WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методика планування нового туристичного бізнесу - Курсова робота

Методика планування нового туристичного бізнесу - Курсова робота

медичну допомогу, займатися комерційною діяльністю;
o здавати об'єкти і земельні ділянки в оренду, виконувати різні операції (валютні, бартерні та ін.);
o об'єднуватися з іншими організаціями, здійснювати спільну діяльність з іншими підприємствами;
o здійснювати диверсифікаційну діяльність.
Вищим органом управління є збори акціонерів, що представляють організації - члени компанії.
Збори акціонерів:
- призначають і звільняють директора, головного лікаря санаторію, його заступника;
- приймають Статут, при необхідності, вносять у нього доповнення і зміни;
- затверджують рішення Ради про прийом і вихід із Товариства;
- визначають кількісний склад Ради, Ревізійної комісії;
- обирають відкритим чи таємним голосуванням членів і голову Ради, його заступника, членів Ревізійної комісії терміном на п'ять років;
- заслуховують і затверджують звіт про роботу Ради і ревізійної комісії.
Збори акціонерів відбуваються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються за вимогою не менше однієї третини акціонерів від загальної кількості чи за пропозицією Ревізійної комісії. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин акціонерів від загальної кількості. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів.
Рада санаторію:
- затверджує плани, кошториси, положення про оплату праці і преміювання, вартість путівок, річний звіт, порядок утворення і витрати фондів, розподіл прибутку, списання і придбання основних засобів, матеріальних ресурсів, оформлення кредитів і застави;
- розглядає акти ревізій і приймає рішення по виконанню їхніх розпоряджень;
- приймає рішення про преміювання і встановлення пер-сональних окладів директору (головному лікарю), головному бухгалтеру, заступнику директора.
Засідання Ради проводяться не рідше одного разу в квартал, а позачергове - за вимогою не менше однієї третини членів чи Ради ревізійної комісії. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів.
Директор (головний лікар) санаторію:
o здійснює повсякденне оперативне керівництво діяльністю санаторію, забезпечує виконання прийнятих зборами і Радою рішень;
o представляє санаторій у державних і громадських установах і організаціях;
o відкриває і закриває в установах банків рахунки, здійснює фінансові операції, підписує разом із головним бухгалтером звіти про діяльність санаторію, грошово-розподільні документи;
o приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до чинного законодавства, а головних фахівців - із наступним затвердженням на Раді санаторію;
o укладає договори на виконання робіт і надання послуг;
o укладає договір із профспілковим комітетом і забезпечує своєчасне виконання зобов'язань;
o разом із профспілковим комітетом розподіляє житлову площу.
Для оперативного вирішення питань фінансово-господарської діяльності в окремих випадках директор (головний лікар) санаторію приймає рішення по зміні найменувань посад і зміні окладів у межах установлених лімітів.
Директор (головний лікар) санаторію підзвітний Раді. Він разом із працівниками санаторію подає встановлену звітність відповідним органам.
Для здійснення контролю за дотриманням Статуту, схоронністю майна, законністю укладання і провадження фінансових операцій, правильністю витрачання коштів і матеріальних ресурсів, вірогідності обліку і звітності зборами акціонерів обирається ревізійна комісія терміном на п'ять років. У свою чергу, ревізійна комісія підзвітна зборам акціонерів.
Рішення про реорганізацію чи припинення діяльності санаторію приймається зборами акціонерів після розгляду цього питання на Раді санаторію.
Санаторій розробляє графіки заїздів і надає договори для реалізації путівок, у першу чергу, господарствам-засновникам відповідно до їх заявок; 10% путівок дирекція санаторію може залишити для вільної реалізації.
Порядок визначення розмірів внесків установлюється рішенням зборів акціонерів. Внески можуть вноситися як коштами, так і матеріальними цінностями шляхом передачі їх санаторію з зарахуванням на його баланс (виробничих будинків, устаткування, транспортних засобів по балансовій чи ринковій вартості з урахуванням зносу). Прибуток, отриманий санаторієм, за рішенням Ради може бути цілком чи частково спрямований на його розвиток. Для вирішення своїх задач санаторій може створювати цільові фонди, фонди санаторію для реконструкції і розвитку, будівництва житла й інших побутових об'єктів, для виплат матеріальної винагороди працівникам тощо. Розподіл коштів цих фондів, визначення розмірів премій та інших виплат, затвердження кошторисів витрат засобів розробляється Радою санаторію разом із профспілковим комітетом.
Невикористовувані будинки, спорудження, інвентар, транспортні засоби й інше майно за рішенням Ради може здаватися чи в оренду, чи продаватися у встановленому порядку. Санаторій здійснює роботу з організації лікування, відпочинку працівників, засновників, членів їхніх родин на принципах повного фінансування, інших верств населення, що проживають в Україні, країнах СНД, інших країнах.
Санаторій здійснює реконструкцію, капітальний ремонт основних засобів згідно з затвердженим Радою санаторію планом,проектно-кошторисною документацією, робить поточний ремонт основних фондів, виконує роботи з благоустрою території.
Розділ 3. Обгрунтування ринкової стратегії нового санаторно-курортного комплексу
Обгрунтування базової стратегії конкуренції нового санаторно-курортного закладу
Будь-який бізнес, що навіть володіє хорошими ідеями по вдосконаленню продукції, рано чи пізно зіткнеться з проблемою конкуренції. Тому в даному розділі необхідно зібрати наступну інформацію про своїх конкурентів: чи є область діяльності фірми новою і швидко змінною або такою, що давно існує, яка конкурентоспроможність товару (послуги) на ринку, чи багато уваги конкуренти приділяють рекламі своїх товарів, який рівень цін на товари (послуги) конкурентів, який імідж фірм - конкурентів, якої ринкової стратегії дотримуються конкуренти в даний момент часу, яких дій можна чекати від них надалі.
Для відкриття санаторно-курортного закладу "" потрібна відповідна програма маркетингових досліджень, що виявляє ключові моменти та фактори, що справляють вплив на розвиток діяльності підприємства.
Цільовий ринок споживачів санаторію можна охарактеризувати таким чином:
" за віком: від 45 років та старші;
" за рівнем доходів: від 1200 грн. на місяць і вище;
" за потребами: послуги лікування, відпочинку, громадського харчування, проживання та ін.
Взагалі щодо основних факторів, що регламентують роботу санаторно-курортного закладу, належить його місце розташування. Район Пуща-Водиця вважається досить високим за рівнем конкуренції.
На даній території розташовано багато санаторіїв. До переваг можна віднести розташування даного санаторно-курортного комплексу. Він знаходиться в тихій та мальовничій місцевості, що покрита хвойним густим лісом біля міста Києва у 23 км. Біля території курорту

 
 

Цікаве

Загрузка...