WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

за-конодавством);
ў неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декла-рацій, документів фінансової звітності згідно із законодавством.
Скасування державної реєстрації суб єкта підприємницької діяльності здійснюється органом державної реєстрації за наявності ліквідаційного балансу, складеного і затвердже-ного згідно із законодавством, та інших документів, що підтверджують проведення заходів щодо ліквідації суб єкта підприємницької діяльності як юридичної особи, перелік яких виз-начається Кабінетом Міністрів України, шляхом виключення його з Реєстру суб єктів підп-риємницької діяльності.
Орган державної реєстрації в десятиденний термін повідомляє відповідні державні по-даткові органи та органи державної статистики, органи Фонду загальнообов язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Пенсійного фонду України про скасування державної реєстрації суб єкта підприємницької діяльності.
Скасування державної реєстрації позбавляє суб єкта підприємницької діяльності стату-су юридичної особи і є підставою для виключення його з Єдиного державного реєстру підп-риємств і організацій України.
Найпростішою процедурою ліквідації підприємства є ліквідація з ініціативи власника.
Власник (уповноважений ним орган приймає рішення про ліквідацію підприємства, оформивши його протоколом загальних зборів та наказом по підприємтву. Цим же наказом призначається ліквідаційна комісія, визначаються порядок та терміни ліквідації, а також тер-мін для заяви претензій кредиторів. Цей термін не може бути менше двох місяців з моментуоголошення про ліквідацію [17, ст. 21].
23
У триденний термін з моменту видання наказу про створення ліквідаційної комісії в офіційній пресі розміщують публікацію про ліквідацію даного підприємства, а також про по-рядок та терміни заяви кредиторами претензій.
Створена ліквідаційна комісія приймає рішення про реалізацію основних засобів та ма-теріальної частини оборотних коштів. Членам трудових колективів внески виплачуються у грошовій формі або цінними паперами. Із засновниками підприємства ліквідаційна комісія розраховується шляхом повернення сплачених внесків до статутного фонду. Згідно з рішен-ням зборів засновників ця комісія ту частину нерозподілених коштів, що залишилась, спря-мовує на виплату дивідендів. Потім кошти, що залишилися після задоволення всіх цих пре-тензій, використовуються за вказівкою власника. Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються з коштів, отриманих від продажу майна даного підприємства. Ті кошти, що є ще в наявності, спрямовуються для погашення заборгованості перед держа-вою. Останні кошти, які могли залишилися після усіх виплат, розподіляються між учасника-ми відповідно до установчих документів [17, ст. 22].
Усі розрахунки повинні бути проведені протягом 6 місяців після публікації оголошення про ліквідацію підприємства.
У випадку виникнення спорів з приводу виплати заборгованості підприємства його гро-шові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або отри-мання кредиторами відповідних гарантій. Претензії, що не задоволені через нестачу майна, вважаються погашеними. Претензії, що не визнані ліквідаційною комісією, також вважають-ся погашеними.
У випадку, якщо кредитори протягом місяця від дня отримання повідомлення про не-визнання претензії не подадуть до суду або арбітражного суду позов про задоволення їх вимог, такі претензії вважаються погашеними.
Після задоволення претензій кредиторів задовольняються претензії членів трудового колективу з приводу внесків.
Під час таких різноманітних розрахунків подається багато відомостей та повідомлень про наміри ліквідувати підприємство до державних установ, таких як:
" повідомлення до податкової інспекції, яка перевіряє документи цієї фірми і, якщо нема
24
ніяких претензій, видає довідку про зняття з обліку;
" повідомлення до Пенсійного фонду, Фонду зайнятості, Фонду соціального страхування, які також видають довідки;
" здача до архіву відомостей про проведені виплати із заробітної плати;
" повідомлення до Облавтодору;
" подання заяви про закриття рахунка в банку.
Після завершення всіх дій суб єкт підприємницької діяльності звертається до органу ре-єстрації із заявою про виключення підприємства з Державного реєстру, до якої додаються наступні документи [17, ст. 22]:
" акт ліквідаційної комісії;
" довідка з установи банку про закриття рахунків;
" довідка податкової адміністрації про зняття з обліку;
" публікація в пресі про ліквідацію суб єкта підприємницької діяльності;
" довідка органу внутрішніх справ про здачу печаток та штампів;
" оригінали установчих документів;
" свідоцтво про державну реєстрацію.
На підставі вищеперелічених документів орган реєстрації приймає рішення про відміну державної реєстрації. На підставі такого рішення направляється повідомлення до органу статистики про відміну державної статистики. Потім органи статистики на підставі такого повідомлення виключають підприємство з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
З цього моменту підприємство вважається ліквідованим і втрачає статус юридичної особи.
Слід нагадати про те, що якщо підприємство, що ліквідується, у процесі своєї діяльності здійснювало торговельну діяльність, йому необхідно зняти з реєстрації ЕККА. Для цього необхідно повідомити про це податкову інспекцію та надати туди ж реєстраційне посвідчення і журнал використання ЕККА.
25
4.2.Необхідність, функції та причини інституту банкрутства підприємства.
Діяльність підприємства також може припинятися на підставі рішення господарського суду про визнання його банкрутом.
Згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнан-ня його банкрутом" банкруцтво це визнана арбітражним (господарським) судом нездат-ність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.
Неможливість задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, неможливість забезпечити обов язкові платежі в бюджет та позабюджетні фонди виникає внаслідок перевищення зобов язань боржника над вартістю його майна або з причини неза-довільної структури його балансу.
Боржником (суб єктом банкруцтва) є суб єкт підприємницької діяльності, неспромож-ний виконати свої грошові зобов язання перед кредиторами, в

 
 

Цікаве

Загрузка...