WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

ліквідаційної
29
процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перерахову ються на основний рахунок боржника. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок, з якого здійснюються виплати кредиторам.
Кошти, одержані від продажу майна, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у законодавчо визначеному порядку.
Черговість задоволення вимог кредиторів [13, ст. 430]:
Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок кош-тів від продажу майна банкрута та після повного задоволення вимог попередньої черги.
Вимоги, незадоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними. Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та лікві-даційний баланс, який затверджується, і на основі якого господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи. Копія цієї ухвали направляється органу, який здійснив дер-30
жавну реєстрацію юридичної особи, та органам державної статистики для виключення юри-дичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику, органам державної податкової служби за місцем знаходження підприємства.
Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, то він вва-жається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише в разі, якщо в неї залишилось майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством [13, ст. 431].
Продаж майна боржника, як вже зазначалося, може відбуватись на закритих і відкритих торгах. Відповідно до цього є багато способів реалізації майна підприємства-банкрута.
Форми реалізації майна боржника
Можна використовувати й інші способи реалізації, визначені в судовому порядку.
31
Висновок.
Сьогодні в Україні перехідний до ринкової економіки період характеризується багатоукладністю господарювання. Тут репрезентовано всі форми власності: державну, комунальну, колективну, приватну. Це зумовлює появу різних організаційно-правових форм господарювання, тобто підприємств певних видів. В нашій державі вони мають справжню фінансову незалежність і повнусамостійність, але це не означає, однак, ігнорування певних правил їхньої поведінки. Ці правила розроблено та законодавчо закріплено у відповідних нормативних актах.
Отож, основною організаційною і самостійною ланкою в Україні є суб єкт підприємництва у вигляді фізичної чи юридичної особи, діяльність якого дуже впливає на збалансованість економіки країни. Якщо власники капіталу вирішили створити підприємство, то відповідно вони стають платниками різноманітних зборів, що здійснюють бюджетні і позабюджетні організації, створюють нові робочі місця, тобто зменшують безробіття, а також змінюють інші фактори, які впливають на економічну ситуацію. Так діяльність підприємств зменшує макроекономічну нестабільність у державі, але це буває не завжди. Так як сьогодні вУкраїні відбувається перехід до ринкової економіки, що супроводжується зміною умов і принципів функціонування підприємств, на багатьох вітчизняних суб єктах підприємницької діяльності, що не мають досвіду роботи у такому конкурентному та нестабільному середовищі, виникають і поглиблюються кризові явища, що супроводжуються реорганізацією або навіть ліквідацією цих фірм, що призводить до менших податкових надходжень до бюджету, збільшення безробітних, а так до спаду економіки в цілому. Тому, я вважаю, що вжиття заходів із збереження життєздатних підприємств як одиниць економічного потенціалу країни має стати, в першу чергу, пріоритетним напрямком державної політики, а тоді самі підприємства будуть проводити відповідну антикризову діяльність для запобігання несприятливих та несподіваних кризових явищ.
Отже, успішний соціально-економічний розвиток України на шляху ринкових перетворень можливий за умови ефективного фнкціонування підприємств різноманітних форм і видів. Підвищення результативності їхньої діяльності забезпечує зростання еконо- 32
мічного потенціалу держави і навпаки виникнення кризових явищ на окремих підпри-ємствах негативно відбивається на економічній системі в цілому. За таких умов саме підприємства повинні стати у центрі подальших економічних реформ з метою створення функціонально ефективної, стратегічно зорієнтованої та демократичної економіки.
33
Література:
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України від 14 червня 1999р.
2. Про господарські товариства. Закон України від 19 вересня 1991р.
3. Про підприємства в Україні. Закон України від 27 березня 1991р.
4. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин. Збірник нормативних актів / Упорядник Камлик М. І. К.: Атіка, 2004. 836 с.
5. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. К.: Атіка, 2002. 480 с.
6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. К.: НІОС, 2000. 416 с.
7. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та
доп. К.: Кондор, 2003. 364 с.
8. Кудряшов В. П. Фінанси: Навч. посібник. Херсон: Олді-плюс, 2002. 352 с.
9. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи фор-мування та функціонування. К.: Юрінком Інтер, 1998. 526 с.
10. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. 164 с.
11. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів: ЛБУ НБУ, 2003. 265 с.
12. Фінанси підприємств: Навч. посібник: Курс лекцій / За ред. д. е. н., проф.
Г. Г. Кірейцева. К.: ЦУЛ, 2002. 208 с.
13. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддє-рьогін 4 -те вид., перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2002. 571 с.
14. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіп-чук та ін.; Під керівництвом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. К.: МАУП, 2002. 280 с.
15. Слав юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2002. 460 с.
16. Ванькович Д. В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України. 2004. № 9 (106). с. 112 - 117.
17. Вікторов М. Ліквідація підприємства з ініціативи власника // Все про бух. облік 1999. № 16 (319). с. 20 - 22.
34

 
 

Цікаве

Загрузка...