WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

відповідно до вимог чинного законодавства інформацію про випуск акцій, зміст та порядок реєстрації якої встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку[4, ст.14].
12
Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців.
Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм зобов язання про продаж відповідної кількості акцій.
Після закінчення вказаного у повідомленні строку підписка припиняється. Якщо до то-го часу не вдалося покрити підпискою 60% акцій, акціонерне товариство вважається незасно-ваним. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніш як через 30 днів. За невиконання цього зобов язані засновники несуть солідарну від-повідальність.
У разі, якщо підписка на акціїперевищує розмір статутного фонду, засновники можуть відхиляти зайву підписку, якщо це передбачено умовами випуску. Відмова у підписці прово-диться згідно з переліком передплатників з кінця переліку. У разі, якщо засновники не відхи-ляють зайву підписку, рішення про прийняття чи відмову зайвої підписки приймають уста-новчі збори. При відмові засновниками або установчими зборами зайвої підписки внесені суми повертаються.
До дня скликання установчих зборів особи, що підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30% номінальної вартості акцій. На підтвер-дження внеску засновники видають тимчасові свідоцтва.
У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розподіляються тільки між заснов-никами, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше 50% номінальної вартості акцій[4, ст. 14].
Повну вартість акцій держатель зобов язаний оплатити у строки, встановлені установ-чими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства.
У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше не передбачено статутом то-вариства, сплачує за час прострочки 10% річних від суми простроченого платежу. При не-сплаті протягом 3 місяців після встановленого терміну платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому статутом підприємства [4, ст. 15].
Також товариство зобов язано видати акціонерам, які сплатили повну вартість, акції (сертифікати акцій) не пізніше ніж через 6 місяців після реєстрації випуску цих цінних 13
паперів.
Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні акції, які розподіля-ються, як вже зазначалося, тільки між засновниками.
Отже, для формування статутного фонду засновники повинні зробити повідомлення про намір створити підприємство (акціонерне товариство відповідного типу) , здійснити під-писку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію товариства, після яких обо-в язково має бути оплачена повна вартість випущених цінних паперів. Також засновники не-суть солідарну відповідальність за зобов язаннями, що виникли до державної реєстрації акці-онерного товариства.
Статутний капітал державного підприємства, що перебуває у загальнодержавній або комунальній державній власності, це сума коштів і вартість матеріальних ресурсів, без-платно виділених державою в постійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах повного господарського відання. Чинним законодавством України встановлено, що, здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається цими ресурсами, чинить щодо них будь-які дії, що не суперечать закону і меті його діяльності [14, ст. 131].
У разі створення нового підприємства статутний фонд розраховують виходячи з кошто-рису будівництва, вартості необхідного технологічного устаткування, а також розміру міні-мальних нормативних запасів сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива, тари, інших вирбничих запасів, незавершеного будівництва, видатків майбутніх періодів, готової продукції, товарів.
Отже, усі види вкладів, що надходять з різних джерел і мають відповідний до чинного законодавства вигляд, як у приватному, так і державному підприємствах оцінюються в гро-шовій формі та становлять частку співвласників (засновників, учасників) у статутному фонді
Початковий розмір статутного фонду підприємства фіксується у статуті або в уста-новчому договорі, які в обов язковому порядку подаються до органів влади при державній реєстрації підприємства. Контролюючі державні органи (фінансові, податкові), а також банки конт-ролюють розмір статутного фонду кожного підприємства і те, щоб він був відповідно
14
оплачений. Наприклад, при створенні товариств з обмеженою відповідальністю спочатку ко-жен з учасників зобов язаний внести до статутного фонду не менше 30% вказаного в уста-новчих документах вкладу. Недостатньо лише задекларувати у статуті певний розмір статут-ного капіталу. Необхідно вжити заходів для того, щоб усі відповідні кошти (або майно, нема-теріальні активи) реально надійшли в розпорядження підприємства від юридичних та фізич-них осіб, що мають частки у статутному фонді та є його власниками[14, ст. 130].
В залежності від виду підприємства законодавством України передбачаються мінімаль-ні розміри статутного капіталу, нижче від яких державна реєстрація суб єкта підприємниць-кої діяльності забороняється. Ці мінімальні розміри через інфляційні явища в економіці можуть час від часу змінюватись в законодавчому порядку. Особливо це можна спостерігати при створенні господарських товариств. Наприклад, сьогодні статутний фонд в акціонерному товаристві, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки міні-мальної заробітної плати, діючої на момент створення цього товариства. У товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю статутний фонд повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.
2.2. Роль статутного капіталу у формуванні активів і пасивів підприємства.
Статутний фонд будь-якого підприємства є важливим джерелом формування його акти-вів. Він поділяється на два фонди коштів, без яких підприємство не може нормально функціонувати.
По-перше, це фонд власних основних засобів і нематеріальних активів, по-друге фонд власних оборотних засобів і засобів обігу. Матеріально-технічною основою виробницт-ва на будь-якому підприємстві є основні виробничі фонди. В умовах ринкової економіки їх першочергове формування, функціонування та розширене відтворення здійснюються за

 
 

Цікаве

Загрузка...