WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

засобів ТОВ "Сигма" у 2000-2002 рр., тис. грн.
№ п/п Показник Роки Приріст, %
2000 2001 2002
Всього Питома вага, % Всього Питома вага, % Всього Питома вага, % 2001 р. від 2000 р. 2002 р. від 2001 р. 2002 р. від 2000 р.
1. Первісна вартість 1152,7 - 1205,7 - 1960,8 - + 4,6 +62,6 +70,1
2. Сума зносу 226,6 - 409,4 - 725,8 - +80,7 +77,3 +220,3
3. Залишкова вартість ОФ 926,1 100,0 796,3 100,0 1235,0 100,0 -14,1 +55,1 +33,4
4. Основних виробничих фондів 601,0 64,9 568,6 71,4 985,5 79,8 -5,4 +73,3 +63,9
5. Основних невиробничих фондів 325,1 33,1 227,7 28,6 249,5 20,2 -30,0 +9,6 -23,3
6. Активна частина ОФ 275,9 29,8 262,8 33,0 479,2 38,8 -4,7 +82,3 +73,7
7. Пасивна частина ОФ 650,2 70,2 533,5 67,0 755,8 61,2 -18,0 +41,7 +16,2
8. Власні ОФ 926,1 100,0 796,3 100,0 1235,0 100,0 -14,1 +55,1 +33,4
9 ОФ, що фактично використовуються в господарській діяльності 926,1 100,0 796,3 100,0 1235,0 100,0 -14,1 +55,1 +33,4
10 Товарооборот 1114,0 1336,4 1971,4 +19,9 +47,5 +56,5
11 Результат від реалізацї 269,5 х 189,7 х 412,5 х -29,6 +117,4 +53,1
Аналізуючи дані вищенаведеної таблиці, можна зробити висновки щодо зростання загального обсягу як основних фондів, так і товарообороту. Причому якщо показник товарообороту зростав постійно, то вартість основних засобів у 2001 році знизилася на 14,1%. В цілому ж можна сказати, що відбувається випереджаюче зростання товарообороту над зростанням вартості основних засобів. Це є позитивним явищем, яке свідчить про ефективне використання основних засобів.
Що стосується структури основних засобів, то вона в аналізованому періоді значно змінювалася. Так, зросла частка виробничих фондів (на 63,9% за 2 роки), активна частина ОФ збільшилася за 2 роки на 73,7%. Темпи їх приросту значно випереджали відповідне зростання невиробничих фондів (скоротилися за 2 роки на 23,3%) та пасивні частини ОФ (збільшилися у 2002 році у порівнянні з 2000 роком на 16,2%). Такі зрушення свідчать про загальне скорочення невиробничих фондів та зростання активної частки ОФ, тобто постійне покращення технічного оснащення господарської діяльності ТОВ "Сигма".
3.2.2. Аналіз зносу і відновлення основних фондів
Ступінь зносу основних фондів характеризує їх вік та можливість подальшого використання.
Для отримання аналітичного висновку з цього напрямку аналізу розраховують значення наступної системи показників:
Показник Алгоритм розрахунку Економічна характеристика Розрахунок по рокам
1. Коефіцієнт зносу основних фондів. Сума зносу осн. фондів
------------------------------
Первісна (відновлю-альна) вартість основних фондів Ступінь зносу основних фондів та відшкодування вит-рат від формування основних фондів 2000: 226,6 / 1152,7
2001: 409,4 / 1205,7
2002: 725,8/1960,8
2. Коефіцієнт придатності Залишкова вартість основних фондів
------------------------------
Первинна вартість основних фондів Можливість подаль-ого використання, ступінь невідшко-ування витрат на формування основних фондів 2000: 926,1 / 1152,7
2001: 796,3 / 1205,7
2002: 1235,0/1960,8
З метою характеристики ступеня придатності основних фондів для подальшого використання доцільно також проводити групування ос-новних фондів за тривалістю їх експлуатації та порівнювати середню тривалість експлуатації з нормативним значенням.
