WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

Фінансові послуги на ринку цінних паперів - Реферат

погашення якої настає через рік, дорівнював би 1019 гр. од., а тієї, що підлягає погашенню через три роки - 1055 гр. од.
4. Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій
Показники, що характеризують якість акцій
1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв'язок між величиною дивіденду і ціною акції:
2. Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / Ціна акції
Цей коефіцієнт є основним статистичним індикатором, який дозволяє порівняти ступінь дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з іншими альтернативними видами збережень.
Коефіцієнт буде завжди вищим через день після об'яви дати реєстрації, ніж за день до цього. Це пояснюється тим, що на наступний день після виплати дивідендів біржова ціна акції, яка знаходиться в знаменнику формули, буде завжди менша на величину дивіденду порівняно із ціною попереднього дня. Тому для розрахунку дохідності акції краще використовувати наступну модифікацію формули:
Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / (Ціна акції - (Дивіденд Кількість днів від виплати дивіденду / 360).
2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв'язок між ціною акції та величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:
Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід на одну акцію / Ціна акції.
Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та корпорації.
3. Коефіцієнт виплачуваності, який відображається в процентах, як частка чистого доходу, отриманого корпорацією, розподіляється у вигляді дивідендів:
Коефіцієнт виплачуваності = Дивіденд х 100 / Дивіденд на одну акцію.
Якщо корпорацією випущено різні види акцій ( іменні, на пред'явника, тощо ), на які нараховуються різні дивіденди, то величина дивіденду, що стоїть у чисельнику формули, визначається як середньозважена величина суми добутків кількості відповідних видів акцій на величину дивіденду за ними до величини загальної чисельності акцій, які знаходяться в обігу.
4. Коефіцієнт дивідендного покриття - показник, обернений до коефіцієнта виплачуваності. Цей показник показує, в скільки разів чистий дохід корпорації перевищує суму виплачуваних нею дивідендів.
5. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорації:
Капіталізована вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції.
6. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим доходом і за об'ємом реалізацій (продажу) представляють собою відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за досліджуваний період часу, а в другому - об'єму реалізації до величини капіталізованої вартості акцій.
Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом = Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій.
Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об'ємом реалізації = Об'єм реалізації / Капіталізована вартість акцій.
Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта ціна-дохід. Чим менша величина коефіцієнтів рентабельності, тим вищий рівень капіталоємності виробництва і нижча віддача акціонерного капіталу.
7. Показник вартості акцій за балансом показує, яка величина акціонерного капіталу і резервного (страхового) фонду припадає на одну випущену акцію:
Вартість акцій за балансом = (Акціонерний капітал + Резервний фонд) / Число акцій.
8. Показник дійсної вартості акції показує, яка величина всіх капітальних ресурсів корпорації припадає на одну випущену акцію. Цей показник дуже важливий при економічному аналізі у зв'язку з придбанням контрольного пакета акцій чи ліквідацією корпорації:
Дійсна вартість акції = Капітальні ресурси, включаючи необ'явлені резерви / Кількість акцій
9. Розрахункова вартість акції після збільшення капіталу. Збільшення акціонерного капіталу і пов'язана з ним додаткова емісія дає право власникам старих акцій придбати нові з певним коефіцієнтом - одна нова акція за кілька старих і за більш низькою оцінкою, яка розглядається як певна "винагорода за підписку". Для розрахунку нової ціни використовується наступна формула:
Розрахункова вартість акції після збільшення капіталу = К х ((Ціна старих акцій + Нова ціна) / (К + 1))
де К - кількість старих акцій, при наявності яких купується одна нова.
10. Розрахункова вартість права на підписку визначає різницю між ціною старих акцій та ціною після збільшення капіталу. У зв'язку з тим, що право підписки може бути передано, так як не кожен власник старих акцій бажає придбати нові, а деякі акціонери просто можуть його переуступити, то виникає необхідність розрахунку цього показника. Проте потрібно зауважити, що як і при розрахунках наступного показника, дійсна вартість права на підписку на біржі може відрізнятися від розрахункової величини, так як вона також залежить від попиту і пропозиції.
Співставлювана ціна = Ціна акції - (Дивіденд х Кількість днів від виплати дивіденду) / 360.
11. Величина скоригованої ціни акції, яка дозволяє приводити до співставлення ціни акції корпорації в різні моменти часу. Це слід виконувати, так як після збільшення акціонерного капіталу виплати дивідендів у вигляді акцій, а також дроблення акцій, ціна на акцію скачкоподібно зміниться і порушиться її співставленість із попередніми значеннями за попередні періоди. Це викликано тим, що при таких фінансових операціях число випущених акцій росте скоріше, ніж активи корпорації, і тому стає більше акціонерів, кожний з яких володіє все меншою часткою активів. Для отримання співставлених даних ціни акцій коректуються за наступною формулою:
Величина скоригованої ціни = Ціна, яка коригується х Коефіцієнт котировки,
де Коефіцієнт котировки = Ціна після заходу / (Ціна після заходу + Розрахункова вартість права на підписку).
У випадку, якщовідбувається дроблення акцій чи розповсюджуються серед акціонерів безоплатні акції, для їх заохочення використовується наступна формула:
Величина скоригованої ціни = Ціна, яка коректується х (К / К + 1),
де К - кількість старих акцій, за яку видається одна нова.
12. Показник повного доходу від капіталу, який узагальнює всі доходи та збитки, що принесені акціями:
Повний дохід від капіталу = (Дивіденд + Ціна на кінець року - Ціна на початок року) / Ціна на початок року 100 %.
13. Показник середньої ціни акції характеризує середню величину вартості однієї акції пакету, що формується протягом певного періоду часу, так як часто клієнт регулярно перераховує гроші для придбання акцій за вигідною ціною брокерській чи дилерській конторі:
Середня ціна акції = Сума регулярних перерахувань х Період / Кількість куплених акцій.
Література:
1. Конституція України.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91.
3. Зміни та доповнення до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 10.09.97.
4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96.
5. Указ Президента України "Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів" від 1995 року.
6. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 1991 року.
7. Закон України "Про власність" від 07.02.91 № 697-ХІІ.
8. Закон України "Про заставу" від 2.10.92 № 2654-ХІІ.
9. Закон України "Про страхування". - К.: Парламент, 1998. - 37 с.
10. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. - К.: Урожай, 1998.
11. Закон України "Про збори на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400 - ВР.
12. Закон України "Про збори на обов'язкове соціальне страхування." від 26.06.97 р. № 402 - ВР.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" від 6.04.98 р. № 463.
14. Постанова КМУ "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків" від 10.09.92 № 528-92 п.
15. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 1998. - № 10. - С. 49.
16. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 37 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...