WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

(найпоширеніша при санації державних підприємств);
" часткова або повна приватизація державного підприємства (регламентується системою законодавчих актів).
За формальними ознаками розрізняють такі три види реорганізації[13, ст. 532]:
1. реорганізація, яка спрямована на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, погли-нання);
2. реорганізація, яка спрямована на подрібнення підприємства (поділ, виділенн);
3. реорганізація без зміни розмірів підприємства (перетворення).
У разі реорганізації підприємства слід ураховувати низку законодавчих передумов та вимог, а саме:
" порядок державної реєстрації (перереєстрації) та ліквідації суб єктів господарювання.
При зміні назви, організаційно-правової форми, а також форми власності суб єкт підпри-ємницької діяльності у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов язаний 19
подати документи для перереєстрації, яка проводиться в порядку, встановленому для його реєстрації. У разі перереєстрації суб єкта підприємницької діяльності, що визначається пра-вонаступником підприємства, приватизованого як цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності на зазначений об єкт [4, ст. 36].
" вимоги антимонопольного законодавства;
" вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, його власників, персоналу тощо;
" порядок емісії акцій (у разі реорганізації АТ);
" можливі екологічні, соціальні, демографічні та інші наслідки.
Реорганізація підприємств, які мають кредиторську заборгованість, здійснюється з дот-риманням вимог щодо переведення боргу, зокрема [13, ст. 533]:
" переведення боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;
" новий боржник має право висувати проти вимог кредитора всі заперечення, що випливають з відносин кредитора і первинного боржника;
" поручительство і встановлена третьою особою застава припиняються з переведенням боргу, якщо поручник або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржика;
" відступлення вимоги і переведення боргу, якщо такі визначалися угодою, укладеною в письмовій формі, можуть бути вчинені також у простій письмовій формі.
Перед здійсненням санаційної реорганізації необхідно провести поглиблений аналіз фі-нансово-господарського стану підприємства, що перебуває в кризі. Аналіз має базуватися на визначенні основних характеристик діяльності даної юридичної особи. На підставі результа-тів аналізу висновують про санаційну спроможність підприємства та про доцільність його реорганізації. Ефективність реорганізації забезпечується тими заходами, які покладено в основу його плану. У цьому плані слід показати, які переваги матиме підприємство через змі-ну організаційно-правової форми, відокремлення окремих структурних підрозділів чи приєд-нання інших підприємств.
20
4.Фінансово-правові аспекти ліквідації підприємства:
4.1. Припинення діяльності з ініціативи власника підприємства.
Процедура ліквідації підприємства регулюється насамперед багатьма нормативними актами.
За Ст..51. Господарського кодексу України діяльність підприємця припиняється:
" з власної ініціативи підприємця;
" на підставі рішення суду у випадках, передачених законодавством України;
" у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання;
" на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
За "Господарським кодексом" підприємство ліквідується:
" після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, пос-тавленої при його створенні;
" за рішенням вищого органу товариства;
" на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; на підставі рішення госпо-дарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспро-можності боржника або визнання його банкрутом";
" з інших підстав, передбачених установчими документами.
Також у законодавстві України є такі нормативні акти про припинення діяльності фір-ми, що пов язані з судовими рішеннями. Одним з них є акт про припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов язане з банкруцтвом цієї особи. Підставами для пос-тановлення такого рішення є:
" визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення зако-ну, допущені при створені юридичної особи, які не можна усунути;
" провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що за-боронена законом;
" невідповідність мінімальному розміру статутного фонду юридичної особи вимогам за-
21
кону;
" неподання протягом року органам державної податкової служби податкових деклара-цій, документів фінансової звітності відповідного закону;
" наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.
Унашій державі останнім часом найбільш розповсюдженим видом підприємницької ді-яльності спостерігається діяльність, яку здійснють фізичні особи-підприємці. Для них теж видані окремі закони. Щодо припинення підприємницької діяльності у відповідному норма-тивному акті зазначається, що вона здійснюється у разі:
" прийняття фізичною особою-підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;
" смерті цієї особи;
" постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, не-дієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;
" постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.
Підставами для останньої постанови є такі:
" визнання фізичної особи-підприємця банкрутом;
" провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена законом;
" неподання протягом року органам державної податкової служби податкових деклара-цій, документів фінансової звітності відповідно до закону.
Отже, відповідно до таких законодавчих актів скасування державної реєстрації здійс-нюється за заявою власника (власників) або уповноважених ним (ними) органів чи за осо-бистою заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду в разі [4, ст. 36]:
ў визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих докумен-тів;
ў здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству Укра-їни;
ў несвоєчасного повідомлення суб єктом підприємницької діяльності про зміну його наз-
22
ви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження;
ў визнання суб єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених

 
 

Цікаве

Загрузка...