставлені педагогічні завдання, у здатності організувати навчально-виховний процес.
Завдяки педагогічній

 
 

Цікаве

Загрузка...