WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

аналізу стану та ефективності використання основних фондів є: встановлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами - відповідність величини, складу і технічного рівня фондів потребі в них; визначення обсягів їх росту, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основних засобів і особливо їх активної частини - машин та устаткування; визначення ступеня використання основних фондів, аналіз повноти використання торговельної та складської площі; встановлення ступеня використання обладнання та його комплектності; визначення впливу використання основних фондів на обсяг товарообороту та інші економічні та фінансові показники діяльності підприємства; виявлення резервів зростання фондовіддачі, збільшення обсягу товарообороту та прибутку за рахунок покращення використання основних фондів.
Аналіз стану та ефективності використання основних фондів тор-говельного підприємства передбачає проведення наступної аналітичної роботи (див. рис.2) [13].
Рис. 2. Етапи аналізу стану та ефективності використання основних фондів
Аудит основних засобів - лише частина перевірки фінансово-господарської діяльності організації. Його ціллю є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку діючим нормативним актам. Метою аудита основних засобів також може бути оцінка ефективності використання основних засобів. Для досягнення зазначеної мети в ході аудиторської перевірки необхідно вирішити такі основні питання:
1. Оцінка стану організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії організації і по матеріально відповідальних особах, у місцях експлуатації основних засобів (цехах, відділах, службах). Причому як власних основних засобів, так і орендованих.
2. Перевірка правильності нарахування зносу по власним і арендованим основним засобам, тому що це пов'язано з формуванням собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і в остаточному підсумку - із фінансовим результатом організації, що впливає на взаємовідносини організації з бюджетом по податку з прибутку.
3. Перевірка дотримання організацією податкового законодавства по операціях, пов'язаним із придбанням і вибуттям основних засобів, їхньою орендою у фізичних і юридичних осіб.
4. Перевірка оцінки чинного в організації порядку обліку витрат на поточний або капітальний ремонт основних засобів при підрядному і господарському засобах робіт, виходячи з прийнятої підприємством облікової політики на рік.
5. Перевірка результатів зробленої переоцінки основних засобів.
6. Перевірка обліку капітальних вкладень.
7. Аналіз у необхідних випадках, якщо це передбачено умовами укладеного договору, використання організацією основних засобів за часом і потужності з урахуванням специфіки виробничої діяльності.
Ці основні питання аудитор повинний вивчити, дати їм оцінку, висловити судження в аудиторському висновку і зробити пропозиції по виявленим порушення і відступам від установлених правил обліку.
3. Аналіз основних засобів
3.1. Характеристика суб'єкту дослідження
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сигма" утворене шляхом реорганізації малого підприємства "Сигма" у формі господарчого товариства з обмеженою відповідальністю, є його правонаступником і діє на підставі Законів України: "Про господарські товариства", "Про власність", "Про підприємства на Україні"та інших нормативних актів України, а також власного Статуту і Установчого договору, які визначають порядок створення, діяльності, організації, реорганізації і ліквідації товариства.
Товариство діє з метою розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг та насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок.
Предметом діяльності Товариства в країні та за її межами визначається роздрібна торгівля. Товариство діє на базі власності Засновників.
Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
До основних фондів товариства відносяться офісні та торговельні приміщення, склади, автотранспорт та ін.
На підприємстві створюються фонди виробничого і соціального розвитку, резервний та інші. Питання про створення та використання фондів, а також нормативів відрахувань до них визначаються Засновниками.
3.2. Аналіз основних засобів ТОВ "Сигма"
3.2.1. Аналіз обсягу, динамікі і структури основних фондів
На етапі аналізу обсягів та динаміки основних фондів визначається загальний обсяг основних фондів торговельного підприємства у вартісному вимірі та вивчається динаміка обсягу основних фондів порівняно з попередніми періодами.
Якщо протягом аналітичного періоду відбулися переоцінки вартості основних фондів, то вивченню динаміки повинна передувати процедура приведення обсягу фондів у співставний вигляд. Для цього проводиться зменшення обсягу переоцінених основних фондів на індекс переоцінки або дооцінка вартості основних фондів в попередніх періодах. Співставлений динамічний ряд дозволяє визначити реальну зміну обсягу основних фондів підприємства.
Темп зростання обсягу основних фондів слід порівняти з темпом зростання обсягу товарообороту підприємства (для визначення ступеня матеріального забезпечення зростання товарообороту) та темпів зростання загального обсягу активів підприємства (для оцінки змін в їх складі позаобігових активів).
На етапі аналізу стану та складу основних фондів вивчається склад основних фондів і динаміка окремих видів (об'єктів) та груп основних фондів.
В процесі аналізу основні фонди групують за ознаками класифікації, розглянутими вище.
Спрямування висновків за результатами аналізу складу основних фондів за окремими ознаками класифікації відображено у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Напрямки діагностики показників складу основних фондів підприємства
Питома вага в загальному обсязі фондів:
Спрямування діагностичного висновку
1. Основних виробничих фондів.
Ступінь орієнтації основних фондів на господарську діяльність підприємства
2. Основних невиробничих фондів.
Ступінь розвитку соціальної інфраструктури підприємства
3. Активної частини.
Ступінь технічного оснащення господарської діяльності підприємства
4. Пасивної частини основних фондів.
Ступінь забезпечення матеріальних умов для діяльності підприємства
5. Власних основних фондів.
Ступінь господарської незалежності підприємства
6. Орендованих основних фондів
Ступінь залежності підприємства від орендарів
7. Фондів, що фактично використовуються в господарській діяльності
Ступінь освоєння можливостей наявного матеріального потенціалу підприємства
8. Фондів, що передані в і оренду
Ступінь відволікання основних фондів для обслуговування виробничих потреб інших суб'єктів господарювання
9. Фондів, що не використовуються (тимчасово або постійно)
Ступінь безгосподарності підприємства в використанні основних фондів
По аналізованому підприємству ТОВ "Сигма" показники обсягів, динаміки, стану та складу основних засобів наведені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Аналіз основних

 
 

Цікаве

Загрузка...