WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

показники за аналізований період мають тенденцію до зростання. Найбільше зростання зафіксоване по товаровіддачі торговельної площі - зросла на 1,51 грн./м2 за 2 роки, віддачі складської площі - збільшилася на 6,45 грн./м2 за 2 роки (з 2000 по 2002 рік).
В цілому підсумки проведеного аналізу основних засобів говорять про ефективне використання основних фондів у діяльності ТОВ "Сигма". Значущість зростання усіх аналізованих показників підвищується на тлі загального зростання товарообороту аналізованого підприємства. Дані аналізу підтверджують тезу про те, що ТОВ "Сигма" вступило в фазу розширення та поступового розвитку.
Висновки та пропозиції
Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні фонди.
Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні мате-ріальні умови для здійснення господарської діяльності торговельного підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.
Необхідною передумовою удосконалення формування, використання та відтворення основних фондів торговельного підприємства є проведення аналізу їх сучасного стану та ефективності використання.
Підсумки проведеного аналізу ТОВ "Сигма" свідчать про зростання загального обсягу як основних фондів, так і товарообороту. Причому якщо показник товарообороту зростав постійно, то вартість основних засобів у 2001 році знизилася на 14,1%. В цілому ж можна сказати, що відбувається випереджаюче зростання товарообороту над зростанням вартості основних засобів. Це є позитивним явищем, яке свідчить про ефективне використання основних засобів.
Що стосується структури основних засобів, то вона в аналізованому періоді (2000 - 2002 рр.) значно змінювалася. Так, зросла частка виробничих фондів (на 63,9% за 2 роки), активна частина ОФ збільшилася за 2 роки на 73,7%. Темпи їх приросту значно випереджали відповідне зростання невиробничих фондів (скоротилися за 2 роки на 23,3%) та пасивні частини основних засобів (збільшилися у 2002 році у порівнянні з 2000 роком на 16,2%). Такі зрушення свідчать про загальне скорочення невиробничих фондів та зростання активної частки основних засобів, тобто постійне покращення технічного оснащення господарської діяльності ТОВ "Сигма".
Знос основних засобів зростає, хоча і повільно (на 0,18 за 2 роки). Відповідно зменшується придатність ОФ (на 0,17 за 2 роки). Позитивним явищем є зростання за аналізований період коефіцієнту оновлення ОФ - на 0,03, однак загальна швидкість оновлення зменшилась у 2002 році у порівнянні з 2000 р. на 0,27, хоча в цілому залишається на доброму рівні - 2,86 у 2002 році.
В цілому можна сказати, що ТОВ "Сигма" проводить політику постійного оновлення ОФ, збільшуючи обсяги придбання основних засобів.
Проведений аналіз узагальнюючих показників свідчить, що показник фондовіддача має тенденцію до зростання, причому у 2002 році він зріс на 0,39 у порівнянні із 2000 роком, тобто майже на одну третину. Позитивним явищем також є зростання прибутковості основних фондів до 33,4% у 2002 році, тобто на 4,3% більше, ніж у 2000 році. Висока питома вага витрат на утримання ОФ доходами від діяльності підприємства у 2000 році пояснюється тим, що за результатами цього року увесь прибуток у сумі 183,3 тис. грн. пішов на збільшення основних засобів. Без цієї суми аналізований показник дорівнював би 11,4 %. В цілому аналогічні показники за 2001 та 2002 рік мають тенденцію до зменшення, що свідчить про випереджаюче зростання доходів над зростанням основних фондів.
В практиці роботи підприємств застосовується також метод інтег-ральної оцінки, який дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності використання основних фондів підприємства.
По аналізуємому підприємству ТОВ "Сигма" значення цього показника дорівнювало у 2001 році Кєф = 1,07, у 2002 році Кєф = 1,15. Можна сказати, що спостерігається зростання ефективності використання основних фондів.
Позитивним явищем також є зростання, зафіксоване по товаровіддачі торговельної площі - зросла на 1,51 грн./м2 за 2 роки, віддача складської площі збільшилася на 6,45 грн./м2 за 2 роки (з 2000 по 2002 рік).
В цілому підсумки проведеного аналізу основних засобів говорять про ефективне використання основних фондів у діяльності ТОВ "Сигма". Значущість зростання усіх аналізованих показників підвищується на фоні загального зростання товарообороту аналізованого підприємства. Дані аналізу підтверджують те, що ТОВ "Сигма" вступило в фазу розширення власної діяльності.
Список використаної літератури
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. // Бухгалтерія. - №5. - 29 січня 2001 р.- с. 6-9.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Мінфіном України від 30 листопада 1999 р. №291. // Бухгалтерія. - №5. - 29 січня 2001 р.-с. 9.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 "Запаси". Затв. Мінфіном України від 20 жовтня 1999 р. №246 // Бухгалтерія. - №5. - 29 січня 2001 р. -с. 33-34.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби". Затв. Мінфіном України від 27 квітня 2000 р. №92 //Бухгалтерія. - №5. - 29 січня 2001 р.- с. 29-31.
5. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Пер. с франц. под ред. Л. П. Белых - М., 1999. - 196 с.
6. Аудит: Учебник для вузов/В.И.Подельский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000. - 348 с.
7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов Н.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. - К., 1998. - 288 с.
8. Бланк І.О. Управління торговельним підприємством. Підручник. - М., 2000. - 264 с.
9. Гуляева Н.М. Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства. - К., 2000. - 208 с.
10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. - К., 2000. - 328 с.
11. Курсом реформ - облік 2000 / Під ред. Куліша С. В.- Донецьк, 2000. - 226 с.
12. Луговой В. Аудит организации учета основных средств // Экономика и жизнь. - № 28-29, 1994, с. 16-18.
13. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. - К., 1999.- 588 с.
14. Смолін I.В., Лещук Н.М. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах. Навчальний посібник. - К., 1998. - 198 с.
15. Стоун Д., Хитчит К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс/ Под общ. ред. Б.С.Лисовика и М.Б.Ярцева. -СПб.: АОЗТ "Литера плюс", 1998. - 420 с.
16. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М., 2000. - 308 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...