WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Учитель фізичної культури — організатор розумного способу життя. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя - Реферат

Учитель фізичної культури — організатор розумного способу життя. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя - Реферат


Реферат на тему:
Учитель фізичної культури - організатор розумного способу життя. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя
Педагогічні функції вчителя
Для того, щоб учитель фізичної культури став майстром у розв'язанні педагогічних завдань, йому необхідно цілеспрямовано розвивати свої загально педагогічні й спеціальні (з урахуванням специфіки своєї професії") здібності, включаючи і рухові.
Відзначимо, що праця вчителя фізичної культури, незважаючи на велику питому вагу тут рухового компонента, є розумовою. Результати його професійної діяльності залежать, як і у вчителів Інших предметів, головним чином, від широти й гнучкості розуму. Для того, щоб стати професіоналом, учитель фізичної культури повинен багато знати. Зокрема, він має оволодіти теорією навчання і виховання, знаннями предметів медико-бІологічного циклу, теорією і методикою фізичного виховання, методикою застосування ТЗН, комп'ютерних технологій.
Педагогічна діяльність учителя, як відомо, реалізується сукупністю різ-номанітних дій в певних педагогічних ситуаціях, які підпорядковані навчально-виховним цілям і спрямовані на вирішення конкретних педагогі-чних завдань. Упорядкована сукупність таких дій визначає виконання певної педагогічної функції вчителя.
Усі педагогічні функції поділяють на дві групи. До першої входять орієнтацїйна, розвиваюча, мобілізуюча (та що стимулює розвиток) І інформаційна функції, основою яких є дидактичні, академічні, авторитарні, комунікативні здібності людини. У процесі професійно-педагогічної підготовки вчителя треба діагностувати рівень розвитку цих здібностей і цілеспрямовано формувати ті з них, прояв яких виявився недостатнім.
Узагальнення матеріалів багатьох досліджень другої групи (організа-ційно-структурних) функцій дозволяє визначити, що до неї входять такі педагогічні функції: конструктивна, організаторська, комунікативна І гнос-тична (дослідницька).
Конструктивна функція вчителя забезпечує:
o визначення мети і завдань навчально-виховного процесу;
o відбір навчального матеріалу, який слід засвоїти учням, його систематизацію;
o проектування діяльності учнів із засвоєння навчального матеріалу;
o проектування власної майбутньої діяльності і поведінки у взаємодії з учнями;
o підбір адекватних засобів, методів і методичних прийомів, способів організації і форм навчальної, тренувальної І виховної роботи;
o виявлення розбіжностей між запланованим і досягнутим. Організаторська функція реалізується через:
o забезпечення різноманітних видів навчальної діяльності учнів;
o організацію учнівського колективу, його згуртування і наділення на вирішення навчальних завдань;
o організацію позакласної і позашкільної роботи з фізичного виховання учнів;
o матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу;
o організацію власної діяльності і поведінки під час безпосередньої взаємодії з учнями на уроках і позаурочних заняттях (розподіл робочого часу, інструктування, контроль, дозування навантаження тощо).
Оволодіваючи організаторськими вміннями, майбутні педагоги у про-цесі практики поступово досягають таких рівнів:
o репродуктивного, за якого особа діє за Інструкцією або наслідує організаторські дії вчителя чи інших осіб;
o адаптивного, за якого студент пробує застосувати досвід організа-торських дій у нових, але типових ситуаціях;
o* моделюючого, за якого студент за завданням педагогів планує і реалізує організаторські дії, які забезпечують виконання певних колективних завдань учнів, або завдань окремих дітей;
o творчого, за якого студент проявляє достатню самостійність та іні-ціативу, організуючи педагогічно доцільну діяльність учнів; уміє ставити мету і завдання, забезпечити їх виконання, оцінити результати діяльності.
Зрозуміло, що не кожен студент може оволодіти організаторськими здібностями на творчому рівні. Проте найактивніші оволодівають ними, що Дозволяє стверджувати: майбутній учитель за роки навчання може і повинен нагромадити досвід організаторської роботи, повинен уміти організовувати фізкультурно-спортивне життя учнівського колективу.
Комунікативна функція передбачає:
o встановлення ділових і неформальних особистих стосунків з окре-мими учнями і групами учнів;
o ділове спілкування з іншими вчителями та адміністрацією школи;
o контакти з державними і громадськими фізкультурне-спортивними організаціями;
o налагодження взаємодії з батьками учнів;
o уміння знаходити меценатів (спонсорів).
Культура педагогічного спілкування починається з самовизначення по-зиції вчителя щодо своєї професійної учительської ролі. Це самовизначення розкриває ставлення вчителя до учнів і їх батьків, колег, керівництва школи, до суспільства, чиє замовлення він виконує.
Перш за все, вчитель визначає для себе: хто для нього учні? Джерело неприємностей І труднощів, чи це ті, хто, завдяки його зусиллям, будуть прагнути стати кращими, хто в найближчому майбутньому візьме на себе відповідальність за долю суспільства та й усієї планети.
Іншим вагомим показником здатності вчителя до неформального спілкування є його вміння подумки ставити себе на місце учня, його очима і вухами бачити і слухати себе, розуміти мотиви своїх вчинків, а отже, краще розуміти думки, емоції та мотиви поведінки учня.
Гностична функція передбачає вивчення:
o змісту і способів впливу на учнів на основі розуміння їх внутрішнього стану;
o вікових і індивідуальних особливостей учнів;
o особливостей процесу і результатів власної діяльності, її вад і переваг.
Гностична функція вчителя є провідною, оскільки пізнавальна діяльність у процесі навчання є основним видом діяльності, без якого неможливі (або стають неповноцінними) всі інші її види.
Гностична функція реалізується ефективно, якщо її результатом є пра-вильна самооцінка, самоконтроль, самосвідомість, самопроектування, самоуправління тих, хто навчає і навчається.
Без реалізації гностичної функції педагогічна діяльність учителя неефективна і формальна. Без неї неможлива педагогічна творчість.
Реалізація вчителем професійних функцій визначає значного мірою ту атмосферу, в якій працюють учні. Хороший учитель опирається, перш за все, на глибокі знання змісту навчального матеріалу, на володіння методами ви-кладання і на вміння розвивати у своїх учнів суспільно значущі мотиви для поглибленого засвоєння навчального матеріалу. Додамо, що характер атмо-сфери, в якій проходить навчання, дуже важливий для формування особистості учня. У процесі фізичного виховання вчитель допомагає учням краще пізнати самих себе, реалізувати свої сили і здібності.
Педагогічні вміння
Для реалізації педагогічних функцій учитель повинен володіти педагогічними вміннями.
Педагогічні вміння представляють собою сукупність різноманітних дій учителя. Вони виявляють індивідуальні особливості вчителя і свідчать про його предметно-професійну компетенцію.
Всю різноманітність педагогічнихумінь можна об'єднати в дев'ять груп: До першої групи відносяться вміння:
o

 
 

Цікаве

Загрузка...