WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів Документи планування - Реферат

Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів Документи планування - Реферат

навіть найпередові-ший досвід. Звідси випливає завдання - бути належно підготовленим, щоби самостійно осмислити досвід і творчо сприйняти його на рівні ідеї.
Творчість - це не окрема сторона педагогічної праці, анайсуттєвіша і най-необхідніша її характеристика. Творчість - це здатність бачити, ставити і оригінально вирішувати педагогічні проблеми, швидко орієнтуватись у не-передбачених педагогічних ситуаціях. Творчий процес педагога необхідно
розглядати як діяльність, спрямовану на вирішення навчально-виховних завдань у мінливих умовах, під час якої педагог втілює у спілкуванні з дітьми оптимальні, органічні для педагогічної індивідуальності рішення. Отже, творчість - це не те, що ми робимо, а те, як ми це робимо.
Робочий план
Заплановане в річному плані уточнюється і конкретизується в етапних планах на семестри. Етапний план є фрагментом річного плану. Він склада-ється безпосередньо перед початком чергового семестру з урахуванням досягнутого у попередньому. У практиці цей документ часто називають календарним або поурочним планом. У системі планування він виконує функцію методичного забезпечення.
Об'єктом поурочного планування є не тільки основні вправи, передба-чені програмою і графіком, а й відповідні підготовчі, підвідні та контрольні вправи і допоміжні завдання. Значна увага при цьому надається так званим наскрізним вправам, які використовуються в усіх класах. До таких вправ, наприклад, належать стрибки зі скакалкою, які розвивають загальну і спеці-альну витривалість, координацію рухів, стрибучість. Вони зміцнюють колінні суглоби та стопи, м'язи ніг і тазу І, що особливо важливо, м'язи тулуба, формуючи "м'язовий корсет", а тому є цінними для учнів будь-якого віку.
У робочому плані вчитель спочатку визначає завдання і засоби основної частини кожного заняття, використовуючи при цьому раніше складені програми навчання. Після визначення змісту основної частини обирають засоби підготовчої. Тут записують характер загальнорозвиваючих вправ (наприклад, вправи з гімнастичними палицями, в парах, без предметів тощо) і конкретно вказують, які спеціальні вправи будуть запропоновані учням.
Плануючи заключну частину, завжди передбачайте зв'язок проведеного Уроку з наступним. Це досягається шляхом націлення учнів на самостійну роботу, спрямовану на закріплення вивченого І підготовку до засвоєння матеріалу на майбутніх уроках. Сюди включають вправи на розслаблення і вправи на гнучкість. Робочий план відносять до поточного планування.
Конспект уроку
Конспек'І уроку - це найконкретніший план роботи вчителя. Він нале-жать до оперативного планування і завершує систему планування уроків та виконує в ній організаційну функцію. Конспект- це результат безпосе-редньої підготовки вчителя до уроку. Він розробляється на основі робочого плану для паралельних класів, але зазначаються особливості роботи в кож-ному з них.
Конспект містить конкретні завдання, які повинен розв'язати вчитель на уроці. ГТри цьому враховується рівень підготовленості всіх груп учнів (для забезпечення оптимальних педагогічних дій). Завдання переважно записують під заголовком конспекту. Далі конкретизують зміст навчання з урахуванням досягнень учнів і прогалин у процесі навчання. У конспект послідовно запи-сують вправи, що підлягають вивченню на уроці, теоретичні відомості та домашні завдання.Підкреслюються можливі міжпредметні зв'язки, за потреби - обґрунтовується доцільність цих вправ на уроці.
Далі в конспект записують дані про дозування (кількість повторень, час виконання, довжину дистанції, вагу вантажів тощо). Дозування визначається окремо для хлопців і дівчат (за обсягом та інтенсивністю).
У графу "Методичні вказівки" записують:
o методи і прийоми роботи;
o шляхи взаємодії педагога й учня;
o виховний і оздоровчий впливи;
o додаткові завдання;
o способи підготовки до уроку активу;
o форми і методи контролю;
o вказівки щодо самостійної роботи тощо.
Особливе місце посідає в конспекті остання графа "Організаційні вка-зівки". Тут фіксуються:
o способи управління класом і його групами;
o розміщення учнів і місце вчителя під час всіх фрагментів уроку;
o способи підготовки, роздачі та прибирання інвентаря і приладів, місць їхнього розміщення;
o особливості організації ігор;
o види робіт, які необхідно виконати до початку уроку;
o шляхи забезпечення техніки безпеки.
У кінці конспекту вказують на необхідну матеріально-технічну базу: прилади, обладнання, основний і допоміжний Інвентар, наочні посібники, технічні засоби навчання тощо.
Конспект можна виконувати у вигляді рисунків і схем.
Проте конспект уроку не є обов'язковим документом для досвідчених учителів. Його написання є не метою, а засобом її досягнення.
Наводимо приблизний план-конспект уроку з фізичної культури для учнів 6-х класів.
Планування позаурочної роботи
Робота з фізичного виховання школярів виконується всім педагогічним колективом із залученням медперсоналу, громадських організацій і батьків. Загальне керівництво здійснюється адміністрацією, а практичне - учителем фізичної культури. У цій ситуації успіху можна досягти лише за умови чіткого і конкретного планування.
Позаурочну роботу регламентують такі документи1
- загальношкільний річний план позаурочної роботи з фізичного ви-ховання школярів або відповідний розділ у шкільному плані;
- календар спортивно-масових заходів;
- розклад занять секцій.
Загально-шкільний річний план позаурочної роботи передбачає на-прями діяльності колективу і може містити такі розділи:
- аналіз роботи за минулий рік і основні завдання на наступний;
- організаційна робота,
- навчальна робота;
- організація оздоровчих заходів у режимі навчального дня;
- спортивно-масова робота;
- робота за місцем проживання;
- просвітницька діяльність,
- медичний контроль;
- господарська робота.
Календар спортивно-масових заходів складається відповідно до ка-лендаря районних змагань. У календарі передбачаються всі шкільні змагання (у хронологічному порядку). Розклад занять складається на рік. У клітинках проти кожної секції і дня занять проставляють час їх початку і закінчення.
Література
1 Борисенко А Ф Педагогічний контроль за фізичним вихованням шес-тирічних першокласників // Фізичне виховання в школі - 1996 - №2 - С 3-7
2 Вільчковський Е С та Ін Науковометодичш вимоги до складання про-грам з фізичної культури // Фішчне виховання в школі - 1997 - №4 -С 2-4
3 Кадетова А В Какой бьіть авторской программе // Физическая культура в школе - 1994 - № 2 - С 48
4 Медведев В Ф Основи планирования уроков физической культурьі в школе (методические рекомендации) -Харьков, 1987 -46с
5 Цвек С Ф Плануванню - системність І наступність // Фізичне вихо вання в школі - 1996 -№ 1 -С 5-17

 
 

Цікаве

Загрузка...