WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності - Реферат

Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності - Реферат

інтонацію голосу, викорис-товувати самопідрахунок, самоприклади, самопроговорювання;
o доступність пояснення техніки;
o об'єктивність усних оцінок, їхню своєчасність і форму виголошення, участь в оцінюванні учнів. Під час використання методів демонстрації оцінюється:
o своєчасність прямої демонстрації, її доцільність і достатність по-вторень,шляхи попередження сліпого копіювання;
o підготовка учнів до демонстрації, місця спостережень та їх зміни;
o використання слухового, зорового і м'язового сприйняття для ство-рення повної уяви про вправу;
o вплив різних способів демонстрації на успіхи у навчанні;
o використання звукової і світлової сигналізації га музичного супро-воду для регулювання процесу засвоєння темпу, ритму, стимулювання емоційного стану, вміння обирати музичні твори, керувати виконанням вправ під музику.
Оскільки у процесі проведення занять методи слова і демонстрації використовуються разом, оцінюють ефективність їх поєднання. Під час використання методів вправи оцінюють:
o їхню доцільність із позицій величини навантаження, впливу на ефективність вирішення освітніх, оздоровчих і виховних завдань, поєднання з методами слова і демонстрації;
o відповідність обраних методів до етапу навчання, фізичного і пси-хічного стану учнів;
o доцільність обраного варіанту навчання (загалом чи частинами);
o уміння вчителя своєчасно виявити і виправити помилки;
o ефективність підібраних підвідних і підготовчих вправ;
o ефективність використання ігрового і змагального методів, стиму-лювання творчої активності та свідомості учнів;
o уміння сформувати команди, розподілити ігрові ролі, доступно викласти зміст ігор і правила їх проведення;
o здатність учителя застосувати ігровий і змагальний методи для
виховання учнів.
V. Аналіз стилю діяльності педагога передбачає відповідь на два питання. Перше питання: наскільки зміст і структура уроку відповідають принципу розвиваючого навчання, а саме:
o уміння вчителя ставити завдання, які стимулюють інтерес учнів до уроку;
o відповідність фізичного, психічного і інтелектуального навантаження можливостям учнів;
o співвідношення репродуктивної і творчої навчальної діяльності учнів;
o співвідношення засвоєння навчального матеріалу на уроках і в само-стійних позаурочних заняттях; інструктивна спрямованість уроку;
o співвідношення контролю, аналізу й оцінки діяльності учнів з боку вчителя і взаємної критичної оцінки, самоконтролю, самоаналізу і самооцінки учнів;
o співвідношення спонукання учнів до діяльності шляхом коментарів, що викликають позитивні відчуття у зв'язку з виконанням роботи, установок, що стимулюють інтерес до занять, і шляхом примусу (різкі зауваження, нотації, нагадування про оцінку тощо);
o досягнення педагога в розвитку допитливості, спостережливості, мисленневої активності, ініціативи, самостійності та почуття відповідальності за свої дії, навичок самоконтролю і самооцінки. Друге питання: які особливості самоорганізації вчителя, тобто:
o підготовленість учителя до уроку (володіння змістом і структурними компонентами уроку);
o робоче самопочуття вчителя на початку уроку й у процесі його про-ведення (зібраність, наполегливість у вирішенні завдань, оптимістичність, педагогічна винахідливість тощо);
o педагогічний такт учителя, його мовна і рухова підготовка, вміння справляти приємне враження;
o психологічний клімат у класі, збереження вчителем керівної ролі на уроці;
o уміння контролювати й оцінювати роботу помічників.
VI. Аналіз організації пізнавальної діяльності учнів та їхньої поведінки на уроці передбачає відповідь на питання: наскільки на уроці були забезпечені умови для продуктивної роботи учнів і їх активність, а саме:
o розуміння учнями поставлених завдань;
o як учитель досягав осмислення учнями навчального матеріалу;
o які установки використовувались і в якій формі (переконання, навіювання);
o як досягалися стійкість і зосередженість уваги учнів, їхня підготов-леність до уроку;
o як актуалізувався попередній досвід учнів у процесі вивчення нового матеріалу;
o за допомогою яких прийомів і форм роботи досягає вчитель актив-ності учнів, їхньої самостійності;
o якого рівня розуміння навчального матеріалу досягає вчитель від учнів;
o рівень особистої відповідальності учнів за якість та ефективність навчальної роботи;
o прагнення учнів до вирішення проблемних ситуацій, оволодіння знаннями, вміннями, навичками здійснювати самоконтроль, самооцінки, взаємооцінки;
o прагнення учнів зрозуміти значення засвоєного і використати його у власній руховій діяльності;
o інтерес учнів до власного розвитку, успіхів та рівень їхньої відпові-дальності за власний фізичний стан;
o емоційний стан учнів.
VII. Результати уроку:
o реалізація плану уроку, його завдань, рівень засвоєння навчального матеріалу;
o виховне й оздоровче значення уроку;
o обгрунтованість і ефективність змін, внесених у запланований зміст і організацію уроку;
o емоційне тло уроку. VIII. Висновки і пропозиції:
o оцінка якості уроку загалом;
o що було нового, оригінального на уроці;
o вади змісту, організації та методики проведення уроку;
o шляхи усунення хиб і помилок учителя.
Схема педагогічного аналізу уроку фізичної культури за його частинами
Педагогічний аналіз
уроку фізичної культури в ____ класі, школи _____ Учитель _____________________________ Дата проведення _____ Місце проведення ______ Кількість учнів за списком _____ займались ______
1. Підготовча частина
o Правильність постановки завдань уроку, їхня конкретність, від-повідність підготовленості учнів і умовам проведення занять, зв'язок із завданнями попередніх уроків.
o Спосіб і ефективність донесення завдань уроку до свідомості учнів, їхня психологічна підготовка до його проведення.
o Кількість, ефективність, оригінальність вправ, їхня відповідність матеріалу основної частини за характером та інтенсивністю, оцінка дозуван-ня вправ. Наявність спеціально підготовлених вправ, їхня достатність.
o Ефективність педагогічного керівництва класом із боку вчителя (мето-ди організації, команди, демонстрація, слово, грамотність мовлення).
o Наявність необхідних частин розминки (загальної, спеціальної, інди-відуальної).
o Доцільність використаних способів виконання вправ.
o Вимоги вчителя щодо правильності виконання вправ учнями.
o Доцільність використання площі, обладнання та інвентаря.
2. Основна частина уроку
o Доцільність використаних учителем методів і методичних прийомів,

 
 

Цікаве

Загрузка...