WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

Джерела формування фінансових ресурсів, чинники, що впливають на їх динаміку - Курсова робота

типом виробництва, за ступенем спеціалізації, за чисельністю працівників та ін.
Підприємницькі структури мають право на добровільних засадах об єднувати свою
8
інноваційну, виробничу, маркетингову, постачальницько-збутову, фінансову й соціальну ді-яльність для створення кращих умов на ринку як для себе, так і для партнерів. Такими об єднаннями за законодавчими актами України можуть бути: асоціації, корпорації, концер-ни, консорціуми, трести, синдикати, картелі, холдинги, фінансові групи.
9
2. Статутний фонд -джерело фінансових ресурсів при створенніпідприємства:
2.1.Організація фінансового капіталу залежно від форми господарювання.
Створенню підприємства будь-якої організаційно-правової форми і форми власності передує формування статутного фонду.
Статутний фонд це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді коштів або вкладень у майно, мате-ріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на пра-вах власності або повного господарчого відання. За рахунок статутного капіталу підприємст-во формує власні (основні та обігові) кошти [14, ст. 128].
Залежно від організаційно-правової форми господарювання статутний фонд може утво-рюватися з акціонерного капіталу, пайових внесків членів кооперативів, засновників, а також бюджетних коштів.
Капітал, за допомогою якого створюється статутний фонд акціонерного товариства, організовується завдяки випуску цінних паперів акцій.
Акцією, відповідно до ст. 4 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", визна-чається цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статут-ному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право її власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в розподілі при ліквідації акціонерного товариства. Ви-пуск і реалізація акцій дає можливіс підприємству мобілізувати для цілей інвестування знач-ні суми капіталу.
Акції можуть бути іменними та на пред явника, простими та привілейованими. Пере-важна більшість аеціонерів мають у власності, як правило, прості іменні акції [5, ст. 168].
Обіг іменних акцій фіксується у книзі реєстрації (реєстрі) власника іменних цінних па-перів, що ведеться товариством або незалежним реєстратором і куди внасяться відомості про
кожну іменну акцію, власника її, час придбання акції, кількість таких акцій у кожного акці-
10
онера.
Власником акції на пред явника вважається кожна особа, яка володіє нею. У книзі реєстрації вказується загальна кількість таких акцій.
Прості акції дають право участі в управлінні підприємством, але не гарантують певного рівня дивідендів.
Привілейовані акції забезпечують власникові одержання фінансових дивідендів, а та-кож пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Проте власники зазначених акцій не мають права брати участь в управлінні товариством, якщо інше не передбачено його статутом. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, яка перевищує 10% статутного фонду акціонерного товариства (або іншу законодавчо обмежену частку). Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим, у процентах до їх номінальної вартості, щорічно виплачуваним дивідендом, виплата якого проводиться у роз-мірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відпо-відному році.
У випадку ліквідації акціонерного товариства за рахунок його майна спочатку задо-вольняються претензії кредиторів, потім претензії власників привілейованих акцій і, нарешті, претензії держателів простих акцій.
В залежності від виду акціонерного товариства акції можуть:
розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах, якщо ці цінні папери належать відкритому акціонерному товариству;
розподілятися тільки між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки чи купуватися та продаватися на біржі, якщо вони належать закритому акціонер-ному товариству.
Відповідно до цього акції або перебувають в обігу, або мають обмежений обіг, або вза-галі є поза обігом. Якщо ці цінні папери знаходяться все ж таки в обігу, то вони можуть купуватися чи продаватися за ринковим курсом, який залежить від становища підприємства на ринку, фінансової стабільності, рентабельноті, величини дивіденду чи перспектив розвитку тощо [5, ст. 169]:
11
Ka = (Da/R)*100, грн.,
де Da величина дивіденду на 1 акцію;
R ставка дисконта (рівень позичкового проценту), %.
Ставка дисконта може бути різною для простих і прілейованих акцій.
Акції випускає акціонерне товариство. Воно робить це, коли створюється, за будь-яких змін форм власності, за злиття з іншим (іншими) акціонерним товариством і за розширення масштабів своєї діяльності збільшенням статутного фонду. Випуск акцій є обов язковою умовою створення акціонерних товариств, які у світовій економіці закріпилися як найефек-тивніші форми підприємств взагалі. На купівлю акцій припадає близько 30% фінансування підприємницької діяльності у провідних країнах світу.
Акція є своєрідною одиницею виміру економічних інтересів її власника, тобто стано-вить зафіксований комплекс прав, що їх утримувач одержав в обмін на вкладений ним у ста-тутний фонд товариства капітал.
Законодавством України визначено порядок придбання акцій. Спочатку при створенні акціонерного товариства їх повинні придбати засновники, які можуть бути як громадянами, так і юридичними особами. Останні купують їх за рахунок коштів, що залишаються в їхньо-му розпорядженні після сплати податків і відсотків за банківський кредит. Засновники по-винні укладати між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяль-ності по створенню товариства, а також відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. При створенні акціонерного товариства акції також можуть купу-ватися учасниками на підставі договору з його засновниками [4, ст. 13].
Ці цінні папери, як зазначалося вище, при створенні підприємства можуть бути розпов-сюдженні шляхом відкритої підписки на них або розподілу всіх їх між засновниками. Відкрита підписка на акції організовується засновниками підприємства, які в будь-якому ви-падку зобов язані бути держателями акцій на суму не менше 25% статутного фонду і строком не менше 2 років. Ще ці засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти) повинні опублікувати

 
 

Цікаве

Загрузка...