WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

без-посередньої участі фінансів. З їх допомогою створюються та використовуються грошові фон-ди цільового призначення, які опосередковують придбання, експлуатацію та відновлення за-собів праці [14, ст. 129].
15
Початково основні фонди новостворюваних підприємств формуються за рахунок основних засобів, які є частиною статутного фонду. Основні засоби це кошти, інвестовані в основні фонди виробничого та невиробничого призначення. У момент придбання основних фондів і прийняття їх на баланс підприємства розмір основних засобів збігається з вартістю основних фондів. У подальші періоди внаслідок участі основних фондів у виробничому про-цесі їх вартість роздвоюється: одна її частина, яка дорівнює зносу, переноситься на готову продукцію, друга виражає залишкову вартість діючих основних фондів.
Перенесена на готову продукцію частина вартості зношених основних фондів у про-цесі реалізації цієї продукції поступово відшкодовується підприємству у складі доходу (ви-ручки) від її реалізації (надходження від амортизації).
Для забезпечення безперебійності виробництва та реалізації продукції у розпоряджен-ні кожного підприємства мають бути одночасно і оборотні виробничіфонди, і фонди обігу. Тому після заснування підприємству необхідна певна сума коштів у складі сформованого статутного фонду для придбання матеріальних оборотних фондів, для обслуговування процесу виробництва та реалізації продукції. Грошові кошти, які авансуються в оборотні ви-робничі фонди і фонди обігу, становлять оборотні засоби підприємства (оборотні активи).
Для формування оборотних засобів пдприємство використовує як власні, так і пози-кові ресурси. Власні засоби відіграють основну роль в організації кругообороту фондів, оскільки підприємства, які працюють на основі комерційного розрахунку, повинні мати пев-ну майнову та оперативну самостійність для того, щоб працювати рентабельно й відповідати за прийняті рішення.
Власні обігові кошти формуються в момент організації підприємства, коли створю-ється його статутний капітал[14, ст. 130].
Розмір статутного фонду значною мірою визначає масштаб виробничо-господарської діяльності підприємства, хоча, звичайно, не існує прямого зв язку між розмірами статутного фонду підприємств різних галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них. Певною мірою розмір статутного фонду впливає на можливості зовнішнього фінансування, ділову репутацію підприємства. Розмір статутного фонду, що визначає участь кожного із заснов-ників та акціонерів у капіталі підприємства, є критерієм визначення розміру прибутку, який
16
кожний із них одержує при його розподілі.
Поряд з коштами, які надходять у розпорядження підприємства з різних джерел (від акціонерів, пайовиків та інших засновників), у статутний фонд можуть надходити майно (бу-дівлі, машини, устаткування, транспортні засоби, сировина, матеріали, інші товарно-матері-альні цінності), цінні папери, а також нематеріальні активи. До нематеріальних активів нале-жить вартість права користуватись [14, ст.131]:
" результатами інтелектуальної діяльності у вигляді винаходів, відкриттів, промислових зв язків, технологій, гудвілів, ноу-хау, раціоналізаторських пропозицій, звітів про науково-дослідну діяльність та інших об єктів інтелектуальної власності;
" землею, водою або іншими природними ресурсами;
" будівлями, обладнанням.
Порядок формування, використання і динаміка коштів статутного фонду як джерела виконання фінансових зобов язань юридичних осіб перед кредиторами залежать від форми власності підприємства і його організаційно-правової форми.
Ще одним важливим аспектом щодо статутного фонду є те, що його кошти використо-вуються також для формування пасивів підприємства, тобто відбувається накопичення різно-манітних грошових фондів, таких як: фонд оплати праці, резервний чи страховий фонди та інші, що передбачені законодавством України або установчими документами підприємства.
Фонд оплати праці сторюється для виплати основної і додаткової заробітної плати пра-цівникам. Резервний (страховий) фонд використовується на випадок подолання тимчасових фінансових ускладнень, покриття збитків. Їх розміри встановлюються установчими докумен-тами фірми, але ще надаються відповідні умови з боку законодавства. Наприклад, розмір ре-зервного (чи страхового) фонду у господарському товаристві за статтею Закону України по-винен становити не менше 25% статутного капіталу [4, ст. 10].
17
3. Фінансові аспекти реорганізації: заходи, види, вимоги законодавства.
Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотримання вимог антимоно-польного законодавства.
У більшості випадків найважливішою умовою, що сприяє реорганізації, є фінансова криза, під якою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених мож-ливостей впливу його керівництва на фінансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкруцтва підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. З фінан-сового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його неспроможності здійсню-вати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності [13, ст. 476].
Отож, реорганізація це реакція підприємства на певну фазу фінансової кризи, яка загрожує подальшому його функціонуванню. Вона відбувається за рішенням вищого органу фірми.
Також реорганізація підприємства, що зловживає своїм становищем на ринку, може здійснюватись шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законо-давством.
Основний зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статутного капіталу даної юридичної особи , у зміні форми власності чи організаційно-правової форми організації бізнесу.
До заходів, які проводяться в рамках реорганізації, можна віднести такі:
" злиття підприємства-боржника з іншим фінансово стійким потужнішим підприємством;
" поглинання підприємства-боржника підприємством-санатором;
" розділ підприємства поділ великих підприємств на частини, виділення з великих підприємств окремих підрозділів, відмова підприємств від об єктів соцкультпобуту та інших непрофільних підрозділів й інше (використовується для підприємств з багатогалузевою ді-яльністю; виділені в процесі розділу підприємства одержують статус нової юридичної особи, а майнові права і обов язки переходять на основі поділу балансу);
18
" перетворення у відкрите акціонерне товариство (здійснюється за ініціативою групи зас-новників);
" передача в оренду

 
 

Цікаве

Загрузка...