WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

тому числі зобов язання щодо сплати податків і зборів (обов язкових платежів), протягом 3-х місяців після настання встановленого строку їх сплати [5, ст. 420].
У ринковій економіці банкруцтво підприємств нормальне явище. Із кожних 100 но-востворених підприємств на ринку залишається від 20 до 30. У США, наприклад, загальна кількість підприємств, оголошених банкрутами в 1999р., становила близько 30 000. Для Ні-меччини проблема банкруцтва підприємств нині є не менш актуальною, ніж для України. Так, у ФРН, як і в Україні, починаючи з 1990р., спостерігається стабільне збільшення кіль-кості підприємств, оголошених банкрутами: 1990 р. приблизно 8730; 1991 р. 8837; 1992 р. 10 920; 1993 р. 15 148; 1994 р. 18 837; 1995 р. 22 344; 1996 р. близько 25 530 і т. д. Важливо, що зростання кількості фінансово неспроможних підприємств відбу-вається не тільки в абсолютному, а й у відносному вимірах. Так, на кожну тисячу підпри-ємств у 1991 р. припадало 3,4 банкруцтва; у 1992 р. 4,1; у 1993 р. 5,8; у 1994 р. 6,8; у 1995 р. 8,0; у 1996 р. 9,2; а зараз ще більше [13, ст. 476].
Етапи порушення справи про банкруцтво [13, ст. 424]:
" встановлення факту неплатоспроможності боржника;
26
" документальне підтвердження вимог кредитора, який ініціює порушення справи про банкруцтво;
" оцінка майна боржника;
" виявлення всіх можливих кредиторів;
" обгрунтування можливості санації або реорганізації;
" реорганізація підприємства або санація (якщо можливі);
" визнання боржника банкрутом.
Процедура порушення справи про банкруцтво включає насамперед поняття письмової заяви про банкруцтво. Таку заяву можуть подати:
" кредитор (крім тих, чиї майнові вимоги повністю забезпечені заставою);
" органи державної податкової служби;
" органи державної контрольно-ревізійної служби;
" сам боржник.
Заява подається до господарського суду за місцем знаходження боржника, вона є підставою для порушення справи про банкруцтво.
Якщо кредиторів, що мають претензії до боржника є два ібільше, то господарський суд у місячний термін виносить ухвалу про скликання зборів кредиторів.
Заява кредитора може бути відкликана ним до прийняття відповідним судом рішення про визнання боржника банкрутом. Відкликання заяви боржником можливе тільки за згодою кредитора.
Після прийняття заяви господарським судом здійснюється провадження справи про банкруцтво, суд виносить рішення і оголошує про нього в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України.
З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом розпочинається ліквідаційна процедура:
" підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;
" строк виконання всіх грошових зобов язань банкрута та зобов язання щодо сплати по-датків і зборів вважається таким, що настав;
27
" припинення нарахування неустойки, процентів та інших економічних санкцій з усіх ви-дів заборгованості банкрута;
" відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи ста-новити комерційну таємницю;
" скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника; накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;
" вимоги за зобов язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час прове-дення процедур банкруцтва, можуть пред являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.
З початком ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління підприємства-банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, керів-ник підприємства-банкрута звільняється з роботи у зв язку із банкруцтвом підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняється повноваження власника майна банкрута.
Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється лфквфдатором в офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п ятиденний термін з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.
У постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд відкриває ліквіда-ційну процедуру і призначає ліквідатора [13, ст. 429].
У разі ліквідації державного підприємства або підприємства, у статутному фонді якого державна частка становить більш ніж 25%, господарський суд призначає членами ліквідацій- 28
ної комісії представника державного органу з питань банкруцтва та при необхідності органу місцевого самоврядування.
Протягом трьох днів з призначення ліквідатора органи управління підприємства-банк-рута забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штам-пів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника юридичної особи-банкрута.
До складу діквідаційної комісії включаються представники кредиторів, фінансових органів, а в разі необхідності також представники державного органу у справах нагляду за страховою діяльністю, антимонопольного комітету України, Державного органу з питань банкруцтва, якщо банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів місце-вого самоврядування.
Дії ліквідатора можуть бути оскарженідо господарського суду власником майна банк-рута, особою, яка відповідає за зобов язання банкрута, кожним кредитором окремо або комі-тетом кредиторів, особою, яка, посилаючись на свої права власника або іншу підставу, пе-редбачену законом чи договором, оспорює правомірність віднесення майнових активів або коштів до ліквідаційної маси.
Усі види майнових активів банкрута, які належать йому на правах власності або пов-ного господарського володіння на дату відкриття ліквідаційної процедури, оцінюються гос-подарським керуючим.
Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає про-даж майна на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлений інший порядок продажу майна банкрута. Ліквідатор забезпкчує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна.
Майно, щодо обігу якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах. У цих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене май-но у власності чи на підставі іншого речового права.
Ліквідатор зобов язаний використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тіль-ки один рахунок в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні

 
 

Цікаве

Загрузка...