Чим вищий середній вік окремих груп основних фондів та ступінь відповідності нормативному терміну експлуатації, тим нижчий їх технічний рівень та споживчі якості.
Інтенсивність відновлення основних фондів торговельного підпри-ємства може бути охарактеризована такою системою показників (табл.. 3.3):
Таблиця 3.3.
Показники інтенсивності відновлення основних фондів
Показник Алгоритм розрахунку Економічна характеристика Розрахунок по рокам
1. Коефіцієнт оновлення основних фондів Вартість введення основних фондів за період
--------------------------------Вартість основних фондів на кінець аналітичного періоду Питома вага введення основних фондів в їх загальному наявному обсязі; ступінь оновлення основних фондів. 2000: 296,3 / 926,1
2001: 0 / 796,3
2002: 432,3/1235,0
2.Коефіцієнт вибуття основних фондів Вартість основних фондів, що вибули з експлуатації протягом аналітичного періоду
--------------------------------
Вартість основних фондів на початок аналітичного періоду Питома вага вибуття основних фондів в їх загальному обсязі, ступінь втрати основних фондів. 2000: 0 / 878,4
2001: 129,7 / 926,1
2002: 0/796,3
3. Швидкість оновлення 1
--------------------------------
Коефіцієнт оновлення основних фондів Середній період повного оновлення усіх основних фондів підприємства (виходячи з тривалості аналітичних періодів - рік, квартал, місяць). 2000: 926,1/296,3
2001: 796,3/0
2002: 1235,0/432,3
Їх аналіз дозволяє зробити висновок стосовно стану відновлення основних фондів та пріоритетів підприємства в цьому питанні.
Для цілей аналізу зведемо вищенаведені дані у таблицю (див. табл.3.4).
Таблиця 3.4.
Аналіз зносу та відновлення основних фондів ТОВ "Сигма"
у 2000-2002 рр.
№ п/п Показник Роки Відхилення
2000 2001 2002 2001 р. від 2000 р. 2002 р. від 2001 р. 2002 р. від 2000 р.
1. Коефіцієнт зносу основних фондів 0,19 0,34 0,37 +0,15 +0,03 +0,18
2. Коефіцієнт придатності 0,80 0,66 0,63 -0,14 -0,03 -0,17
3. Коефіцієнт оновлення ОФ 0,32 0 0,35 -0,32 +0,35 +0,03
4. Коефіцієнт вибуття ОФ 0 0,14 0 +0,14 -0,14 0
5. Швидкість оновлення 3,13 2,86 -0,27
Дані, представлені в таблиці дають підставу стверджувати, що знос основних засобів зростає, хоча і повільно (на 0,18 за 2 роки). Відповідно зменшується придатність ОФ (на 0,17 за 2 роки). Позитивним явищем є зростання за аналізований період коефіцієнту оновлення ОФ - на 0,03, однак загальна швидкість оновлення зменшилась у 2002 році у порівнянні з 2000 р. на 0,27, хоча в цілому залишається на доброму рівні - 2,86 у 2002 році.
В цілому можна сказати, що ТОВ "Сигма" проводить політику постійного оновлення ОФ, збільшуючи обсяги придбання основнихзасобів.
3.2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів
Одним з найважливіших завдань підприємства в сучасних умовах є підвищення ефективності використання основних фондів.
Ступінь вирішення цього завдання оцінюється шляхом вивчення в статиці й динаміці та порівняння з підприємствами-аналогами системи показників ефективності використання основних фондів.
Показниками ефективності використання основних фондів торговельного підприємства є наступні (табл..3.5).
Таблиця 3.5.
Показники ефективності використання основних фондів
Показник
Алгоритм розрахунку Економічна характеристика Розрахунок по рокам
1 2 3 4
1. Фондовіддача
Обсяг товарообороту
________________
Середня вартість основних фондів, що використовується в торговельній діяльності підприємства Обсяг товарообігу на одиницю основних фондів.
2000: 1114,0/ 926,1
2001: 1336,4/ 796,3
2002:1971,4/1235,0
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...