WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства (на прикладі ТОВ “Сигма”) - Курсова робота

але виконують окремі підсобно-допоміжні та обслуговуючі функції (в торговельних підприємствах до них відносять основні фонди таких сфер матеріального виробництва, як транспорт, будівництво, виробництво, побутове обслуговування, інформаційно-обчислювальне обслуговування та інше);
- невиробничі основні фонди, використання яких пов'язане з діяльністю, що відноситься до галузей невиробничої сфери (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, освіта, культура, охорона здоров'я, відпочинок та туризм, соціальне забезпечення та інше).
На відміну від основних виробничих фондів, які обслуговують господарську діяльність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення, наявність у торговельного підприємства не-виробничих основних фондів призначена забезпечити вирішення соціальних завдань.За цільовим призначенням в складі основних виробничих фондів виділяють наступні групи основних фондів:
1. Будинки - архітектурно-будівельні об'єкти, що забезпечують умови праці працівників.
2. Споруди - інженерно-будівельні об'єкти, необхідні для здійснення виробничих та торгово-технологічних процесів.
3. Передавальні засоби, за допомогою яких здійснюється передача енергії, тепла, а також рідких та газоподібних речовин.
4. Машини та устаткування, до яких належать силові машини, робочі механізми та устаткування, торговельні автомати, механічне устаткування, підйомно-транспортне устаткування; контрольно-касові апарати, вимірювальні прилади апарати та устаткування для виготовлення та продажу безалкогольних напоїв, фасувально-пакувальне устаткування, інше торгово-технологічне устаткування, теплове устаткування.
5. Інструмент механізований, немеханізовані засоби праці та за-кріплені до машин інструменти.
6. Виробничий інвентар та приладдя, предмети виробничого при-значення; устаткування з охорони праці; ємкості для зберігання рідких та сипучих товарів і таке інше.
7. Транспортні засоби пересування, призначені для переміщення людей та вантажу.
8. Господарський інвентар - предмети конторського та господарсь-кого призначення.
9. Багаторічні насадження.
Залежно від участі у виробничому процесі в складі виробничих фондів розрізняють:
- активну частину - машини, обладнання, інструменти та інші елементи основних фондів, які використовуються для безпосереднього впливу на предмети праці;
- пасивну частину - будівлі, споруди та інші елементи основних фондів, які безпосередньо не впливають на предмети праці, але створюють матеріально-речові умови для господарської діяльності підприємства.
В галузях виробничої сфери вирішальну роль має стан та технічний рівень активної частини основних фондів. Він визначає можливості підприємства щодо збільшення виробничих потужностей та виробничої програми, рівень продуктивності праці основного виробничого персоналу. Це вимагає першорядної уваги до збільшення питомої ваги активної частини основних фондів в їх загальному обсязі.
Залежно від прав власності основні фонди, що знаходяться у роз-порядженні підприємства, прийнято поділяти на:
- власні основні фонди;
- орендовані основні фонди, передані у використання підприємству на основі договору оренди приміщень, споруд або лізингу машин, обладнання на визначений часовий термін за визначену плату з правом (фінансова оренда) або без права (оперативна оренда) подальшого викупу.
Залежно від джерел фінансування в складі власних основних фондів виділяють:
- основні фонди, внесені до статутного фонду підприємства його засновниками (передані в порядку оплати акцій);
- основні фонди, придбані протягом діяльності підприємства за рахунок власних коштів;
- основні фонди, придбані за рахунок довгострокових кредитів та інших позикових коштів;
- безплатно отримані основні фонди ( в порядку спонсорської, безплатної фінансової допомоги та інше).
Залежно від стану фактичного використання основних фондів, їх поділяють на:
- основні фонди, які фактично використовуються в господарській діяльності підприємства;
- основні фонди, здані в оренду (оперативну чи фінансову);
- основні фонди, що тимчасово використовуються у зв'язку з пе-реходом на нові види продукції, проведенням планового ремонту, се-зонними коливаннями в обсязі попиту та інше;
- основні фонди, подальше використання яких в діяльності під-приємства не планується.
Характеристика основних фондів підприємства за станом їх викори-стання дозволяє визначити коло завдань, що потребують вирішення:
- по відношенню до основних фондів, що використовуються в гос-подарській діяльності підприємства, основним завданням управління є підвищення ефективності їх використання;
- по орендованих - вибір оптимальних умов оренди та підбір орендаторів;
- по фондах, зданих в оренду - контроль за зберіганням та дотри-манням правил експлуатації, визначення оптимальних умов оренди, підбір орендаря, контроль за своєчасністю сплати орендної платні;
- по відношенню до фондів, що тимчасово не використовуються - скорочення періоду їх простою та якнайшвидше включення до вироб-ничого процесу (за рахунок скорочення термінів монтажу, наладки, ремонту).
Якщо підприємство має зайві основні фонди, що тимчасово не вико-ристовуються, то основним завданням є пошук можливостей їх альтер-нативного використання шляхом перепрофілювання, здачі в оренду або продажу, максимізації отриманих внаслідок цього доходів.
Розглянута класифікація основних фондів використовується для аналізу їх стану, планування відтворення, складання державної звітності, проведення переоцінок та інвентаризацій.
Аналіз структури основних фондів дозволяє оцінити співвідношення різних видів основних фондів, надати характеристику змінам в їх складі.
Згідно з пунктом 4 П(С)БО 7 термін корисного використання (експлуатації) об'єктів - це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлений (виконаний) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Термін експлуатації об'єкта можна збільшити шляхом капітальних ремонтів або інших поліпшень, у результаті яких не тільки поліпшуються технічні характеристики основних фондів, але й збільшується термін їх служби.
2. Інформаційна основа проведення аналізу основних засобів
Необхідною передумовою удосконалення формування, використання та відтворення основних фондів торговельного підприємства є проведення аналізу їх сучасного стану та ефективності використання.
Інформаційною основою аналітичної роботи є матеріали бухгал-терського обліку (обігові відомості з рахунків "Основні засоби", "Обладнання", "Майно в оренді"), форми бухгалтерської звітності: ф. №1 "Баланс", ф. №3 "Звіт профінансово-майновий стан",(розділ 4 - Наявність та рух основних фондів), форма статистичної звітності №11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)", матеріали оперативного обліку об'єктів основних фондів (технічні паспорти та інша первинна документація), матеріали дослідження ринкових цін відновлення основних фондів (прайс-листи на продаж аналогічного обладнання, вартість будівельно-монтажних матеріалів та робіт) тощо.
Завданням

 
 

Цікаве

Загрузка...