WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентноздатності - Реферат

Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентноздатності - Реферат

на створення конкурентноспроможних на світовому ринку національних туристичних послуг на основі ефективного використання природної, історичної, соціальної і культурної спадщини та економічного потенціалу країни.
2. Основними напрямами державної політики в галузі туризму є:
" залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, організація оздоровлення населення та забезпечення прав громадян на відпочинок;
" забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, створення ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму;
" створення та вдосконалення нормативно-правової бази в галузі туризму відповідно до чинного законодавства України, міжнародних норм і правил; захист прав та інтересів держави в галузі туризму;
" створення сприятливого для розвитку туризму податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів контролю; створення економічних умов, які стимулюють розвиток туризму в Україні;
" запровадження пільгових умов для організації туристичної та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків, молоді, інвалідів та малозабезпечених верств населення;
" заохочення національних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії;
" встановлення порядку стандартизації, сертифікації та ліцензування в галузі туризму;
" впровадження системи статистичної звітності суб'єктів туристичної діяльності;
" визначення порядку управління державною власністю в галузі туризму;
" створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг для суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності,
" сприяння розвитку конкуренції, забезпечення дотримання у цій галузі антимонопольного законодавства;
" забезпечення безпеки туристів, захист їх прав, інтересів та майна;
" підтримка розвитку туризму в реґіонах, визначення статусу окремих туристичних центрів, створення умов для пріоритетного розвитку туристичної індустрії;
" організація та розвиток системи наукового забезпечення галузі туризму, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів;
" розвиток співробітництва з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, участь у міжнародних програмах розвитку туризму, розробка та укладання міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів у галузі туризму та визначення механізму їх реалізації.
3. Державне регулювання в туристичній галузі здійснюється шляхом:
" прийняття нормативно-правових актів щодо процедур здійснення туристичної діяльності;
" ліцензування туристичної діяльності, сертифікації послуг та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства в цій сфері;
" виділення бюджетних субсидій на розробку і реалізацію державних програм та фінансування заходів з пропагування туристичних можливостей України;
" сприяння просуванню національних туристичних послуг через участь вітчизняних суб'єктів туристичної діяльності в міжнародних заходах.
Стаття 5. Органи державної виконавчої влади в галузі туризму
1. Реалізація державної політики туризму покладається на Центральний орган виконавчої влади в галузі туризму, повноваження якого визначаються відповідно до законодавства.
Центральний орган виконавчої влади в галузі туризму:
" несе відповідальність за подальший розвиток туризму в Україні; бере участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань туризму. В межах своїх повноважень
" розробляє і затверджує нормативні акти, узагальнює практику застосування законодавства та вносить пропозиції щодо його вдосконалення; визначає перспективи та напрями розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, його матеріально-технічної та соціальної бази, забезпечує їх виконання;
" координує діяльність міністерств і відомств, підприємств та організацій незалежно від форм власності у питаннях, пов'язаних з наданням туристичних послуг в Україні та організацією туристичних подорожей ( поїздок) за кордон; координує роботу місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму;
" організує інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань туристичної діяльності; сприяє розвитку конкуренції на ринку туристичних послуг, створює рівні можливості на ньому для всіх суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності;
" здійснює ліцензування діяльності суб'єктів господарювання, що надають туристичні послуги; контролює виконання умов та правил обслуговування туристів, достовірність та повноту інформації, що надається суб'єктом туристичної діяльності;
" бере участь у розробці державних стандартів в туристичній галузі та здійснює технічне регулювання сертифікації туристичних послуг;
" сприяє здійсненню підготовки,перепідготовки та підвищенню кваліфікації туристичних кадрів та проведенню науково-дослідних робіт у галузі туризму;
" бере участь у зовнішньоекономічній діяльності в галузі туризму, представляє інтереси України з питань туризму в інших країнах та міжнародних організаціях, укладає відповідно до чинного законодавства міжнародні угоди, відкриває туристичні представництва за кордоном.
Рішення центрального органу виконавчої влади в галузі туризму, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності, туристів.
2. Місцевими органами виконавчої влади в галузі туризму є відповідні структурні підрозділи центрального органу виконавчої влади в галузі туризму або у складі органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які підпорядковані цим органам влади та центральному органу виконавчої влади в галузі туризму. В разі необхідності в місцях приоритетного розвитку туризму зазначені органи можуть створювати представництва (бюро). Повноваження місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму визначаються положенням про них, які затверджуються спільно місцевими органами виконавчої влади та центральним органом виконавчої влади в галузі туризму.
Місцеві органи виконавчої влади:
" розробляють і реалізують реґіональні програми розвитку туризму;
" проводять моніторинг розвитку туризму на відповідній території;
" проводять рекламно-інформаційну діяльність щодо пропонування туристичних можливостей відповідної території; відповідно до діючого законодавства здійснюють ліцензування (видачу дозволів) діяльності суб'єктів господарювання та
" контролюють в межах своєї компетенції дотримання законодавства в галузі туризму;
" надають методичну та консультаційну допомогу суб'єктам туристичної діяльності ;
" виконують інші функції, пов'язані з розвитком туризму на відповідної території.
3. Центральний орган виконавчої влади в галузі туризму може делегувати виконання в установленому законодавством порядку частину своїх функцій відокремленим структурним підрозділам в галузі туризму місцевих органів виконавчої влади.
Пункт відправки. Державна туристична адміністрація України
-- Україна першою з країн СНД 1995 року ухвалила Закон "Про туризм". Чим викликана поява його нової редакції сьогодні?
- Чинний Закон

 
 

Цікаве

Загрузка